ปล่อยวางเสียบ้าง

ปล่อยวางเสียบ้าง เอาสังขารของเขามาเป็นอาจารย์ของเราพิจราณาเพ่งดูให้เห็น ” อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ” มันไม่เที่ยงแท้มันเป็นรังแห่งทุกข์มันไม่มีอะไรเป็นของเราขันธ์ทั้ง ๕ มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ๆ

แล้วเราจะแสวงหาอะไรนักหนามรณาพรากไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลย ” ปล่อยวางเสียบ้าง จะได้ว่างวางเป็น ” ใครเห็นทุกข์แล้วสุขได้ย่อมเป็นสุขที่ชอบธรรมแท้ ทุกข์…ไม่ใช่ของเรา สุข…ก็ไม่ใช่ของเรา

สุขและทุกข์…ไม่ใช่ของผู้ใดเลยมันเป็นธรรมชาติ ” เป็นธรรมดา ” เช่นนั้นเฉยๆ เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริง จึงหลงเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ แล้วเอาใจไปยึดติดถือมั่นสรรพสิ่งว่า “ของเราๆ” ดังนกเขาที่ร้องว่า “ของกูๆ” สุดท้ายเราก็เลยสุขแล้วเราก็เลยทุกข์ หลายครั้งที่เราฟังคำเขาว่า

จนลืมแสวงหาความจริงจากสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของ “คำเขาว่า” ฟังจนฝังจิตเชื่อสนิทจนฝังใจทั้งๆ ที่สิ่งพูดนั้นไม่เป็นความจริงหากแม้นมีสติไตร่ตรองด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้ง เพียงรับรู้ รับฟัง รับทราบ แต่ไม่รับเป็นเฉกที่เขาว่านั้นเท่ากับสร้างคุณค่าความดีให้เกิดขึ้นในตนเองเมื่อห้ามปากเขาพูดไม่ได้ ก็จงระวังหูของเราให้ดีเถิด

ปล่อยวางเสียบ้าง

Let him lay down his sankhara as our teacher “Alas everywhere, soulless” It is not true. It is the nest of a suffering nation. Went out to live like this

Then we will search for nothing. Death cannot take anything. “Let go. Will be laid free “If anyone sees suffering and then happiness is a true righteous happiness Suffering … isn’t ours. Happiness … is not ours

Happiness and sorrow … not belonging to anyone. It is natural “normal” like that, just because we don’t know the truth. Therefore often misunderstand Then pampered and clung to hold things as “ours” like the dove that cried “my stuff”. Finally, we were happy and then we were suffering Many times we listen to his words that

Until forgetting to seek the truth from what he said and then became a victim of “the word” That what is said is not true, even if it has a deep sense of wisdom, only by knowing, listening, acknowledging but not accepting as he thinks, it will create good value for himself when he cannot speak. Beware of my ears

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บั้นปลายชีวิต “สถานี” ปลายทางกันทุกคนชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกัน

 “สถานี” ปลายทางชีวิต กันทุกคนชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกัน ใช่ว่าจะดํารงอยู่ถึง “วัยแก่” เฒ่ากันทุกคน“ทูตแห่งโลก”

ปลายทางชีวิต

๑. ยุวทูต ทูตแห่งเยาวชนผู้สื่อความดีสู่การสร้างสันติภาพโลก ๒. ราชทูต ทูตแห่งพระราชาผู้นําพระราชสาส์นไปต่างประเทศ ๓. ธรรมทูต ทูตแห่งธรรมผู้นําธรรมะของพระพุทธศาสดาไปประกาศ ๔. เทวทูต ทูตแห่งคติธรรมดาของชีวิตเตือนมิให้ผู้คนประมาท ๕. ยมทูต ทูตแห่งพระยมผู้นําคนตายไปยังบัลลังก์เพื่อรอคําตัดสินฉลาดแบบโง่ๆ

หากเป็นคนมีตําแหน่งใหญ่โต ยิ่งต้องระวังเพราะความโงในความชั่ว อาจจะทําให้ “กิเลสที่ซ่อนตัว” อยู่ในอํานาจ พลิกฟื้นคืนตัวมาเป็นอุปกรณ์ทําความชั่วที่ร้ายแรง และก่อความพินาศแก่โลกมากที่สุดก็ได้ ฉะนั้น “จงระวัง” ความฉลาดแบบนี้ ២១១ อยู่ใกล้ “คนดี”

ปลายทางชีวิต แต่มีนิสัยเป็นคนพาล นับว่าเป็นสันดานของ “คนเลว” โดยแท้เดินให้สุดซอยหรือถอยให้สุดทางก็ยังสุดโต่งอยู่อย่างนั้นทางสายกลางควรเริ่มต้นที่ สัมมาทิฐิ “เห็นถูกต้อง” ร่วมกัน จึงจะเป็นทางสู่อริยมรรคที่ไม่เสื่อมอีกต่อไปเป็นผู้นํามีอํานาจ “สูง” เทียมฟ้า

ใช่ว่าจะมี “ใจ” ที่สูงด้วยคุณธรรม เป็นชาวนาที่อยู่ “ต่ํา” บนพื้นปฐพี ใช่ว่าจะไม่มีบุญความ “ดี” ที่สูงเลิศล้ําหากไม่มีทุกข์ คงไม่รู้หรอกว่า “สุข” มันมีค่ามากแค่ไหนหากไม่ห่างไกลจากพ่อแม่ คงไม่รู้หรอกว่า “รักแท้” มันซ่อนอยู่ที่ใด

“ชีวิตที่ใช้กับงานที่ชอบ” ๑. ได้เกิดในครอบครัวยากจน ๒. ได้สร้างฝันตนด้วยการศึกษา ๓. ได้มีเวลาทํางานในสิ่งที่ชอบ ๔. ได้ตอบบุญแทนคุณแผ่นดิน ๕. ได้โบยบินท่องธรรมยาตรา ๖. ได้ดํารงชีวาอยู่อย่างพอเพียง ๗. ได้สะสมเสบียงบุญวันละนิด ๔. ได้ฝากข้อคิดข้อธรรมสะกิดใจ ๓. ได้เตรียมตัวตายเสียก่อนตาย“ทําดี” ไม่หยุด คือ ที่สุด “ชัยชนะ”

The “station” is the destination of life for everyone. Human life is the same. Not every age “old” ambassador of the world

  1. Youth ambassadors, ambassadors of youth who convey goodness to world peace building 2. Ambassadors of the kings who take their messages abroad 3. Diplomatic ambassadors who bring dharma of the Buddha to announce 4. Diplomatic ambassadors Of the ordinary doctrine of life warns people not to be careless 5. angels of Yama, who lead the dead to the throne, waiting for a foolish, intelligent decision
  2. If a person has a large position Be more careful because the wickedness of evil may turn the “hidden lust” in power back to a serious evil device. And causing destruction to the world as much as possible. Therefore, “Be careful” This kind of intelligence is near “good people”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความสงบนิ่ง สงบใจ ท่ามกลางความเคลื่อนไหว

สงบ ” จงสงบนิ่ง ในท่ามกลางความเคลื่อนไหว จงสงบใจ ในท่ามกลางความร้อนเย็น จงสงบเห็น ในท่ามกลางความมืดมิด จงสงบจิต ในท่ามกลางโลกธรรมปลูก “ต้นกล้า” ในนาข้าว หวังได้ทานเมล็ดข้าวอันอิ่มอุ่นปลูก “ต้นบุญ” ในเยาวชน

สงบ

หวังได้ยลผลปัญญาอันงดงามบนเส้น “ทาง” ชีวิตที่ยาวไกล บางครั้งเราคิดว่า “ไม่มี” ใคร เพียงหยุด “ดู” แล้วตั้งสติกําหนดไว้ก็จะเห็น “ใจ” ที่กําลังชาร์ตพลังเพื่อความ “หวัง” ณ ก้าวต่อไป“ดินสอ” จะสั้นลงทุกครั้ง “ที่เราใช้” “ปัญญา” จะยาวขึ้นทุกครา “ที่เราร่ําเรียน”กุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จ

อยู่ที่ลง “มือทํา” ไม่ใช่ “คําพูด” ที่ดูหรูหรา แต่ทว่าทําไม่ได้สักเรื่องและทําไม่ “สําเร็จ” สักอย่างแดดเผากาย ใช้น้ํายา “ชําระล้าง” จึงจะออก กิเลสเผาใจ ใช้ธรรมะ “ซักฟอก” จึงจะหมดสิ้นเกิด “มา”จง สงบ อย่าตาย ไปพร้อม “กับ” ความทุกข์

เพราะยังมีความ “สุข” อีกมากที่เรายังไม่ “รู้” “การค้นหา” ทําให้เราค้นพบ การทําจิตสงบทําให้เราเกิดปัญญาการศึกษาทําให้เรามีวิสัยทัศน์ การลงมือปฏิบัติทําให้เรารู้ “ความจริง”วัยเด็ก ควรรีบ “แสวงให้” ความรู้สร้างการศึกษา วัยหนุ่มสาว ควรรีบ “แสวงหา” เงินตราสร้างฐานะวัยชรา ควรรีบ “แสวงบุญ” สร้างคุณความดีรถที่วิ่งไปข้างหน้า ใช่ว่าจะวิ่งถึง

“Calm”. Calm in the midst of movement. Calm in the midst of the heat. Calm in the midst of darkness. Calm in the midst of the world. Plant “Seedlings” in the rice fields. Merit “in youth

Hope to see the beautiful wisdom on the “path” of a long life. Sometimes we think that “no”. Anyone who simply stops “watching” and regains consciousness will see the “mind” that is charging power for “hope”. At the next step, “pencil” will be shortened every time. The times “we use” “Wisdom” will be longer every time. “We learn” is the key to success.

Is “hand-made”, not “words” that look luxurious, but can not do anything, and do not “succeed” something, sun burn the body, use “cleansing” medicine, so will burn desire to use Dharma “Laundry” will end. “Come”. Be calm, do not die with “suffering”.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทราบแล้วเปลี่ยน

เปลี่ยน แรงอิจฉา ให้เป็นเมตตาอารี เปลี่ยน…คําเสียดสีให้เป็นคําขอบคุณ

เปลี่ยน

เปลี่ยน หลงติดบุญให้เป็นแสวงปัญญา เปลี่ยน ปัญหาวิกฤติให้เป็นปัญญาวิวัฒน์

เปลี่ยน…ความขัดแย้งให้เป็นแรงสามัคคี

เปลี่ยนนิสัยขี้ขลาดให้เป็นฉลาดเข้มแข็ง เปลี่ยนเสียงสาปแช่งให้เป็นเสียงชื่นชม

เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสําเร็จ เปลี่ยน เมล็ดพันธุ์ทุกข์ให้เป็นหน่อกล้าบรมสุข

เปลี่ยน ถูกต้องถูกจุดให้เป็น “เปลี่ยนที่ตัวเรา” “ธาตุชีวิต”

มีชีวิตดุจปฐพี ให้หนักแน่นมหวั่นไหว มีชีวิตดุจน้ํา ให้ปรับตัวได้กับสรรพสิ่ง

มีชีวิตดุจลม ให้ไร้ตัวตนทว่าทรงพลัง มีชีวิตดุจไฟ ให้แสงสว่างส่องทางเดิน“ให้”

พ่อแม่ บ้านพัก ญาติมิตร พี่น้อง บุญกุศล ให้ความรัก ให้ความปลอดภัยชีวิต
ให้ความสามัคคี ให้กินอิ่มนอนอุ่น ให้สุคติธรรม ดอกไม้สวยเพราะปุ๋ย “ปรุงแต่ง

ชีวิตแกร่งเพราะทุกข์ฉาบทา “ทุกข์มี” เพราะตัณหากําหนด ทุกข์หมดเพราะปัญญา

“กําจัด” “ท่องเที่ยว” ทําให้เราเห็นทาง ท่องธรรมทําให้เราเห็น “ความจริง”

“Know and change.”

Change envy to be a benevolent Arya Change … Satire to Thank

Change lost to merit to search for wisdom, change the problem of crisis to evolve intelligence

Change … conflict to become a force of unity

Change cowardly habits into smart, strong. Change the curse sound to praise.

Change failure into success. Change suffering seeds into buds.

Change correctly to the right point to be “Change ourselves” “Life element”

Live like earth To be steadfast Have a life like water To adapt to everything

There is life like the wind that is impersonal, but powerful. Life is like a light.

Parents, relatives, brothers and sisters, charity, love, safety, life
To unite To eat full, to sleep, to warm the succulent flowers

Life is strong because of suffering, plastering “suffering there” because of the lust All suffering because of wisdom

“Eliminate” “Travel” makes us see the way Reciting the dharma makes us see the “truth”.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความเป็นจิงที่เปรียบเสมือนการดำรงชีวิต

มีเสมือนหนึ่ง ว่ามีลมหายใจ เสมือนหนึ่งว่า “เป็นวันสุดท้ายของชีวิต” มีเมตตาลิขิต

มีเสมือนหนึ่ง

มีเสมือนหนึ่ง ว่าโลกทั้งผองพี่น้องฉัน มีเพียรมุ่งมั่น 1 ๆ เสมือนหนึ่งว่า “งานทุกชิ้นเป็นงานชิ้นเอก,

มีตัวตนเล็ก ๆ เสมือนหนึ่งว่า “เพชรน้ําหนึ่งในโคลนตม” มีอารมณ์นึ่ง

เสมือนหนึ่งว่า “ภูเขาศิลาไม่ไหวด้วยแรงลม” มีความคิดคม

เสมือนหนึ่งว่า “อาวุธลําเลิศซ่อนเก็บในฝัก
มีความรัก

เสมือนหนึ่งว่า “น้ําเปล่าที่มีค่าบริสุทธิในตัว” มีความกลัวบาป

เสมือนหนึ่งว่า “อสรพิษร้ายคอยฉกกัด” มีปัญญารู้ชัด

เสมือนหนึ่งว่า “อาทิตย์ส่องโลกให้สว่างไสว”
“ตระหนักรู้ว่า” ตระหนักรู้..ความตายว่า

“เป็นความจริงที่หนีไม่พ้น” ตระหนักรู้ สิริมงคลว่า “เป็นสิ่งที่ทําเองไม่ใช่ดลบันดาล”

ตระหนักรู้หน้าที่งานว่า “เป็นกิจต้องทําด้วยเพียรขยัน”

ตระหนักรู้ การแบ่งปันว่า “เป็นเมตตาธรรมคําจนสังคม” ตระหนักรู้ลมหายใจว่า

“เป็นสมบัติอันล้ําค่าของสรรพสัตว์” ตระหนักรู้วัฒนธรรมว่า “เป็นสิ่งดีงามพึงสืบสานไว้ชื่นชม”

ตระหนักรู้ อุดมการณ์ว่า “เป็นหลักที่ควรมีควรใช้ในชีวิต”

ตระหนักรู้ ความผิดว่า “เป็นเครื่องเตือนภัยให้มีสติทุกขณะ

ตระหนักรู้..พระรัตนตรัยว่า “เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย์

Being like living
As if having breath as if “It is the last day of life.”

Have one That the whole world, my brothers and sisters With diligence and determination 1 as if “Every piece is a masterpiece,

With a small self as if “One diamond in the mud” is steamed

As if “Sila mountains can’t be driven by the wind.” There is a sharp idea.

As if “Excellent weapons hidden in the pods
In love

As if “Water with a purity.” Fear of sin.

As if “Malignant serpent to bite” with intelligence

As if “The sun shines to the world.”
“Realize that” awareness .. death that

“The truth that is inevitable” recognizes the auspiciousness that “It is something that does not act itself.”

Realize the duties that “It must be done with diligence.”

Realize that sharing “Being a compassionate word until society.” Breathing awareness that

“A precious treasure of animals.” Cultural awareness that “It is a good thing to inherit and admire”

Realize the ideology that “is the principle that should be used in life”

Realize the guilt that “is a warning device for every moment of consciousness

Realize .. The Triple Crown “Is a true refuge for human beings

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

แง่คิดข้อส่งสัยใรการกระทำการความยากของมนุษย์

หมันแสวงหา ความรู้ เป็นอยู่ด้วยเมตตา ไม่หลงบ้าวัตถุนิยม ฝึกชื่นชมตนเอง

หมันแสวงหา

หมันแสวงหา ไม่เป็นนักเลงอบายมุข สนุกคิดอย่างสร้างสรรค์ มีแล้วแบ่งปันคนอื่น

ไม่หลงตื่นข่าวมงคล พัฒนาตนอยู่ร่ําไป ทําใจให้เย็นตลอดเวลา

“ขอบคุณที่สอนให้” ขอบคุณพระพุทธเจ้า ที่สอนให้เห็นทางไปสู่การดับทุกข์

ขอบคุณพระธรรม ที่สอนให้ดําเนินชีวิตด้วยตื่นรู้เบิกบาน ขอบคุณพระสงฆ์

ที่สอนให้บําเพ็ญตนเป็นนาบุญของโลก ดูต่อ เพราะกตามติดขอบคุณในหลวง

ที่สอนให้ปวงชาวไทยอยู่อย่างพอเพียง ขอบคุณพ่อแม่ ที่สอนให้รู้จักรักแท้ไม่มีวันเสื่อมคลาย

ขอบคุณครูอาจารย์ ที่สอนให้ปลูกปัญญาหล่อเลี้ยงชีวิต ขอบคุณทุกศาสนา

ที่สอนให้เว้นชั่วทําดีเริ่มต้นที่ตัวเรา ขอบคุณมิตรสหาย…

ที่สอนให้กินอิ่มนอนอุ่นมีสมดุลชีวิต ขอบคุณนักการเมือง

ที่สอนให้ดูทุกบทตอนคือฉากละคร ขอบคุณนวัตกรรมไอที ที่สอนให้ชิมลองยุคพระศรีอาริย์

ขอบคุณกายใจ… ที่สอนให้เรียนรู้ทุกข์อยู่อย่างสุขทุกขณะ ขอบคุณสรรพชีวี…

ที่สอนให้โลกนี้ “ไม่ได้มีแค่เราคนเดียว”

Concept, sentiment, action

Barren seeking knowledge, living with compassion Do not be mad about materialism Practice admiring oneself

Barren sought not to be a vicious gangster. Fun, creative thinking Have already shared other people

Not waking up auspicious news Develop themselves Keep your mind cool all the time

“Thank you for teaching.” Thank you, Lord Buddha. That teaches us the way to cessation of suffering

Thank you Taught to live life with awakening Thank you to the monks

Who taught him to be the merit of the world. Keep watching. Follow with thanks to the King.

That teaches all Thai people to be sufficiently grateful to their parents for teaching true love without ever deteriorating

Thank you teacher That teaches to grow wisdom to nourish life Thank you to all religions

That teaches to refrain from doing good, beginning with ourselves Thank you friends …

That teaches to eat full, warm sleep, have a balanced life Thank you politicians

That teaches to watch every episode, the episode is a drama Thanks to IT innovations That is taught to try the era of Phra Sri Ari

Thank you … That teaches to learn how to live happily every moment Thank you.

That teaches this world “Not only us alone”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สิ่งที่ควรหรือสิ่งที่คู่ควรควรรู้หรือควรทำ

สิ่งที่ควร เกรง คือ บาป สิ่งที่ควรทราบ คือ ปัจจุบัน สิ่งที่ควรแบ่งปัน คือ น้ําใจ

สิ่งที่ควร

สิ่งที่ควร ให้ คือ อภัยธรรม สิ่งที่ควรกระทํา คือ ความดี สิ่งที่ควรหนี้ คือ คนพาล

สิ่งที่ควรสงสาร คือ วิบากกรรม สิ่งที่ควรจํา คือ บุพการีชน สิ่งที่ควรหลุดพ้น คือ ความทุกข์

สิ่งที่ควรประยุกต์ คือ การรู้ทัน สิ่งที่ควรสําคัญ คือ ไม่มีอัตตา สิ่งที่ควรแสวงหา คือ กุศลทั้งปวง

สิ่งที่ควรห่วงใย คือ พ่อแม่ สิ่งที่ควรเผื่อแผ่ คือ ความรัก สิ่งที่ควรเว้นวรรค คือ ความวุ่นวาย

สิ่งที่ควรสบาย สิ่งที่ควรมีใช้ สิ่งที่ควรเลิศล้ํา คือ จิตใจ คือ เมตตาธรรม คือ ปัญญาวิมุตติ.

“ผิว่า…จะได้” ผิว่าไปเที่ยวโลกกว้าง “จะได้สร้างครูชื่อประสบการณ์”

ผิว่า เป็นซูเปอร์สตาร์ “จะได้นําพาความดังมาทําความดี”

ผิว่า ร่ํารวยเป็นเศรษฐี “จะได้มีเงินสร้างประโยชน์แก่พหูชน”

ผิว่า เรียนจบมหาวิทยาลัย “จะได้ใช้ความรู้เลี้ยงดูพ่อแม่
ผิว่า…ความตายมาพราก “จะได้ปิดฉากโรงละครชีวิต” ผิว่ามิจฉาทิฐิมาเยือน

“จะได้ย้ําเตือนตนไม่ประมาท” ผิว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง “จะได้รู้ซึ้งถึงคําว่า ฝันไป”

“เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต”

What should or should be worth knowing or should do

The thing that should be feared is sin. What you should know is that the present thing that should be shared is the heart.

The thing that should be given is forgiveness. The thing that should be done is good.

Things that should be pity is karma. Things that should be remembered are parents. What should be released is suffering.

The thing that should be applied is cognizance of what should be important. There is no ego. What should be sought is all charity.

What should be concerned is parents. The thing that should be generous is love. The thing that should be spaced is chaos.

Things that should be comfortable What should be used What should be excellent is that the heart is compassion, wisdom, liberation.

“Caesar … will get” the skin to travel the world wide. “Will create a teacher named experience”

The skin is a superstar. “Will bring goodness to do good”

Rich woman is rich “There will be money to benefit the people.”

Ladies graduated from university. “Will use knowledge to care for parents
Caesar … Death came “Will end the life theater”

“Will be reminded of not being negligent” “Will know the words of dreams”

“Merit in the event Joy in life “

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

“คนต้องงาน” ทํางานกับตนเอง

ต้องมีใจรัก ทํางานกับพรรค ต้องมั่นอุดมการณ์ ทํางานกับธนาคาร ต้องชาญเก่งรู้

ต้องมีใจรัก

ต้องมีใจรัก ทํางานกับครู ต้องเคารพศึกษา ทํางานกับภรรยา ต้องให้เกียรติยกย่อง

ทํางานกับลูกน้อง ต้องฝึกอบรม ทํางานกับสังคม ต้องกล้าเสียสละ ทํางานกับบริษัท

ต้องรู้จักหน้าที่ ทํางานกับสามี ต้องเก่งบริหาร ทํางานกับราชการ ต้องรู้ขั้นตอน

ทํางานกับองค์กร ต้องใจเบิกบาน ทํางานกับศาล ต้องเก่งกฎหมาย ทํางานกับนาย

ต้องรู้จักเวลา ทํางานกับศาสนา ต้องมีคุณธรรม ทํางานกับผู้นํา ต้องเฉลียวฉลาด

ทํางานกับญาติ ต้องรู้รอบคิด ทํางานกับมิตร ต้องคิดจริงใจ ทํางานกับใคร ต้องใช้ปัญญา

“ตามรอย” เดินตามรอยพี่ ดีตามรอยพ่อ ก่อตามรอยตา ว่าตามรอย อยู่ตามรอยปราชญ์

ฉลาดตามรอยสงฆ์ ตรงตามรอยธรรม ทําตามรอยพระราชา ศึกษาตามรอยพระพุทธเจ้า

คือ ธรรมะ คือ ตนเอง “สวัสดีโดยธรรม” สิ่งที่ควรทัก คือ สวัสดี สิ่งที่ควรมี

สิ่งที่ควรละ คือ เห็นแก่ตัว สิ่งที่ควรกลัว คือ มิจฉาทิฐิ สิ่งที่ควรติ

“People need work” to work with themselves

Must have a love of working with the party Must have ideology Working with the bank Must be good to know

Must have a love, work with teachers, must respect education Working with wife Must honor

Work with the subordinates to train and work with society. Must dare to sacrifice Working with the company

Must know the duties Working with husband Must be adept at management Working with the government Must know the steps

Working with the organization Must be cheerful, working with the court, must be good, legal

Must know time Working with religion Must have virtue Working with the leader Must be smart

Working with relatives Must know about Working with friends Must think sincere, work with anyone, must use wisdom

“Follow the track”, follow the footsteps of the elder Dee, following the footsteps of the father, following the eyes that follow in the path of the sage.

Wise according to the monks Follow the wrong path Follow the king’s footsteps Study the path of the Buddha

Dhamma is self, “Hello, fair”. What should be said is hello. What should have

What should be is selfishness. Things that should be feared are diehard.

 What should be feared is sin.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หากบรรจบไฟฟ้าดับเปรียบเหมือนสติที่ขาด

จงตั้งสติว่า “ถึงเวลาย้อนกลับสู่ธรรมนิยาม” หากเห็นเขาแห่หามศพ จงตั้งสติว่า “นั่นคือจุดจบของการเดินทาง”

จงตั้งสติว่า

จงตั้งสติว่า หากพบวรรณะที่แตกต่าง จงตั้งสติว่า “ทุกอย่างนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แท้” หากได้ยินแตรเสียงดังจงตั้งสติว่า

“นั่นเป็นมนต์ขลังแห่งมหาภารตะ” หากเจอสมณะต่างนิกาย จงตั้งสติว่า “ทางมากสายแต่ปลายทางหนึ่งเดียว”

หากไปเที่ยวแล้วถูกหลอก จงตั้งสติว่า “ไม่ออกจากบ้านก็ไม่รู้รสชาติชีวิต” หากจิตใจหมดที่พึ่งอาศัย จงตั้งสติว่า

“ใบบุญพุทธะคือสรณะอันแท้จริง”เอ่ยปากทําดีสักกี่พันครั้ง “ก็ไม่มีพลัง” เท่ากับลงมือทําเดี๋ยวนี้“เห็นอะไรใต้ต้นโพธิ์”

เห็นธรรมชาติ อันร่มเย็นของต้นโพธิ์ เห็นความเพียร อันเอกโขของมหาบุรุษ เห็นปัญญา อันเลิศสุดของพุทธศาสดา

เห็นศรัทธา อันงดงามของพุทธบริษัท เห็นแผ่นดิน อันอุบัติของสังเวชนียสถาน เห็นสายธารบุญ อันนําพามงคลของชีวิต

เห็นสมองคิด อันวิจิตรสร้างของมหาเจดีย์ เห็นสถานที่ อันหลอมใจของพระพุทธเมตตา เห็นอริยธัมมา

อันสูงสุดของพระพุทธศาสนา“ไปทําไม ณ พุทธภูมิ” ไปตามรอยบาทพระพุทธศาสดา ไปศึกษาประวัติศาสตร์พุทธสถาน

ไปดูงานศาสนกิจพระธรรมทูตไทย ไปฝึกกายฝนใจบนเส้นทางอารยธรรม ไปบําเพ็ญบุญสร้างบารมีหนุนเสริมชีวิต ไปตัดพิษทุกข์เสริมสุขดีถึงนิพพานเอย

If converging power outage

Consciously say, “It’s time to go back to Dhamma.” If you see him carrying a funeral

Be aware that if you find a different caste, be aware that “everything is nothing perfect.” If you hear a loud horn, think:

“That is the magic of the Mahabharata.” If you find a different Buddhist sect, set it aside as “the very way, but one destination.”

If you are tricked into traveling, compose “Don’t leave home without knowing the taste of life.”

“The Lord Buddha is a true worshiper,” said how many thousand times he had done. “There is no power” as do now. “See what under the Bodhi Tree”

See the peaceful nature of the Bodhi tree See perseverance The great master of the great men saw the greatest wisdom of the Buddha

Seeing the beautiful faith of the Buddhists, seeing the land that emerged from this place Saw the stream of merit Which leads to the auspiciousness of life

Saw the exquisite thinking of the Maha Chedi, saw the place where the heart melts Noble

The highest point of Buddhism “Going to do the Buddhist landscape” along the path of the Buddha. Went to study Buddhist history

Went to see the religious mission of the Thai mission Going to practice the mind rain on the path of civilization Go to perform merit making, merit, enhance life To cut the poison, suffering, and happiness to Nirvana

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อย่า.. เอาทิฐิเห็นแก่ตัว

มารับดีเข้าตัว โยนชั่วให้คนอื่น “งานต้องคน” ระดับใจ ต้องชี้ให้เขาสุขสบาย ระดับกาย ต้องทําให้เขาต้องถูก ระดับจมูก

มารับดีเข้าตัว

มารับดีเข้าตัว ต้องสอนให้เขาเห็นค่า ระดับตา ต้องสร้างให้เขาเห็นดู ระดับหู ต้องพูดให้เขาฟังยิน ระดับลิ้น

ต้องปรุงให้เขาชิมลอง “วาเลนไทน์-วาระธรรม” รักพระพุทธเจ้า ให้นําธรรมะไปปฏิบัติ รักพระมหากษัตริย์

ให้เทิดทูนเข้าใจเข้าถึงพัฒนา รักบิดรมารดา ให้ตอบบุญแทนคุณท่าน รักครูบาอาจารย์ ให้หมั่นเรียนรู้อย่างฉลาด

รักประเทศชาติ ให้สมานฉันท์สามัคคี รักประเพณีวัฒนธรรม ให้สํานักส่งเสริมสืบสาน รักลูกหลานเหลน

ให้เน้นอบรมบ่มพฤตินิสัย รักเพื่อนมิตรสหาย ให้ใช้น้ำใจรักษาไมตรี รักสามีภรรยา ให้ทําหน้าที่ให้ถูกต้อง

รักญาติพี่น้อง ให้ปรองดองเอื้อแบ่งปัน รักสรรพสัตว์ชีวี ให้ปรารถนาดีมีเมตตา รักธรรมชาติโลกา

ให้ร่วมอนุรักษ์ช่วยหวงแหน รักแฟนสุดที่รัก ให้เข้าใจอภัยกันและกัน รักตัวเราเองนั้น

ให้สําคัญดูแล ณ กายใจ“ได้เสียอะไรเมื่อมาอินเดีย” หากมาอินเดียแล้วถูกห้าม จงตั้งสติว่า “พยายามอีกนิดชีวิตนี้อยู่ไม่นาน”

หากขอทานซื้อตามตอม จงตั้งสติว่า “บุญเรายังหอมให้เขาได้ชื่นชม” หากเจออารมณ์ไม่ถูกใจ

จงตั้งสติว่า “ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรา” หากเข้าห้องน้ําข้างถนน จงตั้งสติว่า “ได้นาทีมงคลปลดทุกข์พบสุขทันตา” เพาะชําความคิด

Don’t .. take pride in selfishness

Come to get good Throwing evil for others to “work, need people” at the heart level, must point him to the comfort of the body, must make him to be at the nose level.

Come to get good Must teach him to see the eye level, must create for him to see the ear level, must speak for him, hear the tongue level

Must cook for him to try “Valentine – Dharma” Love Buddha To practice Dharma Love king

To appreciate and understand, to develop and develop the love of the mother Love teacher To learn wisely

Love nation To reconcile unity Love tradition For the Bureau of Extension Love great-grandchildren

To focus on training for behavior Love friends To use the spirit to maintain goodwill, love the husband and wife, to act properly

Love relatives To reconcile Love life To have good wishes and mercy Love nature

To help preserve and cherish Love my beloved girlfriend To understand and forgive each other Love ourselves

Pay attention to the body and mind. “What interests you when you come to India?” If coming to India is forbidden. Consciously say “Try a little more this life will not last long.”

If begging to buy according to the toms, be mindful that “Our favors are still fragrant for him to admire”.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่