วันพระของในประเทศไทย

ประเทศไทย หลังจากวันพระได้ถูกยกเลิกไม่ให้เป็นวันหยุดราชการ ทำให้วันพระที่กำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับปฏิทินที่ใช้กันอยู่ทั่วไป (เช่น วันพระไปตรงกับวันทำงานปกติ)

ประเทศไทย

ประเทศไทย ซึ่งคือหนึ่งในสาเหตุสำคัญในปัจจุบันที่ทำให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยห่างจากการเข้าวัดเพื่อทำบุญในวันพระ

นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่า วันโกน เพราะปกติในวันขึ้น 14 ค่ำปกติ ก่อนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้

“หน้าตา” อย่าให้อัปรีย์ หน้าที่อย่าให้บกพร่องเพราะหน้าทั้งสอง บ่งบอกถึงความเป็น “มืออาชีพ”ผู้นําทางการเมือง

หากคิดทําการใหญ่ ตัวตนต้องเล็กวิสัยทัศน์ต้องกว้างไกล อุดมการณ์ต้องมั่นคง ผลประโยชน์ในการอยู่ดีกินดีต้องตกอยู่กับประชาชน

ความดีอันทรงเกียรติของผู้นําอยู่ที่ว่า “สร้างอะไรไว้ให้ผู้คนชื่นชม” มีค่ายิ่งกว่า
“สร้างอะไรไว้ให้ตนเองสุขสม” งานที่ทําแล้วในอดีต ให้จดจํา งานที่ทําอยู่ในปัจจุบัน ให้จอจด งานที่จะทําในอนาคต ให้จดจ้อง ทําทุกงาน อยู่ทุกกาล ให้ถูกต้อง“ด้วยสติบริหารในธรรม” “มองไทยแล้วเห็นทาง”

In Thailand, after the Buddha’s day has been canceled, it is not a public holiday. Makes most of the holy days that are set according to the lunar calendar are inconsistent with the commonly used calendars (such as the Buddha’s day to the normal working day)

In Thailand, which is one of the most important causes that currently make Buddhists in Thailand away from entering the temple to make merit in Phra

In addition, in Thailand there is a day before the day of the day that the day shouted because normally on the 14th day of the evening before the full moon night 15 is a tradition of monks in Thailand to shave me today.

“Look”, don’t be damned. Duties not to be impaired because both pages Indicates the “Professional” political leader

If thinking of doing big things The person must be small. The vision must be far-reaching. Ideology must be stable The benefit of living well must be with the people.

The good dignity of the leader is that “Build something for people to appreciate” is more valuable
“Create something for yourself, be happy.” The work that has been done in the past is to remember the work that is currently done. Keep the screen of the work to be done in the future. Keep every work, every time to be correct. “Looking at Thailand and seeing the way”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าถึงธรรมด้วยการการประพฤติธรรม

พุทธพลิกธรรม นั้นแตกขยายหลายประการ เช่น

พุทธพลิกธรรม

  • ๑. พลิกหลักความเห็น ด้วยสัมมาทิฐิ
  • ๒. พลิกหลักความคิด ด้วยสัมมาสังกัปปะ
  • ๓. พลิกหลักเจรจา ด้วยสัมมาวาจา
  • ๔. พลิกหลักพฤติกรรม ด้วยสัมมากัมมันตะ
  • ๕. พลิกหลักอาชีพ ด้วยสัมมาอาชีวะ
  • ๖. พลิกหลักความเพียร ด้วยสัมมาวายามะ
  • ๗. พลิกหลักสติด้วยสัมมาสติ
  • ๘. พลิกหลักสมาธิด้วยสัมมาสมาธิ

พุทธพลิกธรรม หลังจากนั้น พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะสืบมา โดยจะเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะไปประชุมกันฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ที่วัดในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่าได้มีประเพณีวันพระมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

วันพระในปัจจุบัน คงเหลือธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่เฉพาะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น ศรีลังกา,พม่า,ไทย,ลาวและเขมร(ในอดีตประเทศเหล่านี้ถือวันพระเป็นวันหยุดราชการ)

โดยพุทธศาสนิกชนเถรวาทนับถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะถือโอกาสไปวัดเพื่อทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนา สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาอาจถือศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใด ๆ

โดยเชื่อกันว่าการทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระถือว่าเป็นบาปมากกว่าในวันอื่น

Buddhaphattham is different in many ways.

1. Turn the opinion With views
2. Flip the idea With the right minded
3. Turn over negotiation principles With right speech
4. Turn over behavioral principles With right
5. Turn professional principles With livelihood
6. Flip the perseverance principle With right and right
6. Turn the mindfulness with mindfulness
7. Flip the meditation principles with concentration

Buddhism flipped Dharma after that, Buddhists then took the day as a Sabbath. It will be an important day for Buddhists to come to listen to sermons from monks at temples in Thailand. Evidence shows that there has been a Buddhist tradition since the Sukhothai period.

Present day Remaining in practice only in countries that respect Theravada Buddhism, such as Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos and Cambodia (in the past, these countries held the Buddha’s day as a public holiday)

By Theravada Buddhists respect that today is an important day to take the opportunity to go to the temple to make merit, offering food to monks and listening to sermons For those who are strict in Buddhism, may hold eight precepts or sacraments on the day of the Buddha. In addition, Buddhists still regard the Buddha’s day as not to sin.

By believing that committing sin or not holding the fifth day of the holy day is considered more sinful than the other day

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เข้าพรรษา-เข้าหาธรรม

พระพุทธองค์ ๑. ศีลธรรมมีหลักศีล ๕ เป็นมนุษยธรรมนําปกติสุข ๒. วัฒนธรรมรักษาประเพณีไทยเป็นศูนย์รวมความภูมิใจ ๓. จริยธรรมใช้หลักทิศ ๖ มาตรฐานของคนทุกระดับชั้น ๔. คุณธรรมมีคุณลักษณะภายในภายนอกบอกยี่ห้อคน ๕. สาราณียธรรม มีหลักระลึกถึงกันงดขัดแย้งเว้นวิวาทกัน ๖. สัจธรรม ตั้งสติอยู่กับความจริง ไม่ประมาททุกขณะกิจ

พระพุทธองค์

พระพุทธองค์ วันพระนั้นเดิมเป็นธรรมเนียมของปริพาชกอัญญเดียรถีย์ (นักบวชนอกพระพุทธ

ศาสนา) ที่จะประชุมกันแสดงธรรมทุก ๆ วัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ

ซึ่งในสมัยต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบทูลพระราชดำริของพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่น

มีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าพุทธศาสนายังไม่มี

จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว

โดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่า วันอุโบสถ (วัน 8 ค่ำ) หรือวันลงอุโบสถ (วัน 14 หรือ 15 ค่ำ) แล้วแต่กรณี

Lent – Approaching Dharma

1. Morality 1. Moral principles have 5 precepts as normal humanitarian happiness There is a principle to remember each other. Abstain from conflict. 6. The truth is conscious of the truth. Do not underestimate every moment.

The Buddha’s day was originally a tradition of the Buddha’s Prathom. (Priests outside of Buddhism) who will meet together every 8 days, evening 15 evening

Which in the early Buddhist era The Buddha still did not set the order in this matter. Later, Phimphisan came to the Lord Buddha and spoke to His Royal Highness that other religious priests

There was a day of discussion about the doctrinal principles in his religion. But Buddhism does not yet have

 Therefore allowed the meeting of the monks on the 8th day of the 15th evening and allowed the monks to discuss and preach to the people on that day

According to the Tripitaka, called Phra Buddha’s Day, which is the day of the temple (day 8 evening) or the day of the temple (14 days or 15 nights), as the case may be

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

วันพระ

เมื่อถึง “วันพระ”สิ่งที่ควรละควรปฏิบัติให้มาก ก็คือการฝึก “หย่าจากความอยาก” สักหนึ่งวัน៧ พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ

เมื่อถึง

เมื่อถึง บางที่ “เท้า” ที่ “ติดดิน” มีอะไรให้เราได้ค้นหามากกว่า “ตา” ที่มอง “ฟ้าสูง”
เป็นไหนๆบางคนพยายามค้นหาความสุข ยิ่งค้นหาก็ยิ่งไม่เจอ “เพราะสุขจริงๆ”สถิตอยู่ในใจเรา บางคนพยายามค้นหาจุดยืน

ยิ่งค้นหาก็ยิ่งห่างไกล “เพราะจุดยืนจริงๆ”อยู่ใต้เท้าเรา “สุขชีวิต”

๑. เช้ามืด สวดมนต์ชําระกายวาจาใจ ๒. รุ่งอรุณ ตักบาตรความดีเจ็ดอย่าง
๓. ทํางาน อย่างรับผิดชอบในหน้าที่ ๔. กินดื่มเน้นอาหารสุขภาพอนามัย
๕. พบปะ ด้วยยิ้มให้ใจเย็นเห็นชอบ ๖. เลิกงาน ละเว้นอบายมุขสุขเทียม
๗. ครอบครัว รักกันดีกินอิ่มนอนอุ่น๘. พักผ่อน ๔ เข้านอนโมงยามสุขกายสบายใจพักผ่อนด้วยภาวนานสติ

วันนพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ”

อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ

โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

When arriving at “One Phra”, what should be done is the practice of “divorcing from craving” for a day. ៧ Phra Maha Ai Thirapanyo

Something that “feet” that “stick to the ground” has something to find than “eyes” that look “sky high”
Where are some people trying to find happiness? The more you search, the more you won’t find. “Because really happy” dwells in our hearts Some people try to find a position.

The more you search, the more far away. “Because the position really stands” under our feet “Happy life”

1. Morning dawn, chanting the body, verbal mind. 2. Dawn, giving alms to seven good things.
3. Work responsibly. 4. Eat, drink, focus on food, health.
5. Meet with smiling, calmly agree. 6. Stop work, refrain from artificial insemination.
6. Family love each other, eat full, sleep warm อุ่น. Relax 4, go to bed at night when you are at ease, rest and relax with prayer.

The day of the Buddha or the Sabbath, or the day of the temple, means the day of the meeting of the Buddhists to perform religious activities in the weekly Buddhism. Or commonly called another word “Sabbath day”

Which is the day of the Yom Kippur, listening to the Dharma (Dhamma means listening to the Dharma).

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บนเส้นทางจาริกแสวงบุญในพุทธภูมิ

สัจธรรมที่บันทึกจากคัมภีร์ แบบ “ตํารา”ที่เราเรียนหรือจะสู้ความจริงแบบ “ตําตา” ที่ฉายโชว์จากสองข้างทางให้เห็นเป็นประจักษ์สัจธรรมตําตานี่แหละ ทําให้คนเข้าถึงความจริงขั้นต้นแบบ “ตําใจ” มากที่สุด

สัจธรรมที่บันทึกจากคัมภีร์

สัจธรรมที่บันทึกจากคัมภีร์ “๑๑ บริบทกฎบัตรของชีวิต” ๑. บริหาร จัดการอย่างมืออาชีพด้วยสัปปุริสธรรม ๒. บริวาร อยู่กับคนรอบตัวด้วยพรหมวิหารธรรม ๓. บริการ มีน้ําใจในสังคมด้วยความเอื้ออาทร ๔. บริโภค รู้จักใช้สอยปัจจัยสีด้วยความพอเพียง ๔. บริกรรม สาธยายพระพุทธมนต์ด้วยความสงบใจ 5. บริภาษ มีทัศนคติสดับคําด่าว่าร้ายด้วยอภัยธรรม ๗. บริรักษ์ ดูแลรักษาประเพณีด้วยจิตสํานึก

สืบสาน ๔. บริเวณ จัดระเบียบที่อยู่อาศัยด้วยความเอาใจใส่ ๓. บริษัท ทํางานดีมีความสุขด้วยอิทธิบาทธรรม ๑๐. บริบูรณ์ มีทรัพย์พรั่งพร้อมและมีธรรมะไพบูลย์ ๑๑. บริสุทธิ์ ดําเนินชีวิตตามกระบวนไตรสิกขาธรรม

หากคิดจะทํางานใหญ่อย่าปฏิเสธการเรียนรู้จากสิ่งเล็กๆ เพราะสิ่งเล็กๆ สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ได้ เสมือนหนึ่งวัดวาอารามที่งามเด่น ก็ล้วนมาจากสิ่งเล็กๆ

ที่เรียกว่า “ศรัทธา” มารวมกันทั้งนั้น“หนึ่งล้าน” บาทที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า ยังไม่มีค่าเท่ากับหนึ่งบาทที่อยู่ ในกํามือ”มนุษย์พยายามค้นหาความสงบ

จากความวิเวกของวัดวา ป่าไม้ ภูเขา ลําธารค้นจนถึงที่สุดแล้วก็พบว่า “ความสงบมันอยู่ที่ใจ”เพาะช่ความคิด

On the pilgrimage path in the Buddhist landscape

 The truth that is recorded from the “Ra” scriptures that we learn or will fight the truth “in the eye” that is shown from the two sides to be seen as the truth. Making people access to the most truthful “prototype” truth

Truth recorded from the scriptures “11 Context of the Charter of Life” 1. Managed professionally with the Sappurisadhamma 2. The family lives with the people around with the Brahma Dharma Color factor with self-sufficiency 4. Corporations recite the Buddha with peace. 5. The steppe has an attitude to hear the accusation of evil with forgiveness. 6. Borirak takes care of the tradition as well. Tweeted awareness

Contain 4. Housing area with care 3. The company works well with happiness by virtue of virtue 10. Complete with wealth and having Dharma Phaibul 11. Pure, living according to the three-way meditation

If thinking of doing a big job, don’t deny learning from small things. Because of the small things Can create great wonders Like one of the most beautiful temples All come from small things

Called “faith” together, “one million” baht floating in the sky There is no value equal to one baht. In my hand, “man tries to find peace.

From the wilderness of the forested temple, the mountain and the mountain “Peace is in my heart” cultivating ideas

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ดียังดีแล้วก็มีความดี

ดอกไม้สวย ตั้งอยู่ที่ไหนก็มีสีสัน วางตรงไหนก็มีความงาม “เหมือนดั่งคนดี”

ดอกไม้สวย

ดอกไม้สวย ไปอยู่ที่ไหนก็ดี ทํางานที่ไหนก็งาม เพราะคนดีนั้น “ดีที่ใจ” เมื่อใจดีซะอย่างเดียว อยู่ตรงไหนก็นับว่า “ดี” อยู่นั่นเอง

ถ้าไม่ “กล้า” ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ดังที่เรา “ต้องการ”

มัวแต่กลัวและรอให้เวลาผ่านๆ ไปบางที่ทั้งชีวิตเราอาจจะไม่มี “วันนั้น” เลยก็ได้ต่อ เพาะชําความคิดเดินตามรอยอดีต ทําให้พบความทรงจํา

เดินตามรอยอนาคต ทําให้พบความหวัง เดินตามรอยปัจจุบัน ทําให้พบความจริง

“คําสอน” ออกจากปาก ฟังแล้วเข้าแค่หูอยู่แค่ตาคําสอนออก “จากใจ”

ฟังแล้วเข้าถึงจิตอยู่ถึงลมหายใจ หาก “ฟุ่มเฟือย” ในวัตถุนิยม

ความขื่นขมทางการเงินจักตามมาหากไม่รู้จักอิ่มในตัณหา ความ “อับจน” ทางปัญญาจักอุบัติพลัน

Where beautiful flowers are colorful Where there is beauty “Like a good man”

Where is the beautiful flower? Where to work Because good people are “good at heart” when they are just kind Where it is considered “good”

If not “brave” to change the way of life, as we “want”

Only scared and waited for time to pass Go somewhere where our whole life may not be “that day”. Made memories found

Follow in the future Causing hope Follow the current track Make the truth find

“Doctrine” from the mouth, listen to, and only the ears are just the words of the teachings “from the heart”

Listen, then reach the mind, live up to the breath, if “superfluous” in materialism

Financial narcissism will follow if you do not know the fullness of the intellectual “impasse”.

When he was in male sex only The desire will be fulfilled. Women’s wishes Or Banthai Krathai and Uppotayanchanok

Was unsuccessful. Even for men The desire of the perfect person for the reason to achieve the masterpiece Even in that convention only To be successful This is not successful.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ถ้าเราหาความสุขจากสิ่งที่มี

ธรรมดา ที่เรามี เราก็จะได้ความสุขมา ฟรีๆโดยไม่ต้องเสียสตางค์ หากเราคาดหวังจากสิ่งที่เกินมือเอื้อม เราก็จะเสื่อมจากความสุขที่เรา “มีอยู่”
ในปัจจุบันขณะ

ธรรมดา

ธรรมดา ในความศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาเน้นที่ว่าต้องลงมือทําเองไม่ใช่มานั่งขอพรหวังผลว่า พระจะประทานพรให้ เทวดาจะบันดาลโชคให้หมอดูจะล้างเคราะห์กรรมให้ “ทุกสิ่งจะสําเร็จเพราะลงมือทําไม่ใช่รอให้ใครมากําหนด” ชีวิตเป็นของเรา ความสําเร็จอยู่ที่เรา ลงมือทําเถิด“Success” จักผลิผลเอง

สุขหรือทุกข์ก็ดี นินทาหรือสรรเสริญก็ดี พอใจหรือไม่พอใจก็ดี หน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติต่อโลกธรรมเหล่านี้ ก็คือ “รับรู้เฉยๆ อย่ารับไว้”เดี๋ยวมันสิหนักเด้อ

“สามัคคีทํา”๑. ระดมทาง ลงขันสติปัญญาเพื่อหาแนวทางตอบโจทย์งาน ๒. ระดมทีม ลงขันมืออาชีพเพื่อมุ่งหมายสู่ความสําเร็จ ๓. ระดมทุน ลงขันทรัพย์เพื่อจัดการบริหารตามเป้าหมาย ๔. ระดมทํา ลงขันกําลังสมองมือเท้าเพื่อสามัคคีทําทันที

ไปอยู่ที่ใดก็ตาม ให้เกิดความรู้สึกว่า“เขาได้รับประโยชน์อะไรจากเรา มากกว่าที่เราจะไปเอาประโยชน์อะไรจากเขา” ทําได้เช่นนี้เท่ากับว่า เรามีค่าเพียงพอที่จะเรียกตนว่า
“สาธุชน”

If we find happiness from things

Normal that we have, we will be happy. “Free” without losing money If we expect from things beyond reach We will deteriorate from the happiness that we “have”.
At present

Ordinarily in the sacredness of Buddhism, emphasizing the need to act on their own, not to sit and ask for blessings. The monks will bless The angels will give luck to fortune tellers to clear the destiny. “All things will be accomplished because they act, not waiting for anyone to come and set.” Life is ours. The success is at us. Take action. “Success”

Happy or suffering Good gossip or praise Satisfied or dissatisfied The duty that we should treat these worldly things is “to be aware of it. Don’t accept it.”

“Unity Act” 1. Mobilize intelligence to find solutions to the task

Wherever you go To feel that “he has benefited from us More than we can take advantage of him “can do this We have enough value to call ourselves
“upright person”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อยู่สบายไปสะดวก

อยู่กับตนเอง ให้คิดบวก อยู่กับผองพวก ให้เมตตา อยู่กับปัญหา ให้ลงมือแก้

อยู่กับตนเอง

อยู่กับตนเอง อยู่กับพ่อแม่ ให้กตัญญ อยู่กับผู้รู้ ให้ถ่อมตน อยู่กับทุกคน ให้ทําดี อยู่กับโลกนี้ ให้ปล่อยวาง

ทางมีหลายเส้นให้ก้าวเดิน อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเดินไปทางไหน“จะเลือกมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ หรือจะเลือกเป็นทุกข์กับสิ่งที่ขาดไป

” เราเท่านั้นเป็นผู้เลือกเพื่อจะเดินนิสัยของลูกหลาน สะท้อนถึงสันดานของบิดามารดาความสวยของวัดวาอาราม

สะท้อนถึงความดีงามของจิตใจความมีวินัยของประชาชน สะท้อนถึงความสามัคคีของคนในชาติความประมาทในการใช้ชีวิต สะท้อนถึงทิศทางที่ห่างไกลจากความเจริญ

“ประชาธิปไตย” ต้องเกิดจากความต้องการความเข้าใจ และร่วมกันทําประโยชน์เพื่อประชาชนคนหมู่มาก

ไม่ใช่ทําแบบตามใจและเสพติดในอํานาจเพื่อประโยชน์คนคนเดียว ถ้าทําอย่างนั้น ประชาธิปไตยก็ก้าวไปไม่ได้ก็จะกลายเป็นคนเดียวมีแต่ได้ ส่วน “ประชาใกล้จะตาย”

ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คุณ“ครอบครอง ทว่าความสุขนั้นเกิดจากใจที่คุณรู้จัก“ควบคุม” ในสิ่งที่คุณมี ด้วยปัญญาที่รักอย่างรู้จัก “คุณค่า” แท้ของมันต่าง
หาก

Stay with yourself, think positively with the people to be kind to the problem, to solve

Stay with yourself, stay with your parents, keep your heart with those who know to humble yourself with everyone to do good with this world. Let go.

There are many lines to walk. In which way we choose to go “to choose to be happy with what is available Or to choose to be suffering with something missing

“We only choose to walk the habits of our children. Reflecting the nature of the parents, the beauty of temples

Reflecting the goodness of the mind, the discipline of the people Reflecting the unity of people in the country, negligence in life Reflecting the direction that is far from prosperity

“Democracy” must come from the need for understanding. And sharing benefits for many people

Not doing as indulgent and addictive in power for the benefit of one person If doing so Democracy can not go, will become the only one, but the “civilians near death”

Happiness is not caused by what you “possess But the happiness comes from the heart that you know “control” in what you have With the intriguing wisdom of knowing the true “value” of it
if

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อยู่ที่ความตายเป็นอย่างไร

มีรูปร่างหน้าตา เช่นไร หากแต่ภาวะก่อนก้าวสู่ประตูแห่งความตาย และภาวะหลังจาก เป็นสมาชิกหนึ่งในหมู่ผู้ไร้วิญญาณต่างหาก ที่สําคัญและจําเป็นที่ มนุษย์พึงพิจารณาล

อยู่ที่ความตายเป็นอย่างไร

มีรูปร่างหน้าตา เช่น อิสลาม เป็นศาสนาหนึ่งที่สอนให้ตระหนัก ถึงความตายเสมอ พระคัมภีร์ได้ยําถึงสัจธรรมข้อ นี้ อิสลามปฏิเสธการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ปฏิเสธ ความเชื่อเรื่องชาติภพ เมื่อผ่านพ้นจากโลกนี้ไป แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนจบสิ้น มีเพียงแต่วิญญาณ และการงานของมนุษย์เท่านั้นที่จะยังคงอยู่เพื่อรอ รับการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าในโลกหน้าหากแต่อิสลามมีคําสอนที่ให้รายละเอียดในช่วงเวลาอันลี้ลับที่ไม่มีใคร

สามารถพิสูจน์เพื่อยืนยันในข้อเท็จจริงได้ นอกจากผู้ที่เข้าไปสัมผัส อย่างไม่มีวันถอนตัวกลับมาได้อีกอย่างเด็ดขาด ซึ่งอิสลามถือเป็น หลักศรัทธา ที่มุสลิมจําเป็นต้องเชื่อมั่นโดยปราศจากการสงสัยคาอิสลามไม่เคยวางบทบัญญัติใดที่สติปัญญาไม่ยอมรับ

แต่สามาร มอบสิ่งที่เกินกว่าสติปัญญามนุษย์จะหยั่งถึง เพื่อเป็นการทดลอง และประเมินผู้ศรัทธา
การศรัทธาในสิ่งเร้นลับลการศรัทธาในสิ่งเร้นลับ เป็นหลักของทุกศาสนา ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า ทั้งนี้ก็เพราะข้อจําแนกระหว่างผู้ที่ นับถือศาสนากับผู้ที่ไม่นับถือศาสนานั้นอยู่ที่การศรัทธาในสิ่งเร้น ลับ และศรัทธาว่าเบื้องหลังแห่งวัตถุนั้นมีพลังอื่นอยู่นอกเหนือจากวัตถุ

ดังนั้นผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับ ถือว่าเป็น ผู้รับนับถือศาสนา ตรงกันข้าม ผู้ที่ปฏิเสธหรือไม่ศรัทธาในสิ่ง เร้นลับ ก็ถือว่าปฏิเสธศาสนา ด้วยเหตุนี้จึงไม่พบว่าศาสนาที่มาจาก พระผู้เป็นเจ้าปราศจากการศรัทธาในสิ่งเร้นลับ หมายถึงศรัทธาใน พลังซึ่งอยู่เบื้องหลังแห่งวัตถุ ดังนั้นการมีศรัทธาในอัลลอฮ์ โดยปราศจากการมีศรัทธาในสิ่งเร้นลับ จึงเป็นสิ่ง ที่เป็นไปไม่ได้ ในการนี้อัลลอฮ์

ได้ทรงระบุลักษณะของ บรรดาผู้ศรัทธาไว้ดังต่อไปนี้ “คือบรรดาผู้ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับ และ พวกเขาดํารงไว้ซึ่งการละหมาด และส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้ เป็นปัจจัยแก่เขานั้น พวกเขาก็บริจาค “และบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อ สิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้า เจ้า และต่อวันปรโลกนั้นพวกเขาเชื่อมั่น”

การศรัทธาในสิ่งเร้นลับนั้นทําให้จําเป็นต้องศรับ ในบรรดาเทวทูต (มะลาอิกะฮ์) ซึ่งเป็นวิญญาณ บริสุทธิ์ และศรัทธาในสิ่งที่ถูกบังเกิด อันพ้นญาร วิสัย และจะต้องศรัทธาว่า ชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้เป็นชีวิตที่ไม่ ยั่งยืน ส่วนชีวิตอันยั่งยืนนิรันดรนั้นคือชีวิตความเป็นอยู่ในปรโลก

(อาคิเราะฮ์) อิสลามจึงให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการศรัทธาใน ปรโลก เพราะเมื่อศรัทธาในปรโลกย่อมหมายรวมถึงการศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับทั้งมวลและเน้นย้ําว่ามนุษย์ทุกคนจะ ต้องฟื้นคืนชีพเพื่อรับการตอบแทนอย่างแน่นอน

What is the death?

What is the appearance? But the condition before stepping into the door of death And after Is a member of the spiritless people Important and necessary Humans should consider

Has a look like Islam is a religion that teaches to realize Always dead The scriptures have emphasized this truth. Islam denies the reincarnation of death in the samsara. After passing away from this world, everything is over. Only spirit And only human work will remain to wait Receive the judgment of God in the next world, but Islam has the teachings that give details in the mysterious moments that no one else has.

Can prove to confirm in facts Besides those who touch Never withdrawn again Which Islam is considered a faith that Muslims need to be convinced without doubt

But can deliver things beyond human wisdom to be reached To experiment And evaluating believers
Faith in the Unseen, Faith in the Unseen Is the core of all religions That comes from God This is because the classification between those who Respect for religion and those who do not believe that it is in believing the secret and believing that behind the object there is another force beyond the object.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เมื่อวันเกิดเวียนมาครบแต่ละปี

ธรรมะ ข้อหนึ่งที่ควรปฏิบัติเป็นหลักสากล ก็คือการเทิดทูนพระคุณพ่อแม่ไว้ที่ลมหายใจว่า“เราคือพ่อแม่ พ่อแม่คือเรา” เพราะมีพ่อแม่จึงมีเรา เราเป็นอนุสาวรีย์ของท่าน ทุกที่ที่มีตัวเราปรากฏ นั่นล่ะที่พ่อแม่อยู่อาศัย หมั่นฝึกระลึกและทําอย่างนี้ จึงนับว่า“ทําบุญวันเกิด”

เมื่อวันเกิดเวียนมาครบแต่ละปี

ธรรมะ เมื่อดํารงตนอยู่ในที่สูง สิ่งที่ต้อง “พยุงตน” ให้มั่นคง นอกจากตําแหน่งและอํานาจหน้าที่นั้นก็คือ “อย่าหลงตน”

จงระวัง “จังหวะและโอกาส” ของการตัดสินใจเพียงชั่วขณะความคิดอาจเปลี่ยนเส้นทางเดินชีวิตทั้งชีวิต สู้วิวัฒน์ความสําเร็จหรือวิบัติความล้มเหลวได้ทันใดจงใจเย็นๆ “สติเท่านั้น” จักคุ้มครองทุกข์ก็มี “เท่าเดิม” สุขก็มีเท่าเดิม สัจธรรมเหล่านี้ไม่มีอะไรใหม่เลย มีแต่ของเก่าทั้งนั้น เกิดขึ้นอย่างนี้ ดํารงอยู่เช่นนี้ ดับไปเท่านี้

ที่สุขและทุกข์เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น เพราะเราเอา “กิเลส” ของเราไป “ให้ค่า” มันเองพระมหาอ้าย ธีรปัญโญไปกราบอาจารย์รูปโน้น ไปปฏิบัติธรรมกับสํานักนี้ ไปทําบุญกับวัดนั้นด้วยจิตคิดว่าน่าศรัทธาเลื่อมใสดีอันนี้ก็ดีระดับหนึ่ง ดียังไม่ถึงที่สุด หากเข้าวัดให้ถึงวัดของพระพุทธเจ้าจริงๆ “อย่าลืมลดอัตตาในตัวตน อย่าลืมละกิเลสในใจตน”อันนี้สําคัญกว่าสิ่งใด“ก็ต้อง”บางครั้งทําไม่ได้ ก็ต้อง “พยายาม” ให้เต็มที่ บางสิ่งเปลี่ยนไม่ได้ ก็ต้อง “ปรับ” ตามเป็นจริง บางจังหวะถอยไม่ได้ก็ต้อง “ก้าว” ต่อไปข้างหน้า บางโอกาสรอไม่ได้ ก็ต้อง “อดทน” ให้ถึงที่สุด บางคนโปรดไม่ได้ ก็ต้อง “ปล่อย” เขาไปเถิด๖๖ เพาะชําความคิดเมื่อกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบคั้น ให้ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุด“ความสงบนิ่งทางปัญญา” จะทําให้ค้นหาทางออกและค้นพบคําตอบ“ที่ดีที่สุด”พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ

เมื่อกายไม่สบาย จงเจริญสติด้วยการยกจิตให้เหนือกายอย่าส่งจิตออกนอกกายให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยง สังขารมันเป็นของทุกข์ มันไม่ใช่ของเรามันเจ็บมันป่วย เป็นเรื่องธรรมดาของธาตุขันธ์ถึงคราป่วยนั่นแหละ เป็นโมงยามแห่งการเจริญสติ เป็นเวลาที่ใจควรอยู่กับตนมากที่สุด “รู้ว่ากายมีทุกข์ จึงวางใจเป็นสุขเถิด” การที่เราไปได้ดีแล้ว ไม่หลงลืมรากเหง้าที่มาของตนเอง ใช้ชีวิตแบบตาติดศีล ตีนติดดินมือติดทํา จิตสํานึกติดดี “ทอดสายตาลงต่ําๆ แล้วทําประโยชน์สูงๆ” ก็พอจะเรียกว่า “เป็นคนมีบุญ” กับเขาได้บ้าง

การที่เราไปได้ดีแล้ว ไม่หลงลืมรากเหง้าที่มาของตนเอง ใช้ชีวิตแบบตาติดศีล ตีนติดดินมือติดทํา จิตสํานึกติดดี “ทอดสายตาลงต่ําๆ แล้วทําประโยชน์สูงๆ” ก็พอจะเรียกว่า “เป็นคนมีบุญ” กับเขาได้บ้าง“สุขที่หาได้”หาความสุขกับการกิน ได้แค่ชั่วนาที หาความสุขกับแสงสี ได้แค่ชั่วสนุก หาความสุขกับเฟซบุ๊ก ได้แค่ชั่ววูบ หาความสุขกับรูปกาย ได้แค่ชั่วใจ หาความสุขกับทันสมัย ได้แค่ชั่วคราว หาความสุขกับเสพข่าว ได้แค่ชั่วตาดู หาความสุขกับกูรู ได้แค่ชั่วโมงยาม หาความสุขกับสวยงาม ได้แค่ชั่วระยะ หาความสุขกับธรรมะ ได้ตลอดชั่วชีวิต

“สุขที่หาได้”หาความสุขกับการกิน ได้แค่ชั่วนาที หาความสุขกับแสงสี ได้แค่ชั่วสนุก หาความสุขกับเฟซบุ๊ก ได้แค่ชั่ววูบ หาความสุขกับรูปกาย ได้แค่ชั่วใจ หาความสุขกับทันสมัย ได้แค่ชั่วคราว หาความสุขกับเสพข่าว ได้แค่ชั่วตาดู หาความสุขกับกูรู ได้แค่ชั่วโมงยาม หาความสุขกับสวยงาม ได้แค่ชั่วระยะ หาความสุขกับธรรมะ ได้ตลอดชั่วชีวิต

One dharma that should be treated as a universal principle Is to honor the parents’ grace at the breath, “We are parents. Parents are us. “Because there are parents, so we have We are your monument. Everywhere where we appear That is where parents live. Keep practicing and remembering this. Therefore counted “Birthday merit”

Dharma, when he is in high places, must “secure himself” in addition to his position and power.

Beware of the “rhythm and opportunity” of the moment’s decision. The idea may change the path to life. Fight, evolve, success or failure, failure immediately. Be calm. “Consciousness only” will protect the suffering. There is “the same” happiness is the same. These truths are nothing new. Only old things Happened like this Keep this as far away.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่