การรับรู้และยอมรับทางจิตใจ

การเปิดใจ ยอมรับกับสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ใช่เป็นการตีกรอบเพื่อฟื้นความรู้สึกตนเอง ทว่าเป็นการฝึกให้ใจเรียนรู้อยู่กับสิ่งอื่นโดยปราศจากอคติ และฝึกให้ใจรู้เท่าทันเพื่ออยู่กับตนเอง

การเปิดใจ

การเปิดใจ อย่างมีสติ คิดไม่ออก ก็ใจเย็นเย็น เห็นไม่ตรง ก็อย่าโกรธ โปรดไม่ได้ ก็ปล่อยไป สอยไม่ถึง ก็วางมือลง ตรงไม่ได้ ก็หาทางออก บอกไม่ฟัง ก็ทําให้ดู รู้ไม่จริง ก็นิ่งเฉยไว้ ใจไม่สงบ ก็พบพุทธะ สละไม่ลง ก็ปลงอัตตา หาไม่เจอ ก็หยุดตั้งสติ

แสวงหาความสุขด้วย “วัตถุนิยม”ทําให้มีความสุขแค่ชั่วคราว แสวงหาความสุขด้วย “ธรรมนิยม”ทําให้มีความสุขที่ยาวนานถูกชมก็ไม่ “ฟู” ถูกหลู่ก็ไม่ “แฟบ” ให้ถือว่าเป็น “แบบทดสอบ”ของความเป็นบัณฑิตชน๑๑๕ พระมหาอ้าย ธีรปัญโญบ้านเรือนที่อบอุ่นดังสวรรค์ “เป็นที่อยู่” ของพระอรหันต์ชื่อว่า บิดรมารดา

อารมณ์ อารมณ์ดี ทําให้คนเข้าใกล้ อารมณ์ใส ทําให้คนเข้าถึง อารมณ์ซึ้ง ทําให้คนเข้าเป็น อารมณ์เย็น ทําให้คนเข้าอยู่ อารมณ์ ทําให้คนเข้าใจ อารมณ์เสีย ทําให้คน..หนีสุด อารมณ์บูด ทําให้คนหนีหาย อารมณ์ร้าย ทําให้คนหนีจร อารมณ์ร้อน ทําให้คนหนีไกล อารมณ์หน่าย ทําให้คนหนีเที่ยว อารมณ์เปลี่ยว ทําให้คนขาดสติ

สังเวชนียธรรม ในสังเวชนียสถาน สําคัญอยู่ที่ว่ากราบไหว้แล้วเกิดความ“สะเทือนใจ” อะไร? ได้พบเห็นวัตถุตามพุทธสถานแล้วกลับ“ได้ข้อคิด” หรือไม่? สุดท้ายแล้วนี้ได้ใช้ชีวิตอย่าง “ไม่ประมาท”ต่อไปหรือเปล่า?

Psychological awareness and acceptance

Open mind to accept things that do not like Not a frame to revive your feelings But it is a practice for the mind to learn to live with other things without prejudice And train the mind to know to be with himself

Open minded, unconscious, not calm, cold, not straight, don’t be angry, please, can’t let go Did not calm down, found the Buddha’s sacrifice, did not go down

Seek happiness too “Materialism” makes temporary happiness. Seek happiness too “Dharma” makes a long lasting happiness. It is not “fluffy”. It is not “flattened” to be considered. “Test” of being a graduate, 115 Phra Maha Ai Thirapuno, a warm house like heaven “Is the place” of the Arhat, the name of the mother

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

มีศรัทธาที่เลื่อนลอย

คอยจ้องจับผิดคนอื่น ตื่นข่าวมากกว่าตื่นรู้อยู่กันแบบขาดเมตตา ประชาธิปไตยเชิงธุรกิจเสพติดนวัตกรรมไอทีชอบเป็นเศรษฐีทางลัด

คอยจ้องจับผิดคนอื่น

คอยจ้องจับผิดคนอื่น วัฒนธรรมชุบแป้งทอด ไร้ความปลอดภัยในจิตสํานึกเกิดเมื่อภัยมาแบกยศฐาบรรดาศักดิ์ มันก็หนัก แบกลาภสักการะ มันก็เหนื่อย

แบกตําแหน่งสูง มันก็หนาว แบกความคาดหวัง มันก็หน่วง
สรรพสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นแค่หัวโขน พึ่งถอดตัวเรา จงถอนตัวเขา แล้วโยนทิ้งซะเถิด

ความจริงที่ว่า“ว่าง….เพราะวางเป็น”อันนี้แหละ คือ แบกที่เบา “อํานาจบุญใหญ่” เกิดขึ้นเพราะเมตตากรุณาแห่งพรหมวิหารธรรม

“อํานาจบาตรใหญ่” เกิดขึ้นเพราะโลภะโทสะโมหะแห่งอกุศลมูลกรรมจิตที่สงบใส ก็มาจากใจที่เคยวุ่นวาย

จิตที่เป็นสุข ก็มาจากใจที่เคยทุกข์ จิตที่รู้กัน ก็มาจากใจที่เคยหลงทางรักษา “จิต” อย่างเดียว สบาย “ใจ” จริงหนอ

การศรัทธาในตัวบุคคลหรือศรัทธาในวัตถุ หรือแม้แต่ศรัทธาในนามธรรม เช่น เทพ ไม่ถือเป็นศรัทธาในองค์ความรู้ หากแต่เป็นความยึดมั่นถือมั่น

เป็นความเชื่อศรัทธาที่งมงายหรือเข้าใจผิด เพราะในความเป็นจริง พิธีกรรมต่างๆ หรือ การจุดธูปเทียนขอพร การอธิฐาน คือการสั่งจิตตนเองให้ทำงานตามที่ต้องการ ความเชื่อที่เข้าใจผิดเช่นนี้

จะฝังลงในจิต และในการเกิดครั้งต่อไปก็ยังคงแสวงหาสิ่งนั้น หรือเชื่อสิ่งนั้นง่ายๆ เหมือนอย่างที่เห็นเช่นในปัจจุบันยากที่จะหมดสิ้นแม้จะอยู่ในยุคดิจิทัลก็ตาม

Have a metaphysical faith

Waiting to stare at others Democracy, business, addiction, IT innovation, like being a millionaire, shortcuts

Waiting to catch the fritter culture Without safety in the consciousness, born when the threat carried the title, it was heavy, carrying a fortune

 Carrying high positions, it was cold, carrying expectations, it was delayed
All things are just a mask. Just take us off, withdraw him and throw it away.

The fact that “empty …. because it is” is this, which is carrying lightly. “Big merit” occurs because of the benevolence of Brahma.

“The power of the supernatural” occurs because Lopatasamha, the god of the Kulasalum, is a peaceful mind. Came from a busy heart

Happy mind Came from the heart that had been suffering from the mind that was known to have come from the heart that had lost the way of “mental” alone.

Faith in a person or faith in an object Or even faith in the abstract, such as the deity is not considered faith in the knowledge But it is a firm commitment

Is faith, faith that is ignorant or misunderstood Because in reality Various rituals or the burning of candles This misunderstanding

Will be buried in the mind and in the next birth, still seeking that Or believe that easily As if to see, as in the present, it is hard to put an end to it even in the digital age

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

วันพระของในประเทศไทย

ประเทศไทย หลังจากวันพระได้ถูกยกเลิกไม่ให้เป็นวันหยุดราชการ ทำให้วันพระที่กำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับปฏิทินที่ใช้กันอยู่ทั่วไป (เช่น วันพระไปตรงกับวันทำงานปกติ)

ประเทศไทย

ประเทศไทย ซึ่งคือหนึ่งในสาเหตุสำคัญในปัจจุบันที่ทำให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยห่างจากการเข้าวัดเพื่อทำบุญในวันพระ

นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่า วันโกน เพราะปกติในวันขึ้น 14 ค่ำปกติ ก่อนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้

“หน้าตา” อย่าให้อัปรีย์ หน้าที่อย่าให้บกพร่องเพราะหน้าทั้งสอง บ่งบอกถึงความเป็น “มืออาชีพ”ผู้นําทางการเมือง

หากคิดทําการใหญ่ ตัวตนต้องเล็กวิสัยทัศน์ต้องกว้างไกล อุดมการณ์ต้องมั่นคง ผลประโยชน์ในการอยู่ดีกินดีต้องตกอยู่กับประชาชน

ความดีอันทรงเกียรติของผู้นําอยู่ที่ว่า “สร้างอะไรไว้ให้ผู้คนชื่นชม” มีค่ายิ่งกว่า
“สร้างอะไรไว้ให้ตนเองสุขสม” งานที่ทําแล้วในอดีต ให้จดจํา งานที่ทําอยู่ในปัจจุบัน ให้จอจด งานที่จะทําในอนาคต ให้จดจ้อง ทําทุกงาน อยู่ทุกกาล ให้ถูกต้อง“ด้วยสติบริหารในธรรม” “มองไทยแล้วเห็นทาง”

In Thailand, after the Buddha’s day has been canceled, it is not a public holiday. Makes most of the holy days that are set according to the lunar calendar are inconsistent with the commonly used calendars (such as the Buddha’s day to the normal working day)

In Thailand, which is one of the most important causes that currently make Buddhists in Thailand away from entering the temple to make merit in Phra

In addition, in Thailand there is a day before the day of the day that the day shouted because normally on the 14th day of the evening before the full moon night 15 is a tradition of monks in Thailand to shave me today.

“Look”, don’t be damned. Duties not to be impaired because both pages Indicates the “Professional” political leader

If thinking of doing big things The person must be small. The vision must be far-reaching. Ideology must be stable The benefit of living well must be with the people.

The good dignity of the leader is that “Build something for people to appreciate” is more valuable
“Create something for yourself, be happy.” The work that has been done in the past is to remember the work that is currently done. Keep the screen of the work to be done in the future. Keep every work, every time to be correct. “Looking at Thailand and seeing the way”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าถึงธรรมด้วยการการประพฤติธรรม

พุทธพลิกธรรม นั้นแตกขยายหลายประการ เช่น

พุทธพลิกธรรม

  • ๑. พลิกหลักความเห็น ด้วยสัมมาทิฐิ
  • ๒. พลิกหลักความคิด ด้วยสัมมาสังกัปปะ
  • ๓. พลิกหลักเจรจา ด้วยสัมมาวาจา
  • ๔. พลิกหลักพฤติกรรม ด้วยสัมมากัมมันตะ
  • ๕. พลิกหลักอาชีพ ด้วยสัมมาอาชีวะ
  • ๖. พลิกหลักความเพียร ด้วยสัมมาวายามะ
  • ๗. พลิกหลักสติด้วยสัมมาสติ
  • ๘. พลิกหลักสมาธิด้วยสัมมาสมาธิ

พุทธพลิกธรรม หลังจากนั้น พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะสืบมา โดยจะเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะไปประชุมกันฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ที่วัดในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่าได้มีประเพณีวันพระมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

วันพระในปัจจุบัน คงเหลือธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่เฉพาะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น ศรีลังกา,พม่า,ไทย,ลาวและเขมร(ในอดีตประเทศเหล่านี้ถือวันพระเป็นวันหยุดราชการ)

โดยพุทธศาสนิกชนเถรวาทนับถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะถือโอกาสไปวัดเพื่อทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนา สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาอาจถือศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใด ๆ

โดยเชื่อกันว่าการทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระถือว่าเป็นบาปมากกว่าในวันอื่น

Buddhaphattham is different in many ways.

1. Turn the opinion With views
2. Flip the idea With the right minded
3. Turn over negotiation principles With right speech
4. Turn over behavioral principles With right
5. Turn professional principles With livelihood
6. Flip the perseverance principle With right and right
6. Turn the mindfulness with mindfulness
7. Flip the meditation principles with concentration

Buddhism flipped Dharma after that, Buddhists then took the day as a Sabbath. It will be an important day for Buddhists to come to listen to sermons from monks at temples in Thailand. Evidence shows that there has been a Buddhist tradition since the Sukhothai period.

Present day Remaining in practice only in countries that respect Theravada Buddhism, such as Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos and Cambodia (in the past, these countries held the Buddha’s day as a public holiday)

By Theravada Buddhists respect that today is an important day to take the opportunity to go to the temple to make merit, offering food to monks and listening to sermons For those who are strict in Buddhism, may hold eight precepts or sacraments on the day of the Buddha. In addition, Buddhists still regard the Buddha’s day as not to sin.

By believing that committing sin or not holding the fifth day of the holy day is considered more sinful than the other day

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เข้าพรรษา-เข้าหาธรรม

พระพุทธองค์ ๑. ศีลธรรมมีหลักศีล ๕ เป็นมนุษยธรรมนําปกติสุข ๒. วัฒนธรรมรักษาประเพณีไทยเป็นศูนย์รวมความภูมิใจ ๓. จริยธรรมใช้หลักทิศ ๖ มาตรฐานของคนทุกระดับชั้น ๔. คุณธรรมมีคุณลักษณะภายในภายนอกบอกยี่ห้อคน ๕. สาราณียธรรม มีหลักระลึกถึงกันงดขัดแย้งเว้นวิวาทกัน ๖. สัจธรรม ตั้งสติอยู่กับความจริง ไม่ประมาททุกขณะกิจ

พระพุทธองค์

พระพุทธองค์ วันพระนั้นเดิมเป็นธรรมเนียมของปริพาชกอัญญเดียรถีย์ (นักบวชนอกพระพุทธ

ศาสนา) ที่จะประชุมกันแสดงธรรมทุก ๆ วัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ

ซึ่งในสมัยต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบทูลพระราชดำริของพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่น

มีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าพุทธศาสนายังไม่มี

จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว

โดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่า วันอุโบสถ (วัน 8 ค่ำ) หรือวันลงอุโบสถ (วัน 14 หรือ 15 ค่ำ) แล้วแต่กรณี

Lent – Approaching Dharma

1. Morality 1. Moral principles have 5 precepts as normal humanitarian happiness There is a principle to remember each other. Abstain from conflict. 6. The truth is conscious of the truth. Do not underestimate every moment.

The Buddha’s day was originally a tradition of the Buddha’s Prathom. (Priests outside of Buddhism) who will meet together every 8 days, evening 15 evening

Which in the early Buddhist era The Buddha still did not set the order in this matter. Later, Phimphisan came to the Lord Buddha and spoke to His Royal Highness that other religious priests

There was a day of discussion about the doctrinal principles in his religion. But Buddhism does not yet have

 Therefore allowed the meeting of the monks on the 8th day of the 15th evening and allowed the monks to discuss and preach to the people on that day

According to the Tripitaka, called Phra Buddha’s Day, which is the day of the temple (day 8 evening) or the day of the temple (14 days or 15 nights), as the case may be

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

วันพระ

เมื่อถึง “วันพระ”สิ่งที่ควรละควรปฏิบัติให้มาก ก็คือการฝึก “หย่าจากความอยาก” สักหนึ่งวัน៧ พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ

เมื่อถึง

เมื่อถึง บางที่ “เท้า” ที่ “ติดดิน” มีอะไรให้เราได้ค้นหามากกว่า “ตา” ที่มอง “ฟ้าสูง”
เป็นไหนๆบางคนพยายามค้นหาความสุข ยิ่งค้นหาก็ยิ่งไม่เจอ “เพราะสุขจริงๆ”สถิตอยู่ในใจเรา บางคนพยายามค้นหาจุดยืน

ยิ่งค้นหาก็ยิ่งห่างไกล “เพราะจุดยืนจริงๆ”อยู่ใต้เท้าเรา “สุขชีวิต”

๑. เช้ามืด สวดมนต์ชําระกายวาจาใจ ๒. รุ่งอรุณ ตักบาตรความดีเจ็ดอย่าง
๓. ทํางาน อย่างรับผิดชอบในหน้าที่ ๔. กินดื่มเน้นอาหารสุขภาพอนามัย
๕. พบปะ ด้วยยิ้มให้ใจเย็นเห็นชอบ ๖. เลิกงาน ละเว้นอบายมุขสุขเทียม
๗. ครอบครัว รักกันดีกินอิ่มนอนอุ่น๘. พักผ่อน ๔ เข้านอนโมงยามสุขกายสบายใจพักผ่อนด้วยภาวนานสติ

วันนพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ”

อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ

โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

When arriving at “One Phra”, what should be done is the practice of “divorcing from craving” for a day. ៧ Phra Maha Ai Thirapanyo

Something that “feet” that “stick to the ground” has something to find than “eyes” that look “sky high”
Where are some people trying to find happiness? The more you search, the more you won’t find. “Because really happy” dwells in our hearts Some people try to find a position.

The more you search, the more far away. “Because the position really stands” under our feet “Happy life”

1. Morning dawn, chanting the body, verbal mind. 2. Dawn, giving alms to seven good things.
3. Work responsibly. 4. Eat, drink, focus on food, health.
5. Meet with smiling, calmly agree. 6. Stop work, refrain from artificial insemination.
6. Family love each other, eat full, sleep warm อุ่น. Relax 4, go to bed at night when you are at ease, rest and relax with prayer.

The day of the Buddha or the Sabbath, or the day of the temple, means the day of the meeting of the Buddhists to perform religious activities in the weekly Buddhism. Or commonly called another word “Sabbath day”

Which is the day of the Yom Kippur, listening to the Dharma (Dhamma means listening to the Dharma).

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บนเส้นทางจาริกแสวงบุญในพุทธภูมิ

สัจธรรมที่บันทึกจากคัมภีร์ แบบ “ตํารา”ที่เราเรียนหรือจะสู้ความจริงแบบ “ตําตา” ที่ฉายโชว์จากสองข้างทางให้เห็นเป็นประจักษ์สัจธรรมตําตานี่แหละ ทําให้คนเข้าถึงความจริงขั้นต้นแบบ “ตําใจ” มากที่สุด

สัจธรรมที่บันทึกจากคัมภีร์

สัจธรรมที่บันทึกจากคัมภีร์ “๑๑ บริบทกฎบัตรของชีวิต” ๑. บริหาร จัดการอย่างมืออาชีพด้วยสัปปุริสธรรม ๒. บริวาร อยู่กับคนรอบตัวด้วยพรหมวิหารธรรม ๓. บริการ มีน้ําใจในสังคมด้วยความเอื้ออาทร ๔. บริโภค รู้จักใช้สอยปัจจัยสีด้วยความพอเพียง ๔. บริกรรม สาธยายพระพุทธมนต์ด้วยความสงบใจ 5. บริภาษ มีทัศนคติสดับคําด่าว่าร้ายด้วยอภัยธรรม ๗. บริรักษ์ ดูแลรักษาประเพณีด้วยจิตสํานึก

สืบสาน ๔. บริเวณ จัดระเบียบที่อยู่อาศัยด้วยความเอาใจใส่ ๓. บริษัท ทํางานดีมีความสุขด้วยอิทธิบาทธรรม ๑๐. บริบูรณ์ มีทรัพย์พรั่งพร้อมและมีธรรมะไพบูลย์ ๑๑. บริสุทธิ์ ดําเนินชีวิตตามกระบวนไตรสิกขาธรรม

หากคิดจะทํางานใหญ่อย่าปฏิเสธการเรียนรู้จากสิ่งเล็กๆ เพราะสิ่งเล็กๆ สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ได้ เสมือนหนึ่งวัดวาอารามที่งามเด่น ก็ล้วนมาจากสิ่งเล็กๆ

ที่เรียกว่า “ศรัทธา” มารวมกันทั้งนั้น“หนึ่งล้าน” บาทที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า ยังไม่มีค่าเท่ากับหนึ่งบาทที่อยู่ ในกํามือ”มนุษย์พยายามค้นหาความสงบ

จากความวิเวกของวัดวา ป่าไม้ ภูเขา ลําธารค้นจนถึงที่สุดแล้วก็พบว่า “ความสงบมันอยู่ที่ใจ”เพาะช่ความคิด

On the pilgrimage path in the Buddhist landscape

 The truth that is recorded from the “Ra” scriptures that we learn or will fight the truth “in the eye” that is shown from the two sides to be seen as the truth. Making people access to the most truthful “prototype” truth

Truth recorded from the scriptures “11 Context of the Charter of Life” 1. Managed professionally with the Sappurisadhamma 2. The family lives with the people around with the Brahma Dharma Color factor with self-sufficiency 4. Corporations recite the Buddha with peace. 5. The steppe has an attitude to hear the accusation of evil with forgiveness. 6. Borirak takes care of the tradition as well. Tweeted awareness

Contain 4. Housing area with care 3. The company works well with happiness by virtue of virtue 10. Complete with wealth and having Dharma Phaibul 11. Pure, living according to the three-way meditation

If thinking of doing a big job, don’t deny learning from small things. Because of the small things Can create great wonders Like one of the most beautiful temples All come from small things

Called “faith” together, “one million” baht floating in the sky There is no value equal to one baht. In my hand, “man tries to find peace.

From the wilderness of the forested temple, the mountain and the mountain “Peace is in my heart” cultivating ideas

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ดียังดีแล้วก็มีความดี

ดอกไม้สวย ตั้งอยู่ที่ไหนก็มีสีสัน วางตรงไหนก็มีความงาม “เหมือนดั่งคนดี”

ดอกไม้สวย

ดอกไม้สวย ไปอยู่ที่ไหนก็ดี ทํางานที่ไหนก็งาม เพราะคนดีนั้น “ดีที่ใจ” เมื่อใจดีซะอย่างเดียว อยู่ตรงไหนก็นับว่า “ดี” อยู่นั่นเอง

ถ้าไม่ “กล้า” ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ดังที่เรา “ต้องการ”

มัวแต่กลัวและรอให้เวลาผ่านๆ ไปบางที่ทั้งชีวิตเราอาจจะไม่มี “วันนั้น” เลยก็ได้ต่อ เพาะชําความคิดเดินตามรอยอดีต ทําให้พบความทรงจํา

เดินตามรอยอนาคต ทําให้พบความหวัง เดินตามรอยปัจจุบัน ทําให้พบความจริง

“คําสอน” ออกจากปาก ฟังแล้วเข้าแค่หูอยู่แค่ตาคําสอนออก “จากใจ”

ฟังแล้วเข้าถึงจิตอยู่ถึงลมหายใจ หาก “ฟุ่มเฟือย” ในวัตถุนิยม

ความขื่นขมทางการเงินจักตามมาหากไม่รู้จักอิ่มในตัณหา ความ “อับจน” ทางปัญญาจักอุบัติพลัน

Where beautiful flowers are colorful Where there is beauty “Like a good man”

Where is the beautiful flower? Where to work Because good people are “good at heart” when they are just kind Where it is considered “good”

If not “brave” to change the way of life, as we “want”

Only scared and waited for time to pass Go somewhere where our whole life may not be “that day”. Made memories found

Follow in the future Causing hope Follow the current track Make the truth find

“Doctrine” from the mouth, listen to, and only the ears are just the words of the teachings “from the heart”

Listen, then reach the mind, live up to the breath, if “superfluous” in materialism

Financial narcissism will follow if you do not know the fullness of the intellectual “impasse”.

When he was in male sex only The desire will be fulfilled. Women’s wishes Or Banthai Krathai and Uppotayanchanok

Was unsuccessful. Even for men The desire of the perfect person for the reason to achieve the masterpiece Even in that convention only To be successful This is not successful.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ถ้าเราหาความสุขจากสิ่งที่มี

ธรรมดา ที่เรามี เราก็จะได้ความสุขมา ฟรีๆโดยไม่ต้องเสียสตางค์ หากเราคาดหวังจากสิ่งที่เกินมือเอื้อม เราก็จะเสื่อมจากความสุขที่เรา “มีอยู่”
ในปัจจุบันขณะ

ธรรมดา

ธรรมดา ในความศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาเน้นที่ว่าต้องลงมือทําเองไม่ใช่มานั่งขอพรหวังผลว่า พระจะประทานพรให้ เทวดาจะบันดาลโชคให้หมอดูจะล้างเคราะห์กรรมให้ “ทุกสิ่งจะสําเร็จเพราะลงมือทําไม่ใช่รอให้ใครมากําหนด” ชีวิตเป็นของเรา ความสําเร็จอยู่ที่เรา ลงมือทําเถิด“Success” จักผลิผลเอง

สุขหรือทุกข์ก็ดี นินทาหรือสรรเสริญก็ดี พอใจหรือไม่พอใจก็ดี หน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติต่อโลกธรรมเหล่านี้ ก็คือ “รับรู้เฉยๆ อย่ารับไว้”เดี๋ยวมันสิหนักเด้อ

“สามัคคีทํา”๑. ระดมทาง ลงขันสติปัญญาเพื่อหาแนวทางตอบโจทย์งาน ๒. ระดมทีม ลงขันมืออาชีพเพื่อมุ่งหมายสู่ความสําเร็จ ๓. ระดมทุน ลงขันทรัพย์เพื่อจัดการบริหารตามเป้าหมาย ๔. ระดมทํา ลงขันกําลังสมองมือเท้าเพื่อสามัคคีทําทันที

ไปอยู่ที่ใดก็ตาม ให้เกิดความรู้สึกว่า“เขาได้รับประโยชน์อะไรจากเรา มากกว่าที่เราจะไปเอาประโยชน์อะไรจากเขา” ทําได้เช่นนี้เท่ากับว่า เรามีค่าเพียงพอที่จะเรียกตนว่า
“สาธุชน”

If we find happiness from things

Normal that we have, we will be happy. “Free” without losing money If we expect from things beyond reach We will deteriorate from the happiness that we “have”.
At present

Ordinarily in the sacredness of Buddhism, emphasizing the need to act on their own, not to sit and ask for blessings. The monks will bless The angels will give luck to fortune tellers to clear the destiny. “All things will be accomplished because they act, not waiting for anyone to come and set.” Life is ours. The success is at us. Take action. “Success”

Happy or suffering Good gossip or praise Satisfied or dissatisfied The duty that we should treat these worldly things is “to be aware of it. Don’t accept it.”

“Unity Act” 1. Mobilize intelligence to find solutions to the task

Wherever you go To feel that “he has benefited from us More than we can take advantage of him “can do this We have enough value to call ourselves
“upright person”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อยู่สบายไปสะดวก

อยู่กับตนเอง ให้คิดบวก อยู่กับผองพวก ให้เมตตา อยู่กับปัญหา ให้ลงมือแก้

อยู่กับตนเอง

อยู่กับตนเอง อยู่กับพ่อแม่ ให้กตัญญ อยู่กับผู้รู้ ให้ถ่อมตน อยู่กับทุกคน ให้ทําดี อยู่กับโลกนี้ ให้ปล่อยวาง

ทางมีหลายเส้นให้ก้าวเดิน อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเดินไปทางไหน“จะเลือกมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ หรือจะเลือกเป็นทุกข์กับสิ่งที่ขาดไป

” เราเท่านั้นเป็นผู้เลือกเพื่อจะเดินนิสัยของลูกหลาน สะท้อนถึงสันดานของบิดามารดาความสวยของวัดวาอาราม

สะท้อนถึงความดีงามของจิตใจความมีวินัยของประชาชน สะท้อนถึงความสามัคคีของคนในชาติความประมาทในการใช้ชีวิต สะท้อนถึงทิศทางที่ห่างไกลจากความเจริญ

“ประชาธิปไตย” ต้องเกิดจากความต้องการความเข้าใจ และร่วมกันทําประโยชน์เพื่อประชาชนคนหมู่มาก

ไม่ใช่ทําแบบตามใจและเสพติดในอํานาจเพื่อประโยชน์คนคนเดียว ถ้าทําอย่างนั้น ประชาธิปไตยก็ก้าวไปไม่ได้ก็จะกลายเป็นคนเดียวมีแต่ได้ ส่วน “ประชาใกล้จะตาย”

ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คุณ“ครอบครอง ทว่าความสุขนั้นเกิดจากใจที่คุณรู้จัก“ควบคุม” ในสิ่งที่คุณมี ด้วยปัญญาที่รักอย่างรู้จัก “คุณค่า” แท้ของมันต่าง
หาก

Stay with yourself, think positively with the people to be kind to the problem, to solve

Stay with yourself, stay with your parents, keep your heart with those who know to humble yourself with everyone to do good with this world. Let go.

There are many lines to walk. In which way we choose to go “to choose to be happy with what is available Or to choose to be suffering with something missing

“We only choose to walk the habits of our children. Reflecting the nature of the parents, the beauty of temples

Reflecting the goodness of the mind, the discipline of the people Reflecting the unity of people in the country, negligence in life Reflecting the direction that is far from prosperity

“Democracy” must come from the need for understanding. And sharing benefits for many people

Not doing as indulgent and addictive in power for the benefit of one person If doing so Democracy can not go, will become the only one, but the “civilians near death”

Happiness is not caused by what you “possess But the happiness comes from the heart that you know “control” in what you have With the intriguing wisdom of knowing the true “value” of it
if

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่