ขัดเกลาชีวิตบำเพ็ญบนทางธรรม

อาจทําให้ชีวิตดี เจ็บช้ําบ้าง ท้อถอยบ้าง โดดเดี่ยวบ้าง จงดูอย่างพระพุทธปฏิมา ตั้งเด่นสง่า สงบนิ่งมิหวั่นไหว

อาจทําให้ชีวิตดี

อาจทําให้ชีวิตดี ล้วนถูกตีกรอบ กะเทาะ ขัดเกลาจนกลายเป็น“พระทองคํา” ที่งดงามคล้องใจให้ผู้คนกราบไหว้ทั้งนั้น ความทุกข์ที่เลวร้าย บางทีมันก็สอนให้เรา “มีสติ”

มากกว่าความสุขเลิศหรูที่อาจแอบแฝงด้วยภัยร้าย
ที่จะตามมาถล่มซ้ําแล้วซ้ําอีก ฉะนั้น จึงควรเตรียมรับมือกับก้อนเมฆแห่งความทุกข์กับแสงสว่างแห่งความสุขเหล่านี้ด้วย

ท่าทีว่า “ถอยตัวออกห่าง วางใจเพ่งดู อยู่กับปัจจุบัน
ไม่พลันประมาท” “ธนาคารบุญ” ฝากใจไว้กับตน “ความสับสน” จักหายไป ฝากใจไว้กับคนอื่น

“ความขมขืน” จักตามมา ฝากใจไว้กับธรรมะ “เจ้าคุณพระ” จักคุ้มครอง ฝากใจไว้กับสมอง “ปัญญาว่อง” จักเฉิดฉาย ฝากใจไว้กับพ่อแม่ “ความรักแท้” จักนิรันดร์ ฝากใจไว้กับความดี “การรู้จักหน้าที่” จักอวยพร ฝากใจไว้กับสติ “สัมมาทิฐิ” จักอุบัติพลัน

“อย่ากลัวถ้าคิดจะเป็น อย่ากลัวกิเลส อย่ากลัวเสียสละ อย่ากลัวคํานินทา อย่ากลัวผิดหวัง อย่ากลัวอุปสรรค อย่ากลัวการเรียนรู้ อย่ากลัวมีปัญหาถ้าคิดจะเป็นสมณะ ถ้าคิดจะเป็นผู้นํา ถ้าคิดจะเป็นคนดัง ถ้าคิดจะเป็นผู้ชนะ ถ้าคิดจะเป็นนักต่อสู้ ถ้าคิดจะเป็นนักศึกษา ถ้าคิดจะเป็นทุกอย่าง

May cause some painful life, discouragement, some isolation Look at the Buddha image, stand out, stand out, be calm, quiet

May cause life All were beaten, cracked, refined, and became a beautiful “golden Buddha” that encouraged people to worship. Bad suffering Sometimes it teaches us to “be conscious”

More than a luxury that may be hidden by evil
Which will then be repeatedly repelled and therefore should be prepared to deal with the clouds of suffering and the light of these happiness as well.

The attitude that “retreating away, trusting, looking at the present
Don’t be negligent. “” Bank of merit “. Leave your heart with” Confusion “to disappear. Leave your heart to others.

“Bitterness” will follow the mind with the Dharma. “The Lord Buddha” will protect the heart with the brain. good “Knowing the duty” will bless the heart with the consciousness “views” will happen immediately.

“Do not be afraid if thinking of being Don’t be afraid of passion Do not be afraid of sacrifice. Don’t be afraid of gossip. Don’t be afraid. Don’t be afraid of obstacles. Don’t be afraid of learning. Don’t be afraid of having problems if thinking of becoming a monk. If thinking of being a leader If thinking of being a celebrity If thinking of winning If thinking of being a fighter If thinking of becoming a student If thinking of everything

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ชีวิตดีเพราะมี ๗ สํา

มีจิตอาสาดี ไม่เห็นแก่ตัวต่อสังคม ๑. สํานึกดี ๒. สํานวนดี มีแรงบันดาลใจด้วยถ้อยคํานําทาง

มีจิตอาสาดี

มีจิตอาสาดี  ๓. สําราญดี มีจิตใจเบิกบานทุกที่ทุกคนทุกงาน ๔. สําคัญดี มีความรักต่อครอบครัวเป็นที่หนึ่ง

๕. สํานักดีมีความกตัญญูต่อสํานักที่ให้ปัญญา 5. สําเร็จดี มีความมุ่งมั่นต่อความสําเร็จในชีวิต ๗. สํารวมดี มีเวลาพากายใจสู่มุมสงบพบธ328

“ก็คือ”ใกล้ที่สุด ก็คือ ดวงตา หาที่สุด ก็คือ คําตอบ ชอบที่สุด ก็คือ อิสระ ชนะที่สุด ก็คือ ตนเอง เก่งที่สุด ก็คือ ปัญญา มีค่าที่สุด ก็คือ ความรัก หนักที่สุด ก็คือ ความทุกข์ สุขที่สุด ก็คือ จิตใจ

ไกลที่สุด ก็คือ นิพพาน หวานที่สุด ก็คือ “รอยยิ้ม”
ทํางานของเราให้ดีที่สุด โดยไม่หวังรางวัลอื่นใดเป็นสิ่งตอบแทนหรือแม้นใครจะว่ายังไงก็ตาม

เราก็ต้องวางใจของเราให้สูงกว่าสิ่งเหล่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนก็ต้องการเพียงแค่ “เป็นอยู่อย่างง่ายๆ และจากไปอย่างสบายๆ”

หากมัวแต่คิดว่า “ทําไม่ได้” ชาตินี้ทั้งชีวิตอาจ “ไม่ได้ทํา” อะไรเลยก็ได้ ขอให้มุ่งมั่นขยันทํา ฝึกฝนทัมม์ ปฏิบัติธรรม แล้วมีใจมุ่งหวัง เรียนรู้จอจดไม่ท้อแท้ถดถอย

คอยสอดส่องหาทางสู่ความสําเร็จ ทําเช่นนี้อยู่ร่ําไปไม่นาน “ต้องทําได้” แน่นอนร้อยล้าน “ลมหายใจ” ที่ผ่านพ้น ย่อมมีอุปสรรค ขวากหนาม คําหมินที่ทิมตํา

Good life because there are 8
There is a good volunteer spirit, not selfish to society. 1. Good conscience 2. Good numbers are inspired by words.

3. Pray Dee, have a joyful heart everywhere, everyone, every job 4. Important

5. The Office is good with gratitude to the office that gives wisdom

“That is,” the closest is the most sought-after eyes. The most favorite answer is freedom. The ultimate winner is the most talented person. The most valuable wisdom is that the heaviest love is the most suffering.

The most distant is Nirvana. The most sweet is “Smile”.
Do our best to work Without expecting any other reward as a reward or even if anyone says anything.

 We must trust our higher than those things. Because in the end Everyone just needs “It’s easy. And go away comfortably “

If he thinks that “cannot”, this life may “not do” anything. He is determined to work diligently, practice, and practice his dharma. Learn the screen, don’t be discouraged, regressed.

Looking for a way to success Doing this for a long time, “must be done”. Of course, hundreds of millions of “breath” passes. There is an obstacle.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พึงระวังคําพูด

เพราะคําพูด นั้นเป็นประตูสู่โภคทรัพย์และอริยทรัพย์ คําพูดหนึ่งคําสามารถดลให้คนเป็นมหาบุรุษหรือมหาโจรก็ได้

เพราะคําพูด

เพราะคําพูด พูดดีย่อมนําไปสู่ความรักเมตตาไมตรีอย่างราบรื่น๓. พึงระวังการกระทํา เพราะการกระทํานั้นเป็นคุณธรรมที่บ่งบอกถึงศักยภาพ

ของคนที่ฝึกตนเองดีแล้ว การกระทําจึงส่อถึงหน้าที่และหน้าตาของแต่ละคน การทําดีย่อมนําไปสู่ความสําเร็จได้อย่างเรียบร้อย

“ครูดีศิษย์งาม”การสอนให้เด็กมีปัญญาและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น

ไม่ใช่มุ่งแสวงหาเทคโนโลยีสูงๆมาป้อนใส่สมองเขาอย่างเดียว เดี๋ยวจะกลายเป็นตุ๊กตาไขลานไปแต่คุณครูจึงสอนเด็กทั้งหลายให้

รู้จักคิดเองได้ใช้ตนเองเป็น เห็นตนเองชัด ปฏิบัติตนเองถูก มีความสุขกับสิ่งที่ตนเองเป็น”ช่วยกันสอนเช่นนี้เท่ากับว่า

คุณครูกําลังปรุงความรู้ให้เด็กมีปัญญา เป็นของตนเอง และพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง กุญแจสําคัญของการถ่ายทอดภูมิปัญญาเช่นนี้จึงอยู่ที่ว่า“สําคัญที่วิธีการคิด สัมฤทธิ์ที่วิธีการทํา”

Be careful of words.

Because that saying is the gateway to wealth and wealth One word can be made to be a great man or a thief.

Because words speak well and lead to love and compassion smoothly Be careful of actions. Because that action is a virtue that indicates the potential

Of those who practice themselves well The action therefore implies the duty and appearance of each person. Good deeds will lead to success.

“Kru Dee Prayngam” teaching children with wisdom and self-reliance according to Buddhism principles

Not aiming for high technology to enter his brain alone Will soon become a winding doll, but teachers teach children

Knowing how to use your self to see yourself clearly, practice yourself properly. Happy with what he is “help to teach like this is equal to

The teacher is developing knowledge for children to have their own wisdom and self-reliance. The key to this wisdom is that it is “important that the way of thinking Achievement at the method of doing “

 • Beware of thoughts Because the idea becomes a word
  Beware of the words because the words will become actions.
  Beware of actions Because action becomes a habit
  Beware of habits because habits become personalities.
  Be careful of personality. Because the personality becomes destiny

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เสมือนหนึ่ง

ลำลึกการกระทำ ทํางานให้ดีที่สุด เสมือนหนึ่ง…งานทุกชิ้นเป็นงานชิ้นเอกปลีกกายวิเวกใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่ง… ลําธารลึกซ่อนอยู่ในภูเขาใหญ่เสมือนหนึ่งเวลาที่เหลือ

ทำงาน

ลำลึกการกระทำ ทํางานเป็นนาทีสุดท้าย ให้ตายเสียก่อนตาย เสมือนหนึ่ง.. ลมหายใจยังดํารงชีพชนม์อยู่ สู้ปัญหาให้เต็มสุดกําลัง เสมือนหนึ่งได้ยาอมตะพลังขนานวิเศษ

สังเกตเป้าหมายให้แม่นยํา เสมือนหนึ่ง การจ้องโฉบเหยื่อของพญาอินทรี มีอารมณ์สุขสุนทรีย์

เสมือนหนึ่งยลกวีศิลป์ยินเสียงรสแห่งพระธรรมดํารงตนไม่ประมาท26มอนหนึ่ง… บัณฑิตชนฉลาดสู้อยู่ด้วยธรรมวิชัย

เมื่อคนสองคนมาอยู่ร่วมกัน สิ่งสําคัญที่จะต้องใส่ใจให้มากกว่ารักก็คือความเข้าใจ “เข้าใจในสิ่งที่ตัวเรามีและเข้าใจในสิ่งที่ตัวเขาเป็น

ใจที่รู้รสความดีงามที่มีต่อกันนี้ จึงเรียกว่า“มงคลสมรส” เมื่อเข้าใจกันและกันดีแล้ว ถึงแม้จะมีสองกายแต่ก็มีใจเดียวกัน ใจที่เข้าใจกันและรู้กันนั่นล่ะ “เป็นความรักที่ถูกต้อง”

“สิ่งที่พึงระวัง ๓ อย่างในชีวิต”๑. พึงระวังความคิด เพราะความคิดนั้นเป็นบ่อเกิดของความดีงามถ้าคิดดีชีวีก็มีสุข หากคิดเป็นก็เห็นธรรม ความคิดดีย่อมนําชีวิตไปสู่ความสุขได้อย่างรื่นรมย์

“Like one”

Work as best as one … every piece is a masterpiece retail body that is worth living Like one … The deep valleys are hidden in the big mountains, just like the rest of the time.

Working for the last minute To die before dying Like one .. The breath is still alive. Fight the problem to the fullest. As if one had a miracle

 Observe the target accurately as if stopping the victim of the eagle. Have a happy mood

As if one of the poets of the arts The wise graduates fight with Dharma Wichai.

When two people come together The important thing to pay attention to more than love is understanding. “Understand what we have and understand what he is.

The heart that knows the taste of goodness with this Therefore called “marriage” when understanding each other well Although there are two bodies, but with the same mind A heart that understands and knows each other. “Love is right”

“3 things to be aware of in life” 1. Be careful of ideas. Because that idea is the source of goodness. If thinking well, life is happy If thinking is fair Good thoughts will lead to a happy life.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การรับรู้และยอมรับทางจิตใจ

การเปิดใจ ยอมรับกับสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ใช่เป็นการตีกรอบเพื่อฟื้นความรู้สึกตนเอง ทว่าเป็นการฝึกให้ใจเรียนรู้อยู่กับสิ่งอื่นโดยปราศจากอคติ และฝึกให้ใจรู้เท่าทันเพื่ออยู่กับตนเอง

การเปิดใจ

การเปิดใจ อย่างมีสติ คิดไม่ออก ก็ใจเย็นเย็น เห็นไม่ตรง ก็อย่าโกรธ โปรดไม่ได้ ก็ปล่อยไป สอยไม่ถึง ก็วางมือลง ตรงไม่ได้ ก็หาทางออก บอกไม่ฟัง ก็ทําให้ดู รู้ไม่จริง ก็นิ่งเฉยไว้ ใจไม่สงบ ก็พบพุทธะ สละไม่ลง ก็ปลงอัตตา หาไม่เจอ ก็หยุดตั้งสติ

แสวงหาความสุขด้วย “วัตถุนิยม”ทําให้มีความสุขแค่ชั่วคราว แสวงหาความสุขด้วย “ธรรมนิยม”ทําให้มีความสุขที่ยาวนานถูกชมก็ไม่ “ฟู” ถูกหลู่ก็ไม่ “แฟบ” ให้ถือว่าเป็น “แบบทดสอบ”ของความเป็นบัณฑิตชน๑๑๕ พระมหาอ้าย ธีรปัญโญบ้านเรือนที่อบอุ่นดังสวรรค์ “เป็นที่อยู่” ของพระอรหันต์ชื่อว่า บิดรมารดา

อารมณ์ อารมณ์ดี ทําให้คนเข้าใกล้ อารมณ์ใส ทําให้คนเข้าถึง อารมณ์ซึ้ง ทําให้คนเข้าเป็น อารมณ์เย็น ทําให้คนเข้าอยู่ อารมณ์ ทําให้คนเข้าใจ อารมณ์เสีย ทําให้คน..หนีสุด อารมณ์บูด ทําให้คนหนีหาย อารมณ์ร้าย ทําให้คนหนีจร อารมณ์ร้อน ทําให้คนหนีไกล อารมณ์หน่าย ทําให้คนหนีเที่ยว อารมณ์เปลี่ยว ทําให้คนขาดสติ

สังเวชนียธรรม ในสังเวชนียสถาน สําคัญอยู่ที่ว่ากราบไหว้แล้วเกิดความ“สะเทือนใจ” อะไร? ได้พบเห็นวัตถุตามพุทธสถานแล้วกลับ“ได้ข้อคิด” หรือไม่? สุดท้ายแล้วนี้ได้ใช้ชีวิตอย่าง “ไม่ประมาท”ต่อไปหรือเปล่า?

Psychological awareness and acceptance

Open mind to accept things that do not like Not a frame to revive your feelings But it is a practice for the mind to learn to live with other things without prejudice And train the mind to know to be with himself

Open minded, unconscious, not calm, cold, not straight, don’t be angry, please, can’t let go Did not calm down, found the Buddha’s sacrifice, did not go down

Seek happiness too “Materialism” makes temporary happiness. Seek happiness too “Dharma” makes a long lasting happiness. It is not “fluffy”. It is not “flattened” to be considered. “Test” of being a graduate, 115 Phra Maha Ai Thirapuno, a warm house like heaven “Is the place” of the Arhat, the name of the mother

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

มีศรัทธาที่เลื่อนลอย

คอยจ้องจับผิดคนอื่น ตื่นข่าวมากกว่าตื่นรู้อยู่กันแบบขาดเมตตา ประชาธิปไตยเชิงธุรกิจเสพติดนวัตกรรมไอทีชอบเป็นเศรษฐีทางลัด

คอยจ้องจับผิดคนอื่น

คอยจ้องจับผิดคนอื่น วัฒนธรรมชุบแป้งทอด ไร้ความปลอดภัยในจิตสํานึกเกิดเมื่อภัยมาแบกยศฐาบรรดาศักดิ์ มันก็หนัก แบกลาภสักการะ มันก็เหนื่อย

แบกตําแหน่งสูง มันก็หนาว แบกความคาดหวัง มันก็หน่วง
สรรพสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นแค่หัวโขน พึ่งถอดตัวเรา จงถอนตัวเขา แล้วโยนทิ้งซะเถิด

ความจริงที่ว่า“ว่าง….เพราะวางเป็น”อันนี้แหละ คือ แบกที่เบา “อํานาจบุญใหญ่” เกิดขึ้นเพราะเมตตากรุณาแห่งพรหมวิหารธรรม

“อํานาจบาตรใหญ่” เกิดขึ้นเพราะโลภะโทสะโมหะแห่งอกุศลมูลกรรมจิตที่สงบใส ก็มาจากใจที่เคยวุ่นวาย

จิตที่เป็นสุข ก็มาจากใจที่เคยทุกข์ จิตที่รู้กัน ก็มาจากใจที่เคยหลงทางรักษา “จิต” อย่างเดียว สบาย “ใจ” จริงหนอ

การศรัทธาในตัวบุคคลหรือศรัทธาในวัตถุ หรือแม้แต่ศรัทธาในนามธรรม เช่น เทพ ไม่ถือเป็นศรัทธาในองค์ความรู้ หากแต่เป็นความยึดมั่นถือมั่น

เป็นความเชื่อศรัทธาที่งมงายหรือเข้าใจผิด เพราะในความเป็นจริง พิธีกรรมต่างๆ หรือ การจุดธูปเทียนขอพร การอธิฐาน คือการสั่งจิตตนเองให้ทำงานตามที่ต้องการ ความเชื่อที่เข้าใจผิดเช่นนี้

จะฝังลงในจิต และในการเกิดครั้งต่อไปก็ยังคงแสวงหาสิ่งนั้น หรือเชื่อสิ่งนั้นง่ายๆ เหมือนอย่างที่เห็นเช่นในปัจจุบันยากที่จะหมดสิ้นแม้จะอยู่ในยุคดิจิทัลก็ตาม

Have a metaphysical faith

Waiting to stare at others Democracy, business, addiction, IT innovation, like being a millionaire, shortcuts

Waiting to catch the fritter culture Without safety in the consciousness, born when the threat carried the title, it was heavy, carrying a fortune

 Carrying high positions, it was cold, carrying expectations, it was delayed
All things are just a mask. Just take us off, withdraw him and throw it away.

The fact that “empty …. because it is” is this, which is carrying lightly. “Big merit” occurs because of the benevolence of Brahma.

“The power of the supernatural” occurs because Lopatasamha, the god of the Kulasalum, is a peaceful mind. Came from a busy heart

Happy mind Came from the heart that had been suffering from the mind that was known to have come from the heart that had lost the way of “mental” alone.

Faith in a person or faith in an object Or even faith in the abstract, such as the deity is not considered faith in the knowledge But it is a firm commitment

Is faith, faith that is ignorant or misunderstood Because in reality Various rituals or the burning of candles This misunderstanding

Will be buried in the mind and in the next birth, still seeking that Or believe that easily As if to see, as in the present, it is hard to put an end to it even in the digital age

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

วันพระของในประเทศไทย

ประเทศไทย หลังจากวันพระได้ถูกยกเลิกไม่ให้เป็นวันหยุดราชการ ทำให้วันพระที่กำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับปฏิทินที่ใช้กันอยู่ทั่วไป (เช่น วันพระไปตรงกับวันทำงานปกติ)

ประเทศไทย

ประเทศไทย ซึ่งคือหนึ่งในสาเหตุสำคัญในปัจจุบันที่ทำให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยห่างจากการเข้าวัดเพื่อทำบุญในวันพระ

นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่า วันโกน เพราะปกติในวันขึ้น 14 ค่ำปกติ ก่อนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้

“หน้าตา” อย่าให้อัปรีย์ หน้าที่อย่าให้บกพร่องเพราะหน้าทั้งสอง บ่งบอกถึงความเป็น “มืออาชีพ”ผู้นําทางการเมือง

หากคิดทําการใหญ่ ตัวตนต้องเล็กวิสัยทัศน์ต้องกว้างไกล อุดมการณ์ต้องมั่นคง ผลประโยชน์ในการอยู่ดีกินดีต้องตกอยู่กับประชาชน

ความดีอันทรงเกียรติของผู้นําอยู่ที่ว่า “สร้างอะไรไว้ให้ผู้คนชื่นชม” มีค่ายิ่งกว่า
“สร้างอะไรไว้ให้ตนเองสุขสม” งานที่ทําแล้วในอดีต ให้จดจํา งานที่ทําอยู่ในปัจจุบัน ให้จอจด งานที่จะทําในอนาคต ให้จดจ้อง ทําทุกงาน อยู่ทุกกาล ให้ถูกต้อง“ด้วยสติบริหารในธรรม” “มองไทยแล้วเห็นทาง”

In Thailand, after the Buddha’s day has been canceled, it is not a public holiday. Makes most of the holy days that are set according to the lunar calendar are inconsistent with the commonly used calendars (such as the Buddha’s day to the normal working day)

In Thailand, which is one of the most important causes that currently make Buddhists in Thailand away from entering the temple to make merit in Phra

In addition, in Thailand there is a day before the day of the day that the day shouted because normally on the 14th day of the evening before the full moon night 15 is a tradition of monks in Thailand to shave me today.

“Look”, don’t be damned. Duties not to be impaired because both pages Indicates the “Professional” political leader

If thinking of doing big things The person must be small. The vision must be far-reaching. Ideology must be stable The benefit of living well must be with the people.

The good dignity of the leader is that “Build something for people to appreciate” is more valuable
“Create something for yourself, be happy.” The work that has been done in the past is to remember the work that is currently done. Keep the screen of the work to be done in the future. Keep every work, every time to be correct. “Looking at Thailand and seeing the way”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าถึงธรรมด้วยการการประพฤติธรรม

พุทธพลิกธรรม นั้นแตกขยายหลายประการ เช่น

พุทธพลิกธรรม

 • ๑. พลิกหลักความเห็น ด้วยสัมมาทิฐิ
 • ๒. พลิกหลักความคิด ด้วยสัมมาสังกัปปะ
 • ๓. พลิกหลักเจรจา ด้วยสัมมาวาจา
 • ๔. พลิกหลักพฤติกรรม ด้วยสัมมากัมมันตะ
 • ๕. พลิกหลักอาชีพ ด้วยสัมมาอาชีวะ
 • ๖. พลิกหลักความเพียร ด้วยสัมมาวายามะ
 • ๗. พลิกหลักสติด้วยสัมมาสติ
 • ๘. พลิกหลักสมาธิด้วยสัมมาสมาธิ

พุทธพลิกธรรม หลังจากนั้น พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะสืบมา โดยจะเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะไปประชุมกันฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ที่วัดในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่าได้มีประเพณีวันพระมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

วันพระในปัจจุบัน คงเหลือธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่เฉพาะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น ศรีลังกา,พม่า,ไทย,ลาวและเขมร(ในอดีตประเทศเหล่านี้ถือวันพระเป็นวันหยุดราชการ)

โดยพุทธศาสนิกชนเถรวาทนับถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะถือโอกาสไปวัดเพื่อทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนา สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาอาจถือศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใด ๆ

โดยเชื่อกันว่าการทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระถือว่าเป็นบาปมากกว่าในวันอื่น

Buddhaphattham is different in many ways.

1. Turn the opinion With views
2. Flip the idea With the right minded
3. Turn over negotiation principles With right speech
4. Turn over behavioral principles With right
5. Turn professional principles With livelihood
6. Flip the perseverance principle With right and right
6. Turn the mindfulness with mindfulness
7. Flip the meditation principles with concentration

Buddhism flipped Dharma after that, Buddhists then took the day as a Sabbath. It will be an important day for Buddhists to come to listen to sermons from monks at temples in Thailand. Evidence shows that there has been a Buddhist tradition since the Sukhothai period.

Present day Remaining in practice only in countries that respect Theravada Buddhism, such as Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos and Cambodia (in the past, these countries held the Buddha’s day as a public holiday)

By Theravada Buddhists respect that today is an important day to take the opportunity to go to the temple to make merit, offering food to monks and listening to sermons For those who are strict in Buddhism, may hold eight precepts or sacraments on the day of the Buddha. In addition, Buddhists still regard the Buddha’s day as not to sin.

By believing that committing sin or not holding the fifth day of the holy day is considered more sinful than the other day

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เข้าพรรษา-เข้าหาธรรม

พระพุทธองค์ ๑. ศีลธรรมมีหลักศีล ๕ เป็นมนุษยธรรมนําปกติสุข ๒. วัฒนธรรมรักษาประเพณีไทยเป็นศูนย์รวมความภูมิใจ ๓. จริยธรรมใช้หลักทิศ ๖ มาตรฐานของคนทุกระดับชั้น ๔. คุณธรรมมีคุณลักษณะภายในภายนอกบอกยี่ห้อคน ๕. สาราณียธรรม มีหลักระลึกถึงกันงดขัดแย้งเว้นวิวาทกัน ๖. สัจธรรม ตั้งสติอยู่กับความจริง ไม่ประมาททุกขณะกิจ

พระพุทธองค์

พระพุทธองค์ วันพระนั้นเดิมเป็นธรรมเนียมของปริพาชกอัญญเดียรถีย์ (นักบวชนอกพระพุทธ

ศาสนา) ที่จะประชุมกันแสดงธรรมทุก ๆ วัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ

ซึ่งในสมัยต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบทูลพระราชดำริของพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่น

มีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าพุทธศาสนายังไม่มี

จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว

โดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่า วันอุโบสถ (วัน 8 ค่ำ) หรือวันลงอุโบสถ (วัน 14 หรือ 15 ค่ำ) แล้วแต่กรณี

Lent – Approaching Dharma

1. Morality 1. Moral principles have 5 precepts as normal humanitarian happiness There is a principle to remember each other. Abstain from conflict. 6. The truth is conscious of the truth. Do not underestimate every moment.

The Buddha’s day was originally a tradition of the Buddha’s Prathom. (Priests outside of Buddhism) who will meet together every 8 days, evening 15 evening

Which in the early Buddhist era The Buddha still did not set the order in this matter. Later, Phimphisan came to the Lord Buddha and spoke to His Royal Highness that other religious priests

There was a day of discussion about the doctrinal principles in his religion. But Buddhism does not yet have

 Therefore allowed the meeting of the monks on the 8th day of the 15th evening and allowed the monks to discuss and preach to the people on that day

According to the Tripitaka, called Phra Buddha’s Day, which is the day of the temple (day 8 evening) or the day of the temple (14 days or 15 nights), as the case may be

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

วันพระ

เมื่อถึง “วันพระ”สิ่งที่ควรละควรปฏิบัติให้มาก ก็คือการฝึก “หย่าจากความอยาก” สักหนึ่งวัน៧ พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ

เมื่อถึง

เมื่อถึง บางที่ “เท้า” ที่ “ติดดิน” มีอะไรให้เราได้ค้นหามากกว่า “ตา” ที่มอง “ฟ้าสูง”
เป็นไหนๆบางคนพยายามค้นหาความสุข ยิ่งค้นหาก็ยิ่งไม่เจอ “เพราะสุขจริงๆ”สถิตอยู่ในใจเรา บางคนพยายามค้นหาจุดยืน

ยิ่งค้นหาก็ยิ่งห่างไกล “เพราะจุดยืนจริงๆ”อยู่ใต้เท้าเรา “สุขชีวิต”

๑. เช้ามืด สวดมนต์ชําระกายวาจาใจ ๒. รุ่งอรุณ ตักบาตรความดีเจ็ดอย่าง
๓. ทํางาน อย่างรับผิดชอบในหน้าที่ ๔. กินดื่มเน้นอาหารสุขภาพอนามัย
๕. พบปะ ด้วยยิ้มให้ใจเย็นเห็นชอบ ๖. เลิกงาน ละเว้นอบายมุขสุขเทียม
๗. ครอบครัว รักกันดีกินอิ่มนอนอุ่น๘. พักผ่อน ๔ เข้านอนโมงยามสุขกายสบายใจพักผ่อนด้วยภาวนานสติ

วันนพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ”

อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ

โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

When arriving at “One Phra”, what should be done is the practice of “divorcing from craving” for a day. ៧ Phra Maha Ai Thirapanyo

Something that “feet” that “stick to the ground” has something to find than “eyes” that look “sky high”
Where are some people trying to find happiness? The more you search, the more you won’t find. “Because really happy” dwells in our hearts Some people try to find a position.

The more you search, the more far away. “Because the position really stands” under our feet “Happy life”

1. Morning dawn, chanting the body, verbal mind. 2. Dawn, giving alms to seven good things.
3. Work responsibly. 4. Eat, drink, focus on food, health.
5. Meet with smiling, calmly agree. 6. Stop work, refrain from artificial insemination.
6. Family love each other, eat full, sleep warm อุ่น. Relax 4, go to bed at night when you are at ease, rest and relax with prayer.

The day of the Buddha or the Sabbath, or the day of the temple, means the day of the meeting of the Buddhists to perform religious activities in the weekly Buddhism. Or commonly called another word “Sabbath day”

Which is the day of the Yom Kippur, listening to the Dharma (Dhamma means listening to the Dharma).

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่