สิ่งที่ควรหรือสิ่งที่คู่ควรควรรู้หรือควรทำ

สิ่งที่ควร เกรง คือ บาป สิ่งที่ควรทราบ คือ ปัจจุบัน สิ่งที่ควรแบ่งปัน คือ น้ําใจ

สิ่งที่ควร

สิ่งที่ควร ให้ คือ อภัยธรรม สิ่งที่ควรกระทํา คือ ความดี สิ่งที่ควรหนี้ คือ คนพาล

สิ่งที่ควรสงสาร คือ วิบากกรรม สิ่งที่ควรจํา คือ บุพการีชน สิ่งที่ควรหลุดพ้น คือ ความทุกข์

สิ่งที่ควรประยุกต์ คือ การรู้ทัน สิ่งที่ควรสําคัญ คือ ไม่มีอัตตา สิ่งที่ควรแสวงหา คือ กุศลทั้งปวง

สิ่งที่ควรห่วงใย คือ พ่อแม่ สิ่งที่ควรเผื่อแผ่ คือ ความรัก สิ่งที่ควรเว้นวรรค คือ ความวุ่นวาย

สิ่งที่ควรสบาย สิ่งที่ควรมีใช้ สิ่งที่ควรเลิศล้ํา คือ จิตใจ คือ เมตตาธรรม คือ ปัญญาวิมุตติ.

“ผิว่า…จะได้” ผิว่าไปเที่ยวโลกกว้าง “จะได้สร้างครูชื่อประสบการณ์”

ผิว่า เป็นซูเปอร์สตาร์ “จะได้นําพาความดังมาทําความดี”

ผิว่า ร่ํารวยเป็นเศรษฐี “จะได้มีเงินสร้างประโยชน์แก่พหูชน”

ผิว่า เรียนจบมหาวิทยาลัย “จะได้ใช้ความรู้เลี้ยงดูพ่อแม่
ผิว่า…ความตายมาพราก “จะได้ปิดฉากโรงละครชีวิต” ผิว่ามิจฉาทิฐิมาเยือน

“จะได้ย้ําเตือนตนไม่ประมาท” ผิว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง “จะได้รู้ซึ้งถึงคําว่า ฝันไป”

“เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต”

What should or should be worth knowing or should do

The thing that should be feared is sin. What you should know is that the present thing that should be shared is the heart.

The thing that should be given is forgiveness. The thing that should be done is good.

Things that should be pity is karma. Things that should be remembered are parents. What should be released is suffering.

The thing that should be applied is cognizance of what should be important. There is no ego. What should be sought is all charity.

What should be concerned is parents. The thing that should be generous is love. The thing that should be spaced is chaos.

Things that should be comfortable What should be used What should be excellent is that the heart is compassion, wisdom, liberation.

“Caesar … will get” the skin to travel the world wide. “Will create a teacher named experience”

The skin is a superstar. “Will bring goodness to do good”

Rich woman is rich “There will be money to benefit the people.”

Ladies graduated from university. “Will use knowledge to care for parents
Caesar … Death came “Will end the life theater”

“Will be reminded of not being negligent” “Will know the words of dreams”

“Merit in the event Joy in life “

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

“คนต้องงาน” ทํางานกับตนเอง

ต้องมีใจรัก ทํางานกับพรรค ต้องมั่นอุดมการณ์ ทํางานกับธนาคาร ต้องชาญเก่งรู้

ต้องมีใจรัก

ต้องมีใจรัก ทํางานกับครู ต้องเคารพศึกษา ทํางานกับภรรยา ต้องให้เกียรติยกย่อง

ทํางานกับลูกน้อง ต้องฝึกอบรม ทํางานกับสังคม ต้องกล้าเสียสละ ทํางานกับบริษัท

ต้องรู้จักหน้าที่ ทํางานกับสามี ต้องเก่งบริหาร ทํางานกับราชการ ต้องรู้ขั้นตอน

ทํางานกับองค์กร ต้องใจเบิกบาน ทํางานกับศาล ต้องเก่งกฎหมาย ทํางานกับนาย

ต้องรู้จักเวลา ทํางานกับศาสนา ต้องมีคุณธรรม ทํางานกับผู้นํา ต้องเฉลียวฉลาด

ทํางานกับญาติ ต้องรู้รอบคิด ทํางานกับมิตร ต้องคิดจริงใจ ทํางานกับใคร ต้องใช้ปัญญา

“ตามรอย” เดินตามรอยพี่ ดีตามรอยพ่อ ก่อตามรอยตา ว่าตามรอย อยู่ตามรอยปราชญ์

ฉลาดตามรอยสงฆ์ ตรงตามรอยธรรม ทําตามรอยพระราชา ศึกษาตามรอยพระพุทธเจ้า

คือ ธรรมะ คือ ตนเอง “สวัสดีโดยธรรม” สิ่งที่ควรทัก คือ สวัสดี สิ่งที่ควรมี

สิ่งที่ควรละ คือ เห็นแก่ตัว สิ่งที่ควรกลัว คือ มิจฉาทิฐิ สิ่งที่ควรติ

“People need work” to work with themselves

Must have a love of working with the party Must have ideology Working with the bank Must be good to know

Must have a love, work with teachers, must respect education Working with wife Must honor

Work with the subordinates to train and work with society. Must dare to sacrifice Working with the company

Must know the duties Working with husband Must be adept at management Working with the government Must know the steps

Working with the organization Must be cheerful, working with the court, must be good, legal

Must know time Working with religion Must have virtue Working with the leader Must be smart

Working with relatives Must know about Working with friends Must think sincere, work with anyone, must use wisdom

“Follow the track”, follow the footsteps of the elder Dee, following the footsteps of the father, following the eyes that follow in the path of the sage.

Wise according to the monks Follow the wrong path Follow the king’s footsteps Study the path of the Buddha

Dhamma is self, “Hello, fair”. What should be said is hello. What should have

What should be is selfishness. Things that should be feared are diehard.

 What should be feared is sin.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หากบรรจบไฟฟ้าดับเปรียบเหมือนสติที่ขาด

จงตั้งสติว่า “ถึงเวลาย้อนกลับสู่ธรรมนิยาม” หากเห็นเขาแห่หามศพ จงตั้งสติว่า “นั่นคือจุดจบของการเดินทาง”

จงตั้งสติว่า

จงตั้งสติว่า หากพบวรรณะที่แตกต่าง จงตั้งสติว่า “ทุกอย่างนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แท้” หากได้ยินแตรเสียงดังจงตั้งสติว่า

“นั่นเป็นมนต์ขลังแห่งมหาภารตะ” หากเจอสมณะต่างนิกาย จงตั้งสติว่า “ทางมากสายแต่ปลายทางหนึ่งเดียว”

หากไปเที่ยวแล้วถูกหลอก จงตั้งสติว่า “ไม่ออกจากบ้านก็ไม่รู้รสชาติชีวิต” หากจิตใจหมดที่พึ่งอาศัย จงตั้งสติว่า

“ใบบุญพุทธะคือสรณะอันแท้จริง”เอ่ยปากทําดีสักกี่พันครั้ง “ก็ไม่มีพลัง” เท่ากับลงมือทําเดี๋ยวนี้“เห็นอะไรใต้ต้นโพธิ์”

เห็นธรรมชาติ อันร่มเย็นของต้นโพธิ์ เห็นความเพียร อันเอกโขของมหาบุรุษ เห็นปัญญา อันเลิศสุดของพุทธศาสดา

เห็นศรัทธา อันงดงามของพุทธบริษัท เห็นแผ่นดิน อันอุบัติของสังเวชนียสถาน เห็นสายธารบุญ อันนําพามงคลของชีวิต

เห็นสมองคิด อันวิจิตรสร้างของมหาเจดีย์ เห็นสถานที่ อันหลอมใจของพระพุทธเมตตา เห็นอริยธัมมา

อันสูงสุดของพระพุทธศาสนา“ไปทําไม ณ พุทธภูมิ” ไปตามรอยบาทพระพุทธศาสดา ไปศึกษาประวัติศาสตร์พุทธสถาน

ไปดูงานศาสนกิจพระธรรมทูตไทย ไปฝึกกายฝนใจบนเส้นทางอารยธรรม ไปบําเพ็ญบุญสร้างบารมีหนุนเสริมชีวิต ไปตัดพิษทุกข์เสริมสุขดีถึงนิพพานเอย

If converging power outage

Consciously say, “It’s time to go back to Dhamma.” If you see him carrying a funeral

Be aware that if you find a different caste, be aware that “everything is nothing perfect.” If you hear a loud horn, think:

“That is the magic of the Mahabharata.” If you find a different Buddhist sect, set it aside as “the very way, but one destination.”

If you are tricked into traveling, compose “Don’t leave home without knowing the taste of life.”

“The Lord Buddha is a true worshiper,” said how many thousand times he had done. “There is no power” as do now. “See what under the Bodhi Tree”

See the peaceful nature of the Bodhi tree See perseverance The great master of the great men saw the greatest wisdom of the Buddha

Seeing the beautiful faith of the Buddhists, seeing the land that emerged from this place Saw the stream of merit Which leads to the auspiciousness of life

Saw the exquisite thinking of the Maha Chedi, saw the place where the heart melts Noble

The highest point of Buddhism “Going to do the Buddhist landscape” along the path of the Buddha. Went to study Buddhist history

Went to see the religious mission of the Thai mission Going to practice the mind rain on the path of civilization Go to perform merit making, merit, enhance life To cut the poison, suffering, and happiness to Nirvana

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อย่า.. เอาทิฐิเห็นแก่ตัว

มารับดีเข้าตัว โยนชั่วให้คนอื่น “งานต้องคน” ระดับใจ ต้องชี้ให้เขาสุขสบาย ระดับกาย ต้องทําให้เขาต้องถูก ระดับจมูก

มารับดีเข้าตัว

มารับดีเข้าตัว ต้องสอนให้เขาเห็นค่า ระดับตา ต้องสร้างให้เขาเห็นดู ระดับหู ต้องพูดให้เขาฟังยิน ระดับลิ้น

ต้องปรุงให้เขาชิมลอง “วาเลนไทน์-วาระธรรม” รักพระพุทธเจ้า ให้นําธรรมะไปปฏิบัติ รักพระมหากษัตริย์

ให้เทิดทูนเข้าใจเข้าถึงพัฒนา รักบิดรมารดา ให้ตอบบุญแทนคุณท่าน รักครูบาอาจารย์ ให้หมั่นเรียนรู้อย่างฉลาด

รักประเทศชาติ ให้สมานฉันท์สามัคคี รักประเพณีวัฒนธรรม ให้สํานักส่งเสริมสืบสาน รักลูกหลานเหลน

ให้เน้นอบรมบ่มพฤตินิสัย รักเพื่อนมิตรสหาย ให้ใช้น้ำใจรักษาไมตรี รักสามีภรรยา ให้ทําหน้าที่ให้ถูกต้อง

รักญาติพี่น้อง ให้ปรองดองเอื้อแบ่งปัน รักสรรพสัตว์ชีวี ให้ปรารถนาดีมีเมตตา รักธรรมชาติโลกา

ให้ร่วมอนุรักษ์ช่วยหวงแหน รักแฟนสุดที่รัก ให้เข้าใจอภัยกันและกัน รักตัวเราเองนั้น

ให้สําคัญดูแล ณ กายใจ“ได้เสียอะไรเมื่อมาอินเดีย” หากมาอินเดียแล้วถูกห้าม จงตั้งสติว่า “พยายามอีกนิดชีวิตนี้อยู่ไม่นาน”

หากขอทานซื้อตามตอม จงตั้งสติว่า “บุญเรายังหอมให้เขาได้ชื่นชม” หากเจออารมณ์ไม่ถูกใจ

จงตั้งสติว่า “ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรา” หากเข้าห้องน้ําข้างถนน จงตั้งสติว่า “ได้นาทีมงคลปลดทุกข์พบสุขทันตา” เพาะชําความคิด

Don’t .. take pride in selfishness

Come to get good Throwing evil for others to “work, need people” at the heart level, must point him to the comfort of the body, must make him to be at the nose level.

Come to get good Must teach him to see the eye level, must create for him to see the ear level, must speak for him, hear the tongue level

Must cook for him to try “Valentine – Dharma” Love Buddha To practice Dharma Love king

To appreciate and understand, to develop and develop the love of the mother Love teacher To learn wisely

Love nation To reconcile unity Love tradition For the Bureau of Extension Love great-grandchildren

To focus on training for behavior Love friends To use the spirit to maintain goodwill, love the husband and wife, to act properly

Love relatives To reconcile Love life To have good wishes and mercy Love nature

To help preserve and cherish Love my beloved girlfriend To understand and forgive each other Love ourselves

Pay attention to the body and mind. “What interests you when you come to India?” If coming to India is forbidden. Consciously say “Try a little more this life will not last long.”

If begging to buy according to the toms, be mindful that “Our favors are still fragrant for him to admire”.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อย่าทําจะชําชีวีต

ความคิดที่มุ่งมั่น อย่า… ยอมแพ้หากไปไม่ถึงที่สุด “อย่ายิ้งหยุดหากไม่ถึงชัยชนะ อย่า ให้อุปสรรคอันน้อยนิด “มาปิดกั้นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่”

ความคิดที่มุ่งมั่น

ความคิดที่มุ่งมั่น อย่า.. เอาชีวิตไปผูกกับสิ่งใด “จนทําให้ไร้อิสระหมดทางเดิน” อย่า… อัญเชิญความทุกข์ในอดีต

“มาเป็นมีดกรีดสุขในปัจจุบัน” อย่า…. แข่งขันโดยไร้ยุทธศาสตร์ “ผู้ประมาทย่อมพลาดได้ทุกที่ อย่า… ทําดีเพราะเห็นแก่หน้า

“จักประสบปัญหาอยู่เรื่อยไป” อย่า ใส่ใจกับคํานินทาของเขา “จงเฝ้าระวังสติปัญญาของเรา” อย่า หลงเมาติดอบายมุข

“จักสนุกเมื่อเล่นจักเจ้งเมื่อพลาด” อย่า ประมาทการใช้ชีวิต “เพราะทุกชีวิตมีที่สิ้นสุดการเดินทาง

มีศรัทธาเป็น “ดวงตา” มีปัญญาเป็น “ตะเกียง” นี่แหละคือ “เสบียง” ของนักแสวงบุญ

“อย่าเอามา” อย่า เอาความขมขึ้น “มากลืนเลี้ยงอาหารกายใจ” อย่าเอาความเลวร้าย “มาใช้เป็นสะพานข้ามผ่าน”

อย่าเอาความสงสาร “มาสานสืบความปรารถนาดี” อย่าเอาความอัปรีย์ “มาเป็นกลวิธีสร้างภาพลักษณ์

อย่าเอาความศักดิ์สิทธิ์ “มาทําธุรกิจแสวงผลประโยชน์ อย่า เอาตระกูลโคตร “มาตั้งโจทย์ทําลายเครือญาติ”

อย่าเอาแผ่นดินชาติ “มาวางยุทธศาสตร์ร่วมโกงกิน” อย่าเอากิเลสมลทิน “มาล้างกลิ่นโคลนสาบชั่วในชีวิต”

The idea of ​​determination … do not give up if you do not reach the end. “Do not stop. If victory is not achieved, do not give a small obstacle. “Block the great goal”

The idea that is determined not to .. take life to tie with anything. “Until freedom runs out of the way” Do … invite suffering in the past.

 “Become a happy knife sharpening today.” Do not … compete without a strategy. “Careless people will miss it everywhere. Don’t … do good for your sake.

“Keep on experiencing problems”. Don’t pay attention to his gossip. “Keep an eye on our intelligence.” Do not be fooled by addiction.

 “Shall be fun when playing, be mad when missed” Don’t underestimate life “Because every life has an end to traveling

There is faith as “eyes” with wisdom as “lamps”. This is the “provisions” of pilgrims.

“Don’t bring.” Don’t bring bitterness. “Come and swallow the body and mind.” Don’t do bad things. “Used as a bridge to pass”

Do not take pity “Come and inherit the best wishes” Do not take the sin. “Become a strategy to create the image

Do not take holiness. “Doing business for the benefit of the family “Set up a problem to destroy the relatives”

Do not take the nation “Put together a strategic plan of corruption” Don’t take defilements. “Come to wash away the scent of mud in life”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทําให้เห็น

การรอคอย ทําให้เห็นน้ําอดน้ําทน ความยากจน ทําให้เห็นนําคํานําคุณ ความสูญเสีย

การรอคอย

การรอคอย ทําให้เห็นคนหลั่งน้ําตา ความกรุณาทําให้เห็นคนหลังน้ําใจ

ความซาบซึ้งใจ ทําให้เห็นคนหลั่งน้ําคํา “ดีกว่าไหม” ดูแลผู้มีพระคุณตอนมีชีวิต

ดีกว่า… กรวดน้ําอุทิศตอนจากลา เดินไปข้างหน้าด้วยความหวัง

ดีกว่า… เดินถอยหลังแล้วหวังหมด ทําดีแล้วหน้าตาไม่ปรากฏ ดีกว่า

สตางค์หมดเพราะหน้าตาบาน อยู่บ้านหลังเล็กอย่างมีสุข ดีกว่า

นอนบนกองทุกข์ในบ้านหลังโต มีสติปัญญาเป็นเครื่องโชว์ ดีกว่า

มีความโก้หรูแต่โง่แบบอันธพาล จิตเบิกบานกับการใช้ชีวิต ดีกว่า

เป็นโรคจิตวิ่งตามกระแสวัตถุนิยม ชื่นชมสุขในปัจจุบันที่มีอยู่ ดีกว่า…

ขมขึ้นอยู่กับอดีตแสนหวานที่หายไป ได้ทํางานที่ใช่ใช้ชีวิตที่ชอบ

ดีกว่า…. หอบสังขารหาเงินตัวเป็นเกลียวเดินทางคนเดียวอย่างอิสระ

ดีกว่า ทําตัวเป็นภาระของคนหมู่มาก จงระวังความอยากของเรา

ดีกว่า… เฝ้าระวังปิดปากคนอื่นหายใจเข้าลึกๆ

เบาๆ ใจสบายๆหายใจออกยาวๆ ใสๆ ใจสงบๆ มีสติกําหนด จดจ่อ

ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วจะพบว่า “ความสุขเล็กๆ” อยู่เพียงแค่ปลายจมูกของเรานี้เอง

“Make it visible”

Waiting shows water to endure poverty, leading to loss.

Waiting made the person shed tears. Kindness makes people see their favor.

Appreciation Causing to see people pouring water. “Is it better?” Take care of the living benefactor.

Better … Kru Nam Uthit Episode Farewell Walk forward with hope

Better … walking back and hopeless Doing well, then the face does not appear better

All the money is gone. Better to live happily in a small house

Lie on the mound of suffering in an old house With better intelligence as a show

Has a luxurious but stupid style like a gangster The mind is happier with living life better.

Being a psychopath following the flow of materialism Appreciate the present happiness that is better …

Bitter depending on the sweet past that disappeared Have done the work that is right, use the life that you like

Better …. suffocating, earning money, striving to travel alone freely

Better to act as a burden for many people. Beware of our desire.

Better … Watching other people’s mouths Take a deep breath

Gentle, relaxed mind. Breathe out for a long, clear, calm mind. Consciousness. Focus.

Continuously and will find that “Small happiness” is just the tip of our nose.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คุณค่าทางกายและจิตใจ

จึงได้รู้ว่า คุณค่าของคู่ครองนั้น คือ “ความเข้าใจ” “เงินตรา” เมื่อใกล้ถึงความตาย

จึงได้รู้ว่า

จึงได้รู้ว่า สมบัติข้างกายที่นําไปได้ คือ “บุญกุศล”“แข่งขัน” เมื่อถึงขีดเส้นชัยจึงได้รู้ว่า ความเพียรไม่หยุด คือ “ที่สุดรางวัล”

“ปริญญา” เมื่อสําเร็จการศึกษาจึงได้รู้ว่า คุณตํารากับครูตําตา คือ “เกรดปัญญา” “เฉกเช่น”

มีชีวิตอิสระ เฉกเช่น “บรรพชิต” ทําธุรกิจ เฉกเช่น “มหาเศรษฐี สร้างบารมี เฉกเช่น “พระโพธิสัตว์ เก่งพัฒนา เฉกเช่น

“จอมปราชญ์ ยอดฉลาด เฉกเช่น “บัณฑิตชน” บําเพ็ญตน เฉกเช่น “มหาบุรุษ” ทําดีสูงสุด เฉกเช่น “พระพุทธเจ้า”

เป็นตัวเรา เฉกเช่น “คนธรรมดา”ไม่สําคัญหรอกว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตในแต่ละวัน

ขอเพียงให้เรานั้น “คิดดี” กับทุกกิจที่กระทํา“พูดดี” กับทุกสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง“ทําดี” กับทุกญาติพี่น้องที่ร่วมโลก เพราะสายบุญแห่งความดี “เริ่มที่ตัวเรา”

Therefore know that the value of the partner is “understanding” “currency”
When near death

Therefore know that the side treasure that can be taken is “merit” “compete” when reaching the finish line, therefore know that perseverance does not stop is “the most reward”

“Degree” after graduation, so you know that Khun Tamara and Tam Ta are “intellectual grade” “like”

Live an independent life like “Pichit” doing business like “Billionaire builds prestige like” Bodhisattva Keng Phatthana like

“The great philosopher, wise, like” The Bundit “, performing as if” Maha Man “doing the highest good like” Buddha “

As ourselves, like “ordinary people”. It doesn’t matter that What will happen to life each day?

 Just let us “think good” with all activities that do “speak well” and all the related relationships “do good” with all the relatives who share the world. Because of the merit of goodness “Start with us”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คำที่ซ้ำไปซ้ำมาก็เหมือนจิตใจที่ว้าวุ่นแต่มีความหมายจากธรรม

ความสับสนจากคำ ถอนออกถอนมาร ออกจากธรรม ถอนคํา ออกจากสาบาน ถอนสันดาน ออกจากจิต ถอนอิจฉา

ความสับสนจาก

ความสับสนจาก ออกจากตา ถอนนินทา ออกจากปาก ถอนอยากออกจากใจ ถอนภัยออกจากชีวิต ถอนพิษ ออกจากอารมณ์

ถอนโง่งม ออกจากสมอง ถอนฟ้องออกจากศาล ถอนอันธพาล ออกจากสภา ถอนอัตตา ออกจากตัว“อ่าน”

หมื่นตําราเรียน ยังไม่สู้เพียรอ่านหนึ่ง “ใจตน”“เครดิตความเชื่อ”ทํางานกับเจ้านาย ต้องให้เขา “เชื่อใจ”

ทํางานกับลูกน้อง ต้องให้เขา “เชื่อถือ” ทํางานกับเพื่อน ต้องให้เขา “เชื่อมือ”

ทํางานกับตนเอง ต้องให้เขา “เชื่อมั่น” “เครดิตความเชื่อ”
ทํางานกับเจ้านาย ต้องให้เขา “เชื่อใจ”

ทํางานกับลูกน้อง ต้องให้เขา “เชื่อถือ” ทํางานกับเพื่อน ต้องให้เขา “เชื่อมือ” ทํางานกับตนเอง

ต้องให้เขา “เชื่อมั่น” “จึงได้รู้ว่า” “ร่างกาย” เมื่อถึงคราวเจ็บป่วย จึงได้รู้ว่า สิ่งที่ช่วยเราได้

คือ “กําลังใจ”“จิตใจ” เมื่อทุกข์มาบีบคั้น จึงได้รู้ว่า ปล่อยวางมันซะ คือ “สติรู้ตัว”“เวลา”

เมื่อถึงนาทีสุดท้าย จึงได้รู้ว่า สายไปเสียแล้ว คือ “โอกาสที่มี”“คนรัก” เมื่อเลิกลาจากกัน

Words from words with words from the inner mind

Withdraw, withdraw the devil, leave the Dharma, withdraw the word from the oath, withdraw the nature from the mind, withdraw the envy

Out of the eye, withdrawing gossip from the mouth, withdrawing, wanting to leave the heart Withdraw from life, neutralize from the mood

Withdraw from the brain, withdraw the lawsuit from the court, withdraw the thugs from the council, withdraw the ego from the “read”

Ten thousand Still not persevering to read one “Your heart,” “Credit, faith”. Work with the boss. Must give him “trust”.

Working with the subordinates must have him “trust” to work with friends. Must give him “trust”

Working with yourself must give him “trust” “credit of faith”
Working with the boss must give him “trust”

Working with the subordinates must have him “trust” to work with friends. Must give him “trust” to work with himself.

Must have him “convinced” “therefore knowing that” “body” when sick

Is “cheerful” “mind” when suffering from oppression, therefore knowing that putting it is “conscious”, “time”

At the last minute, he learned that the line was “opportunity with” “lover” when he quit.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สุข..ก็ไม่ใช่ของเราสุขและทุกข์และไม่ใช้ของผู้ใด

ไม่ใช่ของผู้ใดเลย มันเป็นธรรมชาติ “เป็นธรรมดา” เช่นนั้นเฉยๆเพราะเราไม่รู้ตามเป็นจริง จึงหลงเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆแล้วเอาใจไปยึดติดถือมั่นสรรพสิ่งว่า

ไม่ใช่ของผู้ใดเลย

ไม่ใช่ของผู้ใดเลย “ของเราๆ”ดังนกเขาที่ร้องว่า “ของกๆ”สุดท้ายเราก็เลยสุข แล้วเราก็เลยทุกข์หลายครั้งที่เราฟังคําเขาว่า จนลืมแสวงหาความจริงจากสิ่งที่เขาพูด แล้วก็ตกเป็นเหยื่อของ

“คําเขาว่า” ฟังจนฝังจิต เชื่อสนิทจนฝังใจ ทั้งๆ ที่สิ่งพูดนั้นมันไม่ใช่ความจริง หากแม้นมีสติไตร่ตรองด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้ง

เพียงรับรู้ รับฟัง รับทราบแต่ “ไม่รับเป็น”เฉกที่เขาว่า นั่นเท่ากับสร้างคุณค่าความดีให้เกิดขึ้นในตนเอง เมื่อห้ามปากเขาพูดไม่ได้

ก็จงระวังหูของเราให้ดีเถิด“คนสร้างงาน-งานสร้างสุข”๑. ได้ทํางานอย่างที่ใจรัก ๒. ใช้ศักยภาพเต็มกําลัง ๓. จิตมุ่งหวังความสําเร็จ ๔. สังเกตวิธีค้นหาเหตุผล

๕. ไม่ให้ค่าคนเขลาไร้สติ 5. กล้าริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ ๗. มีน้ําใจให้อภัยใช้เมตตา ๘. ได้เงินมารู้จักวิธีบริหาร

๓. อยู่ทุกสถานด้วยจิตว่าง“ชีวิตไทยหัวใจพุทธ” 9. ลดภาระหนี้สิน ๒. กินอยู่พอเพียง ๓. ฟังเสียงคนอื่น ๔. ตื่นรู้ทันตนเอง ๕. เก่งดีมีจิตสํานึก 5. ฝึกตนในธรรม ๗. ก้าวล้ําทันสมัย ๔. ภูมิใจบ้านเกิด ๓. เทิดทูนสถาบัน ๑๐. รักกันดังพี่น้อง

Not of anyone It is natural, “as usual” like that, just because we don’t know what is true. Therefore often misunderstood and appeaseed to hold on to the things that

Not of anyone “Ours” as a dove that cried “Oh, okay.” Finally, we were happy. And then we were suffering many times that we listened to him that Until he forgot to seek the truth from what he said And then became a victim of

“He said,” Listen until your mind is completely buried, even though your words are not true. If even though he had deep thoughts and wisdom

Just be aware, listen, acknowledge, but “don’t accept as” as he said That is equal to creating good values ​​for themselves When his mouth was not allowed to speak

Be careful of our ears. “People who create work – create happiness” 1. 2. Work with full capacity. 3. Spiritual hope for success. 4. Observe ways to find reasons.

5. Do not give up ignorant people. 5. Dare to start learning new things. 6. Have a heart, forgive, use compassion. 6. Get money to know how to manage.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สร้างพระภายนอกจักเจริญยิ่งด้วยศรัทธา

สร้างพระภายใน .จักเจริญยิ่ง “ด้วยปัญญา” “๑ โอกาส ๑ ชีวิต ศ ความดี”

สร้างพระภายใน

สร้างพระภายใน ๑. เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ๒. เป็นนักเรียนที่ดีของคณคร ๓. เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน ๔. เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ๕. เป็นพสกนิกรที่ดีของในหลวง ๖. เป็นสามเณรที่ดีของพระอาจารย์ ๗. เป็นศาสนิกที่ดีของพระพุทธศาสนา ๔. เป็นพี่น้องที่ดีของสรรพสัตว์ ๔. เป็นคนที่ดีของโลกเอาสังขารของเขามาเป็นอาจารย์ของเรา พิจารณาเพ่งดูให้เห็น “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”

มันไม่เที่ยงแท้ มันเป็นรังแห่งทุกข์มันไม่มีอะไรเป็นของเรา ขันธ์ทั้ง ๕ มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ๆ แล้วเราจะแสวงหาอะไรนักหนา

มรณาพรากจากไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลย “ปล่อยวางเสียบ้าง จะได้ว่างวางเป็น”ใครเห็นทุกข์แล้วสุขได้ ย่อมเป็นสุขที่ชอบธรรมแท้ทุกข์ ไม่ใช่ของเรา

สุข..ก็ไม่ใช่ของเรา สุขและทุกข์ ไม่ใช่ของผู้ใดเลย มันเป็นธรรมชาติ “เป็นธรรมดา” เช่นนั้นเฉยๆ เพราะเราไม่รู้ตามเป็นจริง

จึงหลงเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ แล้วเอาใจไปยึดติดถือมั่นสรรพสิ่งว่า “ของเราๆ”ดังนกเขาที่ร้องว่า “ของกๆ” สุดท้ายเราก็เลยสุข แล้วเราก็เลยทุกข์ ทุกข์ ไม่ใช่ของเรา

Create an external monk to be more prosperous with faith.

Create an inner monk . To be more prosperous “with wisdom” “1 chance 1 life, goodness”

Create an inner monk 1. Be a good child of parents Good novice of the Master 6. Being a good monk of Buddhism 4. Being a good sibling of all beings 4. Being a good person of the world, bringing his body to be our teacher Considering the view that “every vanity is imprisoned”

It’s not true It is the nest of suffering. There is nothing that belongs to us. All 5 of them have happened and have been extinguished. And what shall we seek?

Someday departed and couldn’t take anything. “Leave some Can be placed as “who can see suffering and happiness Surely happy, righteous, true, not our suffering

Happiness .. is not ours. Happiness and suffering are not of anyone. It is natural, “as usual” like that, just because we don’t know what is true.

So often misunderstood Then appeaseed to hold on to the things that “Ours”, as a dove that sings “Let’s be fooled”, finally we are happy. And we are suffering, not ours

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่