ความสงบนิ่ง สงบใจ ท่ามกลางความเคลื่อนไหว

สงบ ” จงสงบนิ่ง ในท่ามกลางความเคลื่อนไหว จงสงบใจ ในท่ามกลางความร้อนเย็น จงสงบเห็น ในท่ามกลางความมืดมิด จงสงบจิต ในท่ามกลางโลกธรรมปลูก “ต้นกล้า” ในนาข้าว หวังได้ทานเมล็ดข้าวอันอิ่มอุ่นปลูก “ต้นบุญ” ในเยาวชน

สงบ

หวังได้ยลผลปัญญาอันงดงามบนเส้น “ทาง” ชีวิตที่ยาวไกล บางครั้งเราคิดว่า “ไม่มี” ใคร เพียงหยุด “ดู” แล้วตั้งสติกําหนดไว้ก็จะเห็น “ใจ” ที่กําลังชาร์ตพลังเพื่อความ “หวัง” ณ ก้าวต่อไป“ดินสอ” จะสั้นลงทุกครั้ง “ที่เราใช้” “ปัญญา” จะยาวขึ้นทุกครา “ที่เราร่ําเรียน”กุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จ

อยู่ที่ลง “มือทํา” ไม่ใช่ “คําพูด” ที่ดูหรูหรา แต่ทว่าทําไม่ได้สักเรื่องและทําไม่ “สําเร็จ” สักอย่างแดดเผากาย ใช้น้ํายา “ชําระล้าง” จึงจะออก กิเลสเผาใจ ใช้ธรรมะ “ซักฟอก” จึงจะหมดสิ้นเกิด “มา”จง สงบ อย่าตาย ไปพร้อม “กับ” ความทุกข์

เพราะยังมีความ “สุข” อีกมากที่เรายังไม่ “รู้” “การค้นหา” ทําให้เราค้นพบ การทําจิตสงบทําให้เราเกิดปัญญาการศึกษาทําให้เรามีวิสัยทัศน์ การลงมือปฏิบัติทําให้เรารู้ “ความจริง”วัยเด็ก ควรรีบ “แสวงให้” ความรู้สร้างการศึกษา วัยหนุ่มสาว ควรรีบ “แสวงหา” เงินตราสร้างฐานะวัยชรา ควรรีบ “แสวงบุญ” สร้างคุณความดีรถที่วิ่งไปข้างหน้า ใช่ว่าจะวิ่งถึง

“Calm”. Calm in the midst of movement. Calm in the midst of the heat. Calm in the midst of darkness. Calm in the midst of the world. Plant “Seedlings” in the rice fields. Merit “in youth

Hope to see the beautiful wisdom on the “path” of a long life. Sometimes we think that “no”. Anyone who simply stops “watching” and regains consciousness will see the “mind” that is charging power for “hope”. At the next step, “pencil” will be shortened every time. The times “we use” “Wisdom” will be longer every time. “We learn” is the key to success.

Is “hand-made”, not “words” that look luxurious, but can not do anything, and do not “succeed” something, sun burn the body, use “cleansing” medicine, so will burn desire to use Dharma “Laundry” will end. “Come”. Be calm, do not die with “suffering”.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทราบแล้วเปลี่ยน

เปลี่ยน แรงอิจฉา ให้เป็นเมตตาอารี เปลี่ยน…คําเสียดสีให้เป็นคําขอบคุณ

เปลี่ยน

เปลี่ยน หลงติดบุญให้เป็นแสวงปัญญา เปลี่ยน ปัญหาวิกฤติให้เป็นปัญญาวิวัฒน์

เปลี่ยน…ความขัดแย้งให้เป็นแรงสามัคคี

เปลี่ยนนิสัยขี้ขลาดให้เป็นฉลาดเข้มแข็ง เปลี่ยนเสียงสาปแช่งให้เป็นเสียงชื่นชม

เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสําเร็จ เปลี่ยน เมล็ดพันธุ์ทุกข์ให้เป็นหน่อกล้าบรมสุข

เปลี่ยน ถูกต้องถูกจุดให้เป็น “เปลี่ยนที่ตัวเรา” “ธาตุชีวิต”

มีชีวิตดุจปฐพี ให้หนักแน่นมหวั่นไหว มีชีวิตดุจน้ํา ให้ปรับตัวได้กับสรรพสิ่ง

มีชีวิตดุจลม ให้ไร้ตัวตนทว่าทรงพลัง มีชีวิตดุจไฟ ให้แสงสว่างส่องทางเดิน“ให้”

พ่อแม่ บ้านพัก ญาติมิตร พี่น้อง บุญกุศล ให้ความรัก ให้ความปลอดภัยชีวิต
ให้ความสามัคคี ให้กินอิ่มนอนอุ่น ให้สุคติธรรม ดอกไม้สวยเพราะปุ๋ย “ปรุงแต่ง

ชีวิตแกร่งเพราะทุกข์ฉาบทา “ทุกข์มี” เพราะตัณหากําหนด ทุกข์หมดเพราะปัญญา

“กําจัด” “ท่องเที่ยว” ทําให้เราเห็นทาง ท่องธรรมทําให้เราเห็น “ความจริง”

“Know and change.”

Change envy to be a benevolent Arya Change … Satire to Thank

Change lost to merit to search for wisdom, change the problem of crisis to evolve intelligence

Change … conflict to become a force of unity

Change cowardly habits into smart, strong. Change the curse sound to praise.

Change failure into success. Change suffering seeds into buds.

Change correctly to the right point to be “Change ourselves” “Life element”

Live like earth To be steadfast Have a life like water To adapt to everything

There is life like the wind that is impersonal, but powerful. Life is like a light.

Parents, relatives, brothers and sisters, charity, love, safety, life
To unite To eat full, to sleep, to warm the succulent flowers

Life is strong because of suffering, plastering “suffering there” because of the lust All suffering because of wisdom

“Eliminate” “Travel” makes us see the way Reciting the dharma makes us see the “truth”.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความเป็นจิงที่เปรียบเสมือนการดำรงชีวิต

มีเสมือนหนึ่ง ว่ามีลมหายใจ เสมือนหนึ่งว่า “เป็นวันสุดท้ายของชีวิต” มีเมตตาลิขิต

มีเสมือนหนึ่ง

มีเสมือนหนึ่ง ว่าโลกทั้งผองพี่น้องฉัน มีเพียรมุ่งมั่น 1 ๆ เสมือนหนึ่งว่า “งานทุกชิ้นเป็นงานชิ้นเอก,

มีตัวตนเล็ก ๆ เสมือนหนึ่งว่า “เพชรน้ําหนึ่งในโคลนตม” มีอารมณ์นึ่ง

เสมือนหนึ่งว่า “ภูเขาศิลาไม่ไหวด้วยแรงลม” มีความคิดคม

เสมือนหนึ่งว่า “อาวุธลําเลิศซ่อนเก็บในฝัก
มีความรัก

เสมือนหนึ่งว่า “น้ําเปล่าที่มีค่าบริสุทธิในตัว” มีความกลัวบาป

เสมือนหนึ่งว่า “อสรพิษร้ายคอยฉกกัด” มีปัญญารู้ชัด

เสมือนหนึ่งว่า “อาทิตย์ส่องโลกให้สว่างไสว”
“ตระหนักรู้ว่า” ตระหนักรู้..ความตายว่า

“เป็นความจริงที่หนีไม่พ้น” ตระหนักรู้ สิริมงคลว่า “เป็นสิ่งที่ทําเองไม่ใช่ดลบันดาล”

ตระหนักรู้หน้าที่งานว่า “เป็นกิจต้องทําด้วยเพียรขยัน”

ตระหนักรู้ การแบ่งปันว่า “เป็นเมตตาธรรมคําจนสังคม” ตระหนักรู้ลมหายใจว่า

“เป็นสมบัติอันล้ําค่าของสรรพสัตว์” ตระหนักรู้วัฒนธรรมว่า “เป็นสิ่งดีงามพึงสืบสานไว้ชื่นชม”

ตระหนักรู้ อุดมการณ์ว่า “เป็นหลักที่ควรมีควรใช้ในชีวิต”

ตระหนักรู้ ความผิดว่า “เป็นเครื่องเตือนภัยให้มีสติทุกขณะ

ตระหนักรู้..พระรัตนตรัยว่า “เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย์

Being like living
As if having breath as if “It is the last day of life.”

Have one That the whole world, my brothers and sisters With diligence and determination 1 as if “Every piece is a masterpiece,

With a small self as if “One diamond in the mud” is steamed

As if “Sila mountains can’t be driven by the wind.” There is a sharp idea.

As if “Excellent weapons hidden in the pods
In love

As if “Water with a purity.” Fear of sin.

As if “Malignant serpent to bite” with intelligence

As if “The sun shines to the world.”
“Realize that” awareness .. death that

“The truth that is inevitable” recognizes the auspiciousness that “It is something that does not act itself.”

Realize the duties that “It must be done with diligence.”

Realize that sharing “Being a compassionate word until society.” Breathing awareness that

“A precious treasure of animals.” Cultural awareness that “It is a good thing to inherit and admire”

Realize the ideology that “is the principle that should be used in life”

Realize the guilt that “is a warning device for every moment of consciousness

Realize .. The Triple Crown “Is a true refuge for human beings

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

แง่คิดข้อส่งสัยใรการกระทำการความยากของมนุษย์

หมันแสวงหา ความรู้ เป็นอยู่ด้วยเมตตา ไม่หลงบ้าวัตถุนิยม ฝึกชื่นชมตนเอง

หมันแสวงหา

หมันแสวงหา ไม่เป็นนักเลงอบายมุข สนุกคิดอย่างสร้างสรรค์ มีแล้วแบ่งปันคนอื่น

ไม่หลงตื่นข่าวมงคล พัฒนาตนอยู่ร่ําไป ทําใจให้เย็นตลอดเวลา

“ขอบคุณที่สอนให้” ขอบคุณพระพุทธเจ้า ที่สอนให้เห็นทางไปสู่การดับทุกข์

ขอบคุณพระธรรม ที่สอนให้ดําเนินชีวิตด้วยตื่นรู้เบิกบาน ขอบคุณพระสงฆ์

ที่สอนให้บําเพ็ญตนเป็นนาบุญของโลก ดูต่อ เพราะกตามติดขอบคุณในหลวง

ที่สอนให้ปวงชาวไทยอยู่อย่างพอเพียง ขอบคุณพ่อแม่ ที่สอนให้รู้จักรักแท้ไม่มีวันเสื่อมคลาย

ขอบคุณครูอาจารย์ ที่สอนให้ปลูกปัญญาหล่อเลี้ยงชีวิต ขอบคุณทุกศาสนา

ที่สอนให้เว้นชั่วทําดีเริ่มต้นที่ตัวเรา ขอบคุณมิตรสหาย…

ที่สอนให้กินอิ่มนอนอุ่นมีสมดุลชีวิต ขอบคุณนักการเมือง

ที่สอนให้ดูทุกบทตอนคือฉากละคร ขอบคุณนวัตกรรมไอที ที่สอนให้ชิมลองยุคพระศรีอาริย์

ขอบคุณกายใจ… ที่สอนให้เรียนรู้ทุกข์อยู่อย่างสุขทุกขณะ ขอบคุณสรรพชีวี…

ที่สอนให้โลกนี้ “ไม่ได้มีแค่เราคนเดียว”

Concept, sentiment, action

Barren seeking knowledge, living with compassion Do not be mad about materialism Practice admiring oneself

Barren sought not to be a vicious gangster. Fun, creative thinking Have already shared other people

Not waking up auspicious news Develop themselves Keep your mind cool all the time

“Thank you for teaching.” Thank you, Lord Buddha. That teaches us the way to cessation of suffering

Thank you Taught to live life with awakening Thank you to the monks

Who taught him to be the merit of the world. Keep watching. Follow with thanks to the King.

That teaches all Thai people to be sufficiently grateful to their parents for teaching true love without ever deteriorating

Thank you teacher That teaches to grow wisdom to nourish life Thank you to all religions

That teaches to refrain from doing good, beginning with ourselves Thank you friends …

That teaches to eat full, warm sleep, have a balanced life Thank you politicians

That teaches to watch every episode, the episode is a drama Thanks to IT innovations That is taught to try the era of Phra Sri Ari

Thank you … That teaches to learn how to live happily every moment Thank you.

That teaches this world “Not only us alone”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สิ่งที่ควรหรือสิ่งที่คู่ควรควรรู้หรือควรทำ

สิ่งที่ควร เกรง คือ บาป สิ่งที่ควรทราบ คือ ปัจจุบัน สิ่งที่ควรแบ่งปัน คือ น้ําใจ

สิ่งที่ควร

สิ่งที่ควร ให้ คือ อภัยธรรม สิ่งที่ควรกระทํา คือ ความดี สิ่งที่ควรหนี้ คือ คนพาล

สิ่งที่ควรสงสาร คือ วิบากกรรม สิ่งที่ควรจํา คือ บุพการีชน สิ่งที่ควรหลุดพ้น คือ ความทุกข์

สิ่งที่ควรประยุกต์ คือ การรู้ทัน สิ่งที่ควรสําคัญ คือ ไม่มีอัตตา สิ่งที่ควรแสวงหา คือ กุศลทั้งปวง

สิ่งที่ควรห่วงใย คือ พ่อแม่ สิ่งที่ควรเผื่อแผ่ คือ ความรัก สิ่งที่ควรเว้นวรรค คือ ความวุ่นวาย

สิ่งที่ควรสบาย สิ่งที่ควรมีใช้ สิ่งที่ควรเลิศล้ํา คือ จิตใจ คือ เมตตาธรรม คือ ปัญญาวิมุตติ.

“ผิว่า…จะได้” ผิว่าไปเที่ยวโลกกว้าง “จะได้สร้างครูชื่อประสบการณ์”

ผิว่า เป็นซูเปอร์สตาร์ “จะได้นําพาความดังมาทําความดี”

ผิว่า ร่ํารวยเป็นเศรษฐี “จะได้มีเงินสร้างประโยชน์แก่พหูชน”

ผิว่า เรียนจบมหาวิทยาลัย “จะได้ใช้ความรู้เลี้ยงดูพ่อแม่
ผิว่า…ความตายมาพราก “จะได้ปิดฉากโรงละครชีวิต” ผิว่ามิจฉาทิฐิมาเยือน

“จะได้ย้ําเตือนตนไม่ประมาท” ผิว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง “จะได้รู้ซึ้งถึงคําว่า ฝันไป”

“เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต”

What should or should be worth knowing or should do

The thing that should be feared is sin. What you should know is that the present thing that should be shared is the heart.

The thing that should be given is forgiveness. The thing that should be done is good.

Things that should be pity is karma. Things that should be remembered are parents. What should be released is suffering.

The thing that should be applied is cognizance of what should be important. There is no ego. What should be sought is all charity.

What should be concerned is parents. The thing that should be generous is love. The thing that should be spaced is chaos.

Things that should be comfortable What should be used What should be excellent is that the heart is compassion, wisdom, liberation.

“Caesar … will get” the skin to travel the world wide. “Will create a teacher named experience”

The skin is a superstar. “Will bring goodness to do good”

Rich woman is rich “There will be money to benefit the people.”

Ladies graduated from university. “Will use knowledge to care for parents
Caesar … Death came “Will end the life theater”

“Will be reminded of not being negligent” “Will know the words of dreams”

“Merit in the event Joy in life “

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

“คนต้องงาน” ทํางานกับตนเอง

ต้องมีใจรัก ทํางานกับพรรค ต้องมั่นอุดมการณ์ ทํางานกับธนาคาร ต้องชาญเก่งรู้

ต้องมีใจรัก

ต้องมีใจรัก ทํางานกับครู ต้องเคารพศึกษา ทํางานกับภรรยา ต้องให้เกียรติยกย่อง

ทํางานกับลูกน้อง ต้องฝึกอบรม ทํางานกับสังคม ต้องกล้าเสียสละ ทํางานกับบริษัท

ต้องรู้จักหน้าที่ ทํางานกับสามี ต้องเก่งบริหาร ทํางานกับราชการ ต้องรู้ขั้นตอน

ทํางานกับองค์กร ต้องใจเบิกบาน ทํางานกับศาล ต้องเก่งกฎหมาย ทํางานกับนาย

ต้องรู้จักเวลา ทํางานกับศาสนา ต้องมีคุณธรรม ทํางานกับผู้นํา ต้องเฉลียวฉลาด

ทํางานกับญาติ ต้องรู้รอบคิด ทํางานกับมิตร ต้องคิดจริงใจ ทํางานกับใคร ต้องใช้ปัญญา

“ตามรอย” เดินตามรอยพี่ ดีตามรอยพ่อ ก่อตามรอยตา ว่าตามรอย อยู่ตามรอยปราชญ์

ฉลาดตามรอยสงฆ์ ตรงตามรอยธรรม ทําตามรอยพระราชา ศึกษาตามรอยพระพุทธเจ้า

คือ ธรรมะ คือ ตนเอง “สวัสดีโดยธรรม” สิ่งที่ควรทัก คือ สวัสดี สิ่งที่ควรมี

สิ่งที่ควรละ คือ เห็นแก่ตัว สิ่งที่ควรกลัว คือ มิจฉาทิฐิ สิ่งที่ควรติ

“People need work” to work with themselves

Must have a love of working with the party Must have ideology Working with the bank Must be good to know

Must have a love, work with teachers, must respect education Working with wife Must honor

Work with the subordinates to train and work with society. Must dare to sacrifice Working with the company

Must know the duties Working with husband Must be adept at management Working with the government Must know the steps

Working with the organization Must be cheerful, working with the court, must be good, legal

Must know time Working with religion Must have virtue Working with the leader Must be smart

Working with relatives Must know about Working with friends Must think sincere, work with anyone, must use wisdom

“Follow the track”, follow the footsteps of the elder Dee, following the footsteps of the father, following the eyes that follow in the path of the sage.

Wise according to the monks Follow the wrong path Follow the king’s footsteps Study the path of the Buddha

Dhamma is self, “Hello, fair”. What should be said is hello. What should have

What should be is selfishness. Things that should be feared are diehard.

 What should be feared is sin.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หากบรรจบไฟฟ้าดับเปรียบเหมือนสติที่ขาด

จงตั้งสติว่า “ถึงเวลาย้อนกลับสู่ธรรมนิยาม” หากเห็นเขาแห่หามศพ จงตั้งสติว่า “นั่นคือจุดจบของการเดินทาง”

จงตั้งสติว่า

จงตั้งสติว่า หากพบวรรณะที่แตกต่าง จงตั้งสติว่า “ทุกอย่างนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แท้” หากได้ยินแตรเสียงดังจงตั้งสติว่า

“นั่นเป็นมนต์ขลังแห่งมหาภารตะ” หากเจอสมณะต่างนิกาย จงตั้งสติว่า “ทางมากสายแต่ปลายทางหนึ่งเดียว”

หากไปเที่ยวแล้วถูกหลอก จงตั้งสติว่า “ไม่ออกจากบ้านก็ไม่รู้รสชาติชีวิต” หากจิตใจหมดที่พึ่งอาศัย จงตั้งสติว่า

“ใบบุญพุทธะคือสรณะอันแท้จริง”เอ่ยปากทําดีสักกี่พันครั้ง “ก็ไม่มีพลัง” เท่ากับลงมือทําเดี๋ยวนี้“เห็นอะไรใต้ต้นโพธิ์”

เห็นธรรมชาติ อันร่มเย็นของต้นโพธิ์ เห็นความเพียร อันเอกโขของมหาบุรุษ เห็นปัญญา อันเลิศสุดของพุทธศาสดา

เห็นศรัทธา อันงดงามของพุทธบริษัท เห็นแผ่นดิน อันอุบัติของสังเวชนียสถาน เห็นสายธารบุญ อันนําพามงคลของชีวิต

เห็นสมองคิด อันวิจิตรสร้างของมหาเจดีย์ เห็นสถานที่ อันหลอมใจของพระพุทธเมตตา เห็นอริยธัมมา

อันสูงสุดของพระพุทธศาสนา“ไปทําไม ณ พุทธภูมิ” ไปตามรอยบาทพระพุทธศาสดา ไปศึกษาประวัติศาสตร์พุทธสถาน

ไปดูงานศาสนกิจพระธรรมทูตไทย ไปฝึกกายฝนใจบนเส้นทางอารยธรรม ไปบําเพ็ญบุญสร้างบารมีหนุนเสริมชีวิต ไปตัดพิษทุกข์เสริมสุขดีถึงนิพพานเอย

If converging power outage

Consciously say, “It’s time to go back to Dhamma.” If you see him carrying a funeral

Be aware that if you find a different caste, be aware that “everything is nothing perfect.” If you hear a loud horn, think:

“That is the magic of the Mahabharata.” If you find a different Buddhist sect, set it aside as “the very way, but one destination.”

If you are tricked into traveling, compose “Don’t leave home without knowing the taste of life.”

“The Lord Buddha is a true worshiper,” said how many thousand times he had done. “There is no power” as do now. “See what under the Bodhi Tree”

See the peaceful nature of the Bodhi tree See perseverance The great master of the great men saw the greatest wisdom of the Buddha

Seeing the beautiful faith of the Buddhists, seeing the land that emerged from this place Saw the stream of merit Which leads to the auspiciousness of life

Saw the exquisite thinking of the Maha Chedi, saw the place where the heart melts Noble

The highest point of Buddhism “Going to do the Buddhist landscape” along the path of the Buddha. Went to study Buddhist history

Went to see the religious mission of the Thai mission Going to practice the mind rain on the path of civilization Go to perform merit making, merit, enhance life To cut the poison, suffering, and happiness to Nirvana

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อย่า.. เอาทิฐิเห็นแก่ตัว

มารับดีเข้าตัว โยนชั่วให้คนอื่น “งานต้องคน” ระดับใจ ต้องชี้ให้เขาสุขสบาย ระดับกาย ต้องทําให้เขาต้องถูก ระดับจมูก

มารับดีเข้าตัว

มารับดีเข้าตัว ต้องสอนให้เขาเห็นค่า ระดับตา ต้องสร้างให้เขาเห็นดู ระดับหู ต้องพูดให้เขาฟังยิน ระดับลิ้น

ต้องปรุงให้เขาชิมลอง “วาเลนไทน์-วาระธรรม” รักพระพุทธเจ้า ให้นําธรรมะไปปฏิบัติ รักพระมหากษัตริย์

ให้เทิดทูนเข้าใจเข้าถึงพัฒนา รักบิดรมารดา ให้ตอบบุญแทนคุณท่าน รักครูบาอาจารย์ ให้หมั่นเรียนรู้อย่างฉลาด

รักประเทศชาติ ให้สมานฉันท์สามัคคี รักประเพณีวัฒนธรรม ให้สํานักส่งเสริมสืบสาน รักลูกหลานเหลน

ให้เน้นอบรมบ่มพฤตินิสัย รักเพื่อนมิตรสหาย ให้ใช้น้ำใจรักษาไมตรี รักสามีภรรยา ให้ทําหน้าที่ให้ถูกต้อง

รักญาติพี่น้อง ให้ปรองดองเอื้อแบ่งปัน รักสรรพสัตว์ชีวี ให้ปรารถนาดีมีเมตตา รักธรรมชาติโลกา

ให้ร่วมอนุรักษ์ช่วยหวงแหน รักแฟนสุดที่รัก ให้เข้าใจอภัยกันและกัน รักตัวเราเองนั้น

ให้สําคัญดูแล ณ กายใจ“ได้เสียอะไรเมื่อมาอินเดีย” หากมาอินเดียแล้วถูกห้าม จงตั้งสติว่า “พยายามอีกนิดชีวิตนี้อยู่ไม่นาน”

หากขอทานซื้อตามตอม จงตั้งสติว่า “บุญเรายังหอมให้เขาได้ชื่นชม” หากเจออารมณ์ไม่ถูกใจ

จงตั้งสติว่า “ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรา” หากเข้าห้องน้ําข้างถนน จงตั้งสติว่า “ได้นาทีมงคลปลดทุกข์พบสุขทันตา” เพาะชําความคิด

Don’t .. take pride in selfishness

Come to get good Throwing evil for others to “work, need people” at the heart level, must point him to the comfort of the body, must make him to be at the nose level.

Come to get good Must teach him to see the eye level, must create for him to see the ear level, must speak for him, hear the tongue level

Must cook for him to try “Valentine – Dharma” Love Buddha To practice Dharma Love king

To appreciate and understand, to develop and develop the love of the mother Love teacher To learn wisely

Love nation To reconcile unity Love tradition For the Bureau of Extension Love great-grandchildren

To focus on training for behavior Love friends To use the spirit to maintain goodwill, love the husband and wife, to act properly

Love relatives To reconcile Love life To have good wishes and mercy Love nature

To help preserve and cherish Love my beloved girlfriend To understand and forgive each other Love ourselves

Pay attention to the body and mind. “What interests you when you come to India?” If coming to India is forbidden. Consciously say “Try a little more this life will not last long.”

If begging to buy according to the toms, be mindful that “Our favors are still fragrant for him to admire”.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อย่าทําจะชําชีวีต

ความคิดที่มุ่งมั่น อย่า… ยอมแพ้หากไปไม่ถึงที่สุด “อย่ายิ้งหยุดหากไม่ถึงชัยชนะ อย่า ให้อุปสรรคอันน้อยนิด “มาปิดกั้นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่”

ความคิดที่มุ่งมั่น

ความคิดที่มุ่งมั่น อย่า.. เอาชีวิตไปผูกกับสิ่งใด “จนทําให้ไร้อิสระหมดทางเดิน” อย่า… อัญเชิญความทุกข์ในอดีต

“มาเป็นมีดกรีดสุขในปัจจุบัน” อย่า…. แข่งขันโดยไร้ยุทธศาสตร์ “ผู้ประมาทย่อมพลาดได้ทุกที่ อย่า… ทําดีเพราะเห็นแก่หน้า

“จักประสบปัญหาอยู่เรื่อยไป” อย่า ใส่ใจกับคํานินทาของเขา “จงเฝ้าระวังสติปัญญาของเรา” อย่า หลงเมาติดอบายมุข

“จักสนุกเมื่อเล่นจักเจ้งเมื่อพลาด” อย่า ประมาทการใช้ชีวิต “เพราะทุกชีวิตมีที่สิ้นสุดการเดินทาง

มีศรัทธาเป็น “ดวงตา” มีปัญญาเป็น “ตะเกียง” นี่แหละคือ “เสบียง” ของนักแสวงบุญ

“อย่าเอามา” อย่า เอาความขมขึ้น “มากลืนเลี้ยงอาหารกายใจ” อย่าเอาความเลวร้าย “มาใช้เป็นสะพานข้ามผ่าน”

อย่าเอาความสงสาร “มาสานสืบความปรารถนาดี” อย่าเอาความอัปรีย์ “มาเป็นกลวิธีสร้างภาพลักษณ์

อย่าเอาความศักดิ์สิทธิ์ “มาทําธุรกิจแสวงผลประโยชน์ อย่า เอาตระกูลโคตร “มาตั้งโจทย์ทําลายเครือญาติ”

อย่าเอาแผ่นดินชาติ “มาวางยุทธศาสตร์ร่วมโกงกิน” อย่าเอากิเลสมลทิน “มาล้างกลิ่นโคลนสาบชั่วในชีวิต”

The idea of ​​determination … do not give up if you do not reach the end. “Do not stop. If victory is not achieved, do not give a small obstacle. “Block the great goal”

The idea that is determined not to .. take life to tie with anything. “Until freedom runs out of the way” Do … invite suffering in the past.

 “Become a happy knife sharpening today.” Do not … compete without a strategy. “Careless people will miss it everywhere. Don’t … do good for your sake.

“Keep on experiencing problems”. Don’t pay attention to his gossip. “Keep an eye on our intelligence.” Do not be fooled by addiction.

 “Shall be fun when playing, be mad when missed” Don’t underestimate life “Because every life has an end to traveling

There is faith as “eyes” with wisdom as “lamps”. This is the “provisions” of pilgrims.

“Don’t bring.” Don’t bring bitterness. “Come and swallow the body and mind.” Don’t do bad things. “Used as a bridge to pass”

Do not take pity “Come and inherit the best wishes” Do not take the sin. “Become a strategy to create the image

Do not take holiness. “Doing business for the benefit of the family “Set up a problem to destroy the relatives”

Do not take the nation “Put together a strategic plan of corruption” Don’t take defilements. “Come to wash away the scent of mud in life”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทําให้เห็น

การรอคอย ทําให้เห็นน้ําอดน้ําทน ความยากจน ทําให้เห็นนําคํานําคุณ ความสูญเสีย

การรอคอย

การรอคอย ทําให้เห็นคนหลั่งน้ําตา ความกรุณาทําให้เห็นคนหลังน้ําใจ

ความซาบซึ้งใจ ทําให้เห็นคนหลั่งน้ําคํา “ดีกว่าไหม” ดูแลผู้มีพระคุณตอนมีชีวิต

ดีกว่า… กรวดน้ําอุทิศตอนจากลา เดินไปข้างหน้าด้วยความหวัง

ดีกว่า… เดินถอยหลังแล้วหวังหมด ทําดีแล้วหน้าตาไม่ปรากฏ ดีกว่า

สตางค์หมดเพราะหน้าตาบาน อยู่บ้านหลังเล็กอย่างมีสุข ดีกว่า

นอนบนกองทุกข์ในบ้านหลังโต มีสติปัญญาเป็นเครื่องโชว์ ดีกว่า

มีความโก้หรูแต่โง่แบบอันธพาล จิตเบิกบานกับการใช้ชีวิต ดีกว่า

เป็นโรคจิตวิ่งตามกระแสวัตถุนิยม ชื่นชมสุขในปัจจุบันที่มีอยู่ ดีกว่า…

ขมขึ้นอยู่กับอดีตแสนหวานที่หายไป ได้ทํางานที่ใช่ใช้ชีวิตที่ชอบ

ดีกว่า…. หอบสังขารหาเงินตัวเป็นเกลียวเดินทางคนเดียวอย่างอิสระ

ดีกว่า ทําตัวเป็นภาระของคนหมู่มาก จงระวังความอยากของเรา

ดีกว่า… เฝ้าระวังปิดปากคนอื่นหายใจเข้าลึกๆ

เบาๆ ใจสบายๆหายใจออกยาวๆ ใสๆ ใจสงบๆ มีสติกําหนด จดจ่อ

ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วจะพบว่า “ความสุขเล็กๆ” อยู่เพียงแค่ปลายจมูกของเรานี้เอง

“Make it visible”

Waiting shows water to endure poverty, leading to loss.

Waiting made the person shed tears. Kindness makes people see their favor.

Appreciation Causing to see people pouring water. “Is it better?” Take care of the living benefactor.

Better … Kru Nam Uthit Episode Farewell Walk forward with hope

Better … walking back and hopeless Doing well, then the face does not appear better

All the money is gone. Better to live happily in a small house

Lie on the mound of suffering in an old house With better intelligence as a show

Has a luxurious but stupid style like a gangster The mind is happier with living life better.

Being a psychopath following the flow of materialism Appreciate the present happiness that is better …

Bitter depending on the sweet past that disappeared Have done the work that is right, use the life that you like

Better …. suffocating, earning money, striving to travel alone freely

Better to act as a burden for many people. Beware of our desire.

Better … Watching other people’s mouths Take a deep breath

Gentle, relaxed mind. Breathe out for a long, clear, calm mind. Consciousness. Focus.

Continuously and will find that “Small happiness” is just the tip of our nose.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่