คุณค่าทางกายและจิตใจ

จึงได้รู้ว่า คุณค่าของคู่ครองนั้น คือ “ความเข้าใจ” “เงินตรา” เมื่อใกล้ถึงความตาย

จึงได้รู้ว่า

จึงได้รู้ว่า สมบัติข้างกายที่นําไปได้ คือ “บุญกุศล”“แข่งขัน” เมื่อถึงขีดเส้นชัยจึงได้รู้ว่า ความเพียรไม่หยุด คือ “ที่สุดรางวัล”

“ปริญญา” เมื่อสําเร็จการศึกษาจึงได้รู้ว่า คุณตํารากับครูตําตา คือ “เกรดปัญญา” “เฉกเช่น”

มีชีวิตอิสระ เฉกเช่น “บรรพชิต” ทําธุรกิจ เฉกเช่น “มหาเศรษฐี สร้างบารมี เฉกเช่น “พระโพธิสัตว์ เก่งพัฒนา เฉกเช่น

“จอมปราชญ์ ยอดฉลาด เฉกเช่น “บัณฑิตชน” บําเพ็ญตน เฉกเช่น “มหาบุรุษ” ทําดีสูงสุด เฉกเช่น “พระพุทธเจ้า”

เป็นตัวเรา เฉกเช่น “คนธรรมดา”ไม่สําคัญหรอกว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตในแต่ละวัน

ขอเพียงให้เรานั้น “คิดดี” กับทุกกิจที่กระทํา“พูดดี” กับทุกสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง“ทําดี” กับทุกญาติพี่น้องที่ร่วมโลก เพราะสายบุญแห่งความดี “เริ่มที่ตัวเรา”

Therefore know that the value of the partner is “understanding” “currency”
When near death

Therefore know that the side treasure that can be taken is “merit” “compete” when reaching the finish line, therefore know that perseverance does not stop is “the most reward”

“Degree” after graduation, so you know that Khun Tamara and Tam Ta are “intellectual grade” “like”

Live an independent life like “Pichit” doing business like “Billionaire builds prestige like” Bodhisattva Keng Phatthana like

“The great philosopher, wise, like” The Bundit “, performing as if” Maha Man “doing the highest good like” Buddha “

As ourselves, like “ordinary people”. It doesn’t matter that What will happen to life each day?

 Just let us “think good” with all activities that do “speak well” and all the related relationships “do good” with all the relatives who share the world. Because of the merit of goodness “Start with us”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คำที่ซ้ำไปซ้ำมาก็เหมือนจิตใจที่ว้าวุ่นแต่มีความหมายจากธรรม

ความสับสนจากคำ ถอนออกถอนมาร ออกจากธรรม ถอนคํา ออกจากสาบาน ถอนสันดาน ออกจากจิต ถอนอิจฉา

ความสับสนจาก

ความสับสนจาก ออกจากตา ถอนนินทา ออกจากปาก ถอนอยากออกจากใจ ถอนภัยออกจากชีวิต ถอนพิษ ออกจากอารมณ์

ถอนโง่งม ออกจากสมอง ถอนฟ้องออกจากศาล ถอนอันธพาล ออกจากสภา ถอนอัตตา ออกจากตัว“อ่าน”

หมื่นตําราเรียน ยังไม่สู้เพียรอ่านหนึ่ง “ใจตน”“เครดิตความเชื่อ”ทํางานกับเจ้านาย ต้องให้เขา “เชื่อใจ”

ทํางานกับลูกน้อง ต้องให้เขา “เชื่อถือ” ทํางานกับเพื่อน ต้องให้เขา “เชื่อมือ”

ทํางานกับตนเอง ต้องให้เขา “เชื่อมั่น” “เครดิตความเชื่อ”
ทํางานกับเจ้านาย ต้องให้เขา “เชื่อใจ”

ทํางานกับลูกน้อง ต้องให้เขา “เชื่อถือ” ทํางานกับเพื่อน ต้องให้เขา “เชื่อมือ” ทํางานกับตนเอง

ต้องให้เขา “เชื่อมั่น” “จึงได้รู้ว่า” “ร่างกาย” เมื่อถึงคราวเจ็บป่วย จึงได้รู้ว่า สิ่งที่ช่วยเราได้

คือ “กําลังใจ”“จิตใจ” เมื่อทุกข์มาบีบคั้น จึงได้รู้ว่า ปล่อยวางมันซะ คือ “สติรู้ตัว”“เวลา”

เมื่อถึงนาทีสุดท้าย จึงได้รู้ว่า สายไปเสียแล้ว คือ “โอกาสที่มี”“คนรัก” เมื่อเลิกลาจากกัน

Words from words with words from the inner mind

Withdraw, withdraw the devil, leave the Dharma, withdraw the word from the oath, withdraw the nature from the mind, withdraw the envy

Out of the eye, withdrawing gossip from the mouth, withdrawing, wanting to leave the heart Withdraw from life, neutralize from the mood

Withdraw from the brain, withdraw the lawsuit from the court, withdraw the thugs from the council, withdraw the ego from the “read”

Ten thousand Still not persevering to read one “Your heart,” “Credit, faith”. Work with the boss. Must give him “trust”.

Working with the subordinates must have him “trust” to work with friends. Must give him “trust”

Working with yourself must give him “trust” “credit of faith”
Working with the boss must give him “trust”

Working with the subordinates must have him “trust” to work with friends. Must give him “trust” to work with himself.

Must have him “convinced” “therefore knowing that” “body” when sick

Is “cheerful” “mind” when suffering from oppression, therefore knowing that putting it is “conscious”, “time”

At the last minute, he learned that the line was “opportunity with” “lover” when he quit.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สุข..ก็ไม่ใช่ของเราสุขและทุกข์และไม่ใช้ของผู้ใด

ไม่ใช่ของผู้ใดเลย มันเป็นธรรมชาติ “เป็นธรรมดา” เช่นนั้นเฉยๆเพราะเราไม่รู้ตามเป็นจริง จึงหลงเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆแล้วเอาใจไปยึดติดถือมั่นสรรพสิ่งว่า

ไม่ใช่ของผู้ใดเลย

ไม่ใช่ของผู้ใดเลย “ของเราๆ”ดังนกเขาที่ร้องว่า “ของกๆ”สุดท้ายเราก็เลยสุข แล้วเราก็เลยทุกข์หลายครั้งที่เราฟังคําเขาว่า จนลืมแสวงหาความจริงจากสิ่งที่เขาพูด แล้วก็ตกเป็นเหยื่อของ

“คําเขาว่า” ฟังจนฝังจิต เชื่อสนิทจนฝังใจ ทั้งๆ ที่สิ่งพูดนั้นมันไม่ใช่ความจริง หากแม้นมีสติไตร่ตรองด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้ง

เพียงรับรู้ รับฟัง รับทราบแต่ “ไม่รับเป็น”เฉกที่เขาว่า นั่นเท่ากับสร้างคุณค่าความดีให้เกิดขึ้นในตนเอง เมื่อห้ามปากเขาพูดไม่ได้

ก็จงระวังหูของเราให้ดีเถิด“คนสร้างงาน-งานสร้างสุข”๑. ได้ทํางานอย่างที่ใจรัก ๒. ใช้ศักยภาพเต็มกําลัง ๓. จิตมุ่งหวังความสําเร็จ ๔. สังเกตวิธีค้นหาเหตุผล

๕. ไม่ให้ค่าคนเขลาไร้สติ 5. กล้าริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ ๗. มีน้ําใจให้อภัยใช้เมตตา ๘. ได้เงินมารู้จักวิธีบริหาร

๓. อยู่ทุกสถานด้วยจิตว่าง“ชีวิตไทยหัวใจพุทธ” 9. ลดภาระหนี้สิน ๒. กินอยู่พอเพียง ๓. ฟังเสียงคนอื่น ๔. ตื่นรู้ทันตนเอง ๕. เก่งดีมีจิตสํานึก 5. ฝึกตนในธรรม ๗. ก้าวล้ําทันสมัย ๔. ภูมิใจบ้านเกิด ๓. เทิดทูนสถาบัน ๑๐. รักกันดังพี่น้อง

Not of anyone It is natural, “as usual” like that, just because we don’t know what is true. Therefore often misunderstood and appeaseed to hold on to the things that

Not of anyone “Ours” as a dove that cried “Oh, okay.” Finally, we were happy. And then we were suffering many times that we listened to him that Until he forgot to seek the truth from what he said And then became a victim of

“He said,” Listen until your mind is completely buried, even though your words are not true. If even though he had deep thoughts and wisdom

Just be aware, listen, acknowledge, but “don’t accept as” as he said That is equal to creating good values ​​for themselves When his mouth was not allowed to speak

Be careful of our ears. “People who create work – create happiness” 1. 2. Work with full capacity. 3. Spiritual hope for success. 4. Observe ways to find reasons.

5. Do not give up ignorant people. 5. Dare to start learning new things. 6. Have a heart, forgive, use compassion. 6. Get money to know how to manage.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สร้างพระภายนอกจักเจริญยิ่งด้วยศรัทธา

สร้างพระภายใน .จักเจริญยิ่ง “ด้วยปัญญา” “๑ โอกาส ๑ ชีวิต ศ ความดี”

สร้างพระภายใน

สร้างพระภายใน ๑. เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ๒. เป็นนักเรียนที่ดีของคณคร ๓. เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน ๔. เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ๕. เป็นพสกนิกรที่ดีของในหลวง ๖. เป็นสามเณรที่ดีของพระอาจารย์ ๗. เป็นศาสนิกที่ดีของพระพุทธศาสนา ๔. เป็นพี่น้องที่ดีของสรรพสัตว์ ๔. เป็นคนที่ดีของโลกเอาสังขารของเขามาเป็นอาจารย์ของเรา พิจารณาเพ่งดูให้เห็น “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”

มันไม่เที่ยงแท้ มันเป็นรังแห่งทุกข์มันไม่มีอะไรเป็นของเรา ขันธ์ทั้ง ๕ มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ๆ แล้วเราจะแสวงหาอะไรนักหนา

มรณาพรากจากไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลย “ปล่อยวางเสียบ้าง จะได้ว่างวางเป็น”ใครเห็นทุกข์แล้วสุขได้ ย่อมเป็นสุขที่ชอบธรรมแท้ทุกข์ ไม่ใช่ของเรา

สุข..ก็ไม่ใช่ของเรา สุขและทุกข์ ไม่ใช่ของผู้ใดเลย มันเป็นธรรมชาติ “เป็นธรรมดา” เช่นนั้นเฉยๆ เพราะเราไม่รู้ตามเป็นจริง

จึงหลงเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ แล้วเอาใจไปยึดติดถือมั่นสรรพสิ่งว่า “ของเราๆ”ดังนกเขาที่ร้องว่า “ของกๆ” สุดท้ายเราก็เลยสุข แล้วเราก็เลยทุกข์ ทุกข์ ไม่ใช่ของเรา

Create an external monk to be more prosperous with faith.

Create an inner monk . To be more prosperous “with wisdom” “1 chance 1 life, goodness”

Create an inner monk 1. Be a good child of parents Good novice of the Master 6. Being a good monk of Buddhism 4. Being a good sibling of all beings 4. Being a good person of the world, bringing his body to be our teacher Considering the view that “every vanity is imprisoned”

It’s not true It is the nest of suffering. There is nothing that belongs to us. All 5 of them have happened and have been extinguished. And what shall we seek?

Someday departed and couldn’t take anything. “Leave some Can be placed as “who can see suffering and happiness Surely happy, righteous, true, not our suffering

Happiness .. is not ours. Happiness and suffering are not of anyone. It is natural, “as usual” like that, just because we don’t know what is true.

So often misunderstood Then appeaseed to hold on to the things that “Ours”, as a dove that sings “Let’s be fooled”, finally we are happy. And we are suffering, not ours

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขัดเกลาชีวิตบำเพ็ญบนทางธรรม

อาจทําให้ชีวิตดี เจ็บช้ําบ้าง ท้อถอยบ้าง โดดเดี่ยวบ้าง จงดูอย่างพระพุทธปฏิมา ตั้งเด่นสง่า สงบนิ่งมิหวั่นไหว

อาจทําให้ชีวิตดี

อาจทําให้ชีวิตดี ล้วนถูกตีกรอบ กะเทาะ ขัดเกลาจนกลายเป็น“พระทองคํา” ที่งดงามคล้องใจให้ผู้คนกราบไหว้ทั้งนั้น ความทุกข์ที่เลวร้าย บางทีมันก็สอนให้เรา “มีสติ”

มากกว่าความสุขเลิศหรูที่อาจแอบแฝงด้วยภัยร้าย
ที่จะตามมาถล่มซ้ําแล้วซ้ําอีก ฉะนั้น จึงควรเตรียมรับมือกับก้อนเมฆแห่งความทุกข์กับแสงสว่างแห่งความสุขเหล่านี้ด้วย

ท่าทีว่า “ถอยตัวออกห่าง วางใจเพ่งดู อยู่กับปัจจุบัน
ไม่พลันประมาท” “ธนาคารบุญ” ฝากใจไว้กับตน “ความสับสน” จักหายไป ฝากใจไว้กับคนอื่น

“ความขมขืน” จักตามมา ฝากใจไว้กับธรรมะ “เจ้าคุณพระ” จักคุ้มครอง ฝากใจไว้กับสมอง “ปัญญาว่อง” จักเฉิดฉาย ฝากใจไว้กับพ่อแม่ “ความรักแท้” จักนิรันดร์ ฝากใจไว้กับความดี “การรู้จักหน้าที่” จักอวยพร ฝากใจไว้กับสติ “สัมมาทิฐิ” จักอุบัติพลัน

“อย่ากลัวถ้าคิดจะเป็น อย่ากลัวกิเลส อย่ากลัวเสียสละ อย่ากลัวคํานินทา อย่ากลัวผิดหวัง อย่ากลัวอุปสรรค อย่ากลัวการเรียนรู้ อย่ากลัวมีปัญหาถ้าคิดจะเป็นสมณะ ถ้าคิดจะเป็นผู้นํา ถ้าคิดจะเป็นคนดัง ถ้าคิดจะเป็นผู้ชนะ ถ้าคิดจะเป็นนักต่อสู้ ถ้าคิดจะเป็นนักศึกษา ถ้าคิดจะเป็นทุกอย่าง

May cause some painful life, discouragement, some isolation Look at the Buddha image, stand out, stand out, be calm, quiet

May cause life All were beaten, cracked, refined, and became a beautiful “golden Buddha” that encouraged people to worship. Bad suffering Sometimes it teaches us to “be conscious”

More than a luxury that may be hidden by evil
Which will then be repeatedly repelled and therefore should be prepared to deal with the clouds of suffering and the light of these happiness as well.

The attitude that “retreating away, trusting, looking at the present
Don’t be negligent. “” Bank of merit “. Leave your heart with” Confusion “to disappear. Leave your heart to others.

“Bitterness” will follow the mind with the Dharma. “The Lord Buddha” will protect the heart with the brain. good “Knowing the duty” will bless the heart with the consciousness “views” will happen immediately.

“Do not be afraid if thinking of being Don’t be afraid of passion Do not be afraid of sacrifice. Don’t be afraid of gossip. Don’t be afraid. Don’t be afraid of obstacles. Don’t be afraid of learning. Don’t be afraid of having problems if thinking of becoming a monk. If thinking of being a leader If thinking of being a celebrity If thinking of winning If thinking of being a fighter If thinking of becoming a student If thinking of everything

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ชีวิตดีเพราะมี ๗ สํา

มีจิตอาสาดี ไม่เห็นแก่ตัวต่อสังคม ๑. สํานึกดี ๒. สํานวนดี มีแรงบันดาลใจด้วยถ้อยคํานําทาง

มีจิตอาสาดี

มีจิตอาสาดี  ๓. สําราญดี มีจิตใจเบิกบานทุกที่ทุกคนทุกงาน ๔. สําคัญดี มีความรักต่อครอบครัวเป็นที่หนึ่ง

๕. สํานักดีมีความกตัญญูต่อสํานักที่ให้ปัญญา 5. สําเร็จดี มีความมุ่งมั่นต่อความสําเร็จในชีวิต ๗. สํารวมดี มีเวลาพากายใจสู่มุมสงบพบธ328

“ก็คือ”ใกล้ที่สุด ก็คือ ดวงตา หาที่สุด ก็คือ คําตอบ ชอบที่สุด ก็คือ อิสระ ชนะที่สุด ก็คือ ตนเอง เก่งที่สุด ก็คือ ปัญญา มีค่าที่สุด ก็คือ ความรัก หนักที่สุด ก็คือ ความทุกข์ สุขที่สุด ก็คือ จิตใจ

ไกลที่สุด ก็คือ นิพพาน หวานที่สุด ก็คือ “รอยยิ้ม”
ทํางานของเราให้ดีที่สุด โดยไม่หวังรางวัลอื่นใดเป็นสิ่งตอบแทนหรือแม้นใครจะว่ายังไงก็ตาม

เราก็ต้องวางใจของเราให้สูงกว่าสิ่งเหล่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนก็ต้องการเพียงแค่ “เป็นอยู่อย่างง่ายๆ และจากไปอย่างสบายๆ”

หากมัวแต่คิดว่า “ทําไม่ได้” ชาตินี้ทั้งชีวิตอาจ “ไม่ได้ทํา” อะไรเลยก็ได้ ขอให้มุ่งมั่นขยันทํา ฝึกฝนทัมม์ ปฏิบัติธรรม แล้วมีใจมุ่งหวัง เรียนรู้จอจดไม่ท้อแท้ถดถอย

คอยสอดส่องหาทางสู่ความสําเร็จ ทําเช่นนี้อยู่ร่ําไปไม่นาน “ต้องทําได้” แน่นอนร้อยล้าน “ลมหายใจ” ที่ผ่านพ้น ย่อมมีอุปสรรค ขวากหนาม คําหมินที่ทิมตํา

Good life because there are 8
There is a good volunteer spirit, not selfish to society. 1. Good conscience 2. Good numbers are inspired by words.

3. Pray Dee, have a joyful heart everywhere, everyone, every job 4. Important

5. The Office is good with gratitude to the office that gives wisdom

“That is,” the closest is the most sought-after eyes. The most favorite answer is freedom. The ultimate winner is the most talented person. The most valuable wisdom is that the heaviest love is the most suffering.

The most distant is Nirvana. The most sweet is “Smile”.
Do our best to work Without expecting any other reward as a reward or even if anyone says anything.

 We must trust our higher than those things. Because in the end Everyone just needs “It’s easy. And go away comfortably “

If he thinks that “cannot”, this life may “not do” anything. He is determined to work diligently, practice, and practice his dharma. Learn the screen, don’t be discouraged, regressed.

Looking for a way to success Doing this for a long time, “must be done”. Of course, hundreds of millions of “breath” passes. There is an obstacle.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พึงระวังคําพูด

เพราะคําพูด นั้นเป็นประตูสู่โภคทรัพย์และอริยทรัพย์ คําพูดหนึ่งคําสามารถดลให้คนเป็นมหาบุรุษหรือมหาโจรก็ได้

เพราะคําพูด

เพราะคําพูด พูดดีย่อมนําไปสู่ความรักเมตตาไมตรีอย่างราบรื่น๓. พึงระวังการกระทํา เพราะการกระทํานั้นเป็นคุณธรรมที่บ่งบอกถึงศักยภาพ

ของคนที่ฝึกตนเองดีแล้ว การกระทําจึงส่อถึงหน้าที่และหน้าตาของแต่ละคน การทําดีย่อมนําไปสู่ความสําเร็จได้อย่างเรียบร้อย

“ครูดีศิษย์งาม”การสอนให้เด็กมีปัญญาและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น

ไม่ใช่มุ่งแสวงหาเทคโนโลยีสูงๆมาป้อนใส่สมองเขาอย่างเดียว เดี๋ยวจะกลายเป็นตุ๊กตาไขลานไปแต่คุณครูจึงสอนเด็กทั้งหลายให้

รู้จักคิดเองได้ใช้ตนเองเป็น เห็นตนเองชัด ปฏิบัติตนเองถูก มีความสุขกับสิ่งที่ตนเองเป็น”ช่วยกันสอนเช่นนี้เท่ากับว่า

คุณครูกําลังปรุงความรู้ให้เด็กมีปัญญา เป็นของตนเอง และพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง กุญแจสําคัญของการถ่ายทอดภูมิปัญญาเช่นนี้จึงอยู่ที่ว่า“สําคัญที่วิธีการคิด สัมฤทธิ์ที่วิธีการทํา”

Be careful of words.

Because that saying is the gateway to wealth and wealth One word can be made to be a great man or a thief.

Because words speak well and lead to love and compassion smoothly Be careful of actions. Because that action is a virtue that indicates the potential

Of those who practice themselves well The action therefore implies the duty and appearance of each person. Good deeds will lead to success.

“Kru Dee Prayngam” teaching children with wisdom and self-reliance according to Buddhism principles

Not aiming for high technology to enter his brain alone Will soon become a winding doll, but teachers teach children

Knowing how to use your self to see yourself clearly, practice yourself properly. Happy with what he is “help to teach like this is equal to

The teacher is developing knowledge for children to have their own wisdom and self-reliance. The key to this wisdom is that it is “important that the way of thinking Achievement at the method of doing “

  • Beware of thoughts Because the idea becomes a word
    Beware of the words because the words will become actions.
    Beware of actions Because action becomes a habit
    Beware of habits because habits become personalities.
    Be careful of personality. Because the personality becomes destiny

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เสมือนหนึ่ง

ลำลึกการกระทำ ทํางานให้ดีที่สุด เสมือนหนึ่ง…งานทุกชิ้นเป็นงานชิ้นเอกปลีกกายวิเวกใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่ง… ลําธารลึกซ่อนอยู่ในภูเขาใหญ่เสมือนหนึ่งเวลาที่เหลือ

ทำงาน

ลำลึกการกระทำ ทํางานเป็นนาทีสุดท้าย ให้ตายเสียก่อนตาย เสมือนหนึ่ง.. ลมหายใจยังดํารงชีพชนม์อยู่ สู้ปัญหาให้เต็มสุดกําลัง เสมือนหนึ่งได้ยาอมตะพลังขนานวิเศษ

สังเกตเป้าหมายให้แม่นยํา เสมือนหนึ่ง การจ้องโฉบเหยื่อของพญาอินทรี มีอารมณ์สุขสุนทรีย์

เสมือนหนึ่งยลกวีศิลป์ยินเสียงรสแห่งพระธรรมดํารงตนไม่ประมาท26มอนหนึ่ง… บัณฑิตชนฉลาดสู้อยู่ด้วยธรรมวิชัย

เมื่อคนสองคนมาอยู่ร่วมกัน สิ่งสําคัญที่จะต้องใส่ใจให้มากกว่ารักก็คือความเข้าใจ “เข้าใจในสิ่งที่ตัวเรามีและเข้าใจในสิ่งที่ตัวเขาเป็น

ใจที่รู้รสความดีงามที่มีต่อกันนี้ จึงเรียกว่า“มงคลสมรส” เมื่อเข้าใจกันและกันดีแล้ว ถึงแม้จะมีสองกายแต่ก็มีใจเดียวกัน ใจที่เข้าใจกันและรู้กันนั่นล่ะ “เป็นความรักที่ถูกต้อง”

“สิ่งที่พึงระวัง ๓ อย่างในชีวิต”๑. พึงระวังความคิด เพราะความคิดนั้นเป็นบ่อเกิดของความดีงามถ้าคิดดีชีวีก็มีสุข หากคิดเป็นก็เห็นธรรม ความคิดดีย่อมนําชีวิตไปสู่ความสุขได้อย่างรื่นรมย์

“Like one”

Work as best as one … every piece is a masterpiece retail body that is worth living Like one … The deep valleys are hidden in the big mountains, just like the rest of the time.

Working for the last minute To die before dying Like one .. The breath is still alive. Fight the problem to the fullest. As if one had a miracle

 Observe the target accurately as if stopping the victim of the eagle. Have a happy mood

As if one of the poets of the arts The wise graduates fight with Dharma Wichai.

When two people come together The important thing to pay attention to more than love is understanding. “Understand what we have and understand what he is.

The heart that knows the taste of goodness with this Therefore called “marriage” when understanding each other well Although there are two bodies, but with the same mind A heart that understands and knows each other. “Love is right”

“3 things to be aware of in life” 1. Be careful of ideas. Because that idea is the source of goodness. If thinking well, life is happy If thinking is fair Good thoughts will lead to a happy life.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การรับรู้และยอมรับทางจิตใจ

การเปิดใจ ยอมรับกับสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ใช่เป็นการตีกรอบเพื่อฟื้นความรู้สึกตนเอง ทว่าเป็นการฝึกให้ใจเรียนรู้อยู่กับสิ่งอื่นโดยปราศจากอคติ และฝึกให้ใจรู้เท่าทันเพื่ออยู่กับตนเอง

การเปิดใจ

การเปิดใจ อย่างมีสติ คิดไม่ออก ก็ใจเย็นเย็น เห็นไม่ตรง ก็อย่าโกรธ โปรดไม่ได้ ก็ปล่อยไป สอยไม่ถึง ก็วางมือลง ตรงไม่ได้ ก็หาทางออก บอกไม่ฟัง ก็ทําให้ดู รู้ไม่จริง ก็นิ่งเฉยไว้ ใจไม่สงบ ก็พบพุทธะ สละไม่ลง ก็ปลงอัตตา หาไม่เจอ ก็หยุดตั้งสติ

แสวงหาความสุขด้วย “วัตถุนิยม”ทําให้มีความสุขแค่ชั่วคราว แสวงหาความสุขด้วย “ธรรมนิยม”ทําให้มีความสุขที่ยาวนานถูกชมก็ไม่ “ฟู” ถูกหลู่ก็ไม่ “แฟบ” ให้ถือว่าเป็น “แบบทดสอบ”ของความเป็นบัณฑิตชน๑๑๕ พระมหาอ้าย ธีรปัญโญบ้านเรือนที่อบอุ่นดังสวรรค์ “เป็นที่อยู่” ของพระอรหันต์ชื่อว่า บิดรมารดา

อารมณ์ อารมณ์ดี ทําให้คนเข้าใกล้ อารมณ์ใส ทําให้คนเข้าถึง อารมณ์ซึ้ง ทําให้คนเข้าเป็น อารมณ์เย็น ทําให้คนเข้าอยู่ อารมณ์ ทําให้คนเข้าใจ อารมณ์เสีย ทําให้คน..หนีสุด อารมณ์บูด ทําให้คนหนีหาย อารมณ์ร้าย ทําให้คนหนีจร อารมณ์ร้อน ทําให้คนหนีไกล อารมณ์หน่าย ทําให้คนหนีเที่ยว อารมณ์เปลี่ยว ทําให้คนขาดสติ

สังเวชนียธรรม ในสังเวชนียสถาน สําคัญอยู่ที่ว่ากราบไหว้แล้วเกิดความ“สะเทือนใจ” อะไร? ได้พบเห็นวัตถุตามพุทธสถานแล้วกลับ“ได้ข้อคิด” หรือไม่? สุดท้ายแล้วนี้ได้ใช้ชีวิตอย่าง “ไม่ประมาท”ต่อไปหรือเปล่า?

Psychological awareness and acceptance

Open mind to accept things that do not like Not a frame to revive your feelings But it is a practice for the mind to learn to live with other things without prejudice And train the mind to know to be with himself

Open minded, unconscious, not calm, cold, not straight, don’t be angry, please, can’t let go Did not calm down, found the Buddha’s sacrifice, did not go down

Seek happiness too “Materialism” makes temporary happiness. Seek happiness too “Dharma” makes a long lasting happiness. It is not “fluffy”. It is not “flattened” to be considered. “Test” of being a graduate, 115 Phra Maha Ai Thirapuno, a warm house like heaven “Is the place” of the Arhat, the name of the mother

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

มีศรัทธาที่เลื่อนลอย

คอยจ้องจับผิดคนอื่น ตื่นข่าวมากกว่าตื่นรู้อยู่กันแบบขาดเมตตา ประชาธิปไตยเชิงธุรกิจเสพติดนวัตกรรมไอทีชอบเป็นเศรษฐีทางลัด

คอยจ้องจับผิดคนอื่น

คอยจ้องจับผิดคนอื่น วัฒนธรรมชุบแป้งทอด ไร้ความปลอดภัยในจิตสํานึกเกิดเมื่อภัยมาแบกยศฐาบรรดาศักดิ์ มันก็หนัก แบกลาภสักการะ มันก็เหนื่อย

แบกตําแหน่งสูง มันก็หนาว แบกความคาดหวัง มันก็หน่วง
สรรพสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นแค่หัวโขน พึ่งถอดตัวเรา จงถอนตัวเขา แล้วโยนทิ้งซะเถิด

ความจริงที่ว่า“ว่าง….เพราะวางเป็น”อันนี้แหละ คือ แบกที่เบา “อํานาจบุญใหญ่” เกิดขึ้นเพราะเมตตากรุณาแห่งพรหมวิหารธรรม

“อํานาจบาตรใหญ่” เกิดขึ้นเพราะโลภะโทสะโมหะแห่งอกุศลมูลกรรมจิตที่สงบใส ก็มาจากใจที่เคยวุ่นวาย

จิตที่เป็นสุข ก็มาจากใจที่เคยทุกข์ จิตที่รู้กัน ก็มาจากใจที่เคยหลงทางรักษา “จิต” อย่างเดียว สบาย “ใจ” จริงหนอ

การศรัทธาในตัวบุคคลหรือศรัทธาในวัตถุ หรือแม้แต่ศรัทธาในนามธรรม เช่น เทพ ไม่ถือเป็นศรัทธาในองค์ความรู้ หากแต่เป็นความยึดมั่นถือมั่น

เป็นความเชื่อศรัทธาที่งมงายหรือเข้าใจผิด เพราะในความเป็นจริง พิธีกรรมต่างๆ หรือ การจุดธูปเทียนขอพร การอธิฐาน คือการสั่งจิตตนเองให้ทำงานตามที่ต้องการ ความเชื่อที่เข้าใจผิดเช่นนี้

จะฝังลงในจิต และในการเกิดครั้งต่อไปก็ยังคงแสวงหาสิ่งนั้น หรือเชื่อสิ่งนั้นง่ายๆ เหมือนอย่างที่เห็นเช่นในปัจจุบันยากที่จะหมดสิ้นแม้จะอยู่ในยุคดิจิทัลก็ตาม

Have a metaphysical faith

Waiting to stare at others Democracy, business, addiction, IT innovation, like being a millionaire, shortcuts

Waiting to catch the fritter culture Without safety in the consciousness, born when the threat carried the title, it was heavy, carrying a fortune

 Carrying high positions, it was cold, carrying expectations, it was delayed
All things are just a mask. Just take us off, withdraw him and throw it away.

The fact that “empty …. because it is” is this, which is carrying lightly. “Big merit” occurs because of the benevolence of Brahma.

“The power of the supernatural” occurs because Lopatasamha, the god of the Kulasalum, is a peaceful mind. Came from a busy heart

Happy mind Came from the heart that had been suffering from the mind that was known to have come from the heart that had lost the way of “mental” alone.

Faith in a person or faith in an object Or even faith in the abstract, such as the deity is not considered faith in the knowledge But it is a firm commitment

Is faith, faith that is ignorant or misunderstood Because in reality Various rituals or the burning of candles This misunderstanding

Will be buried in the mind and in the next birth, still seeking that Or believe that easily As if to see, as in the present, it is hard to put an end to it even in the digital age

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่