พระที่แท้จริง

พระที่แท้จริง พระไม่โลภไม่กิน คือ พระในโบสถ์
พระไม่โกรธไม่ชัง คือ พระพุทธเจ้า
พระไม่บูดไม่เน่า คือ พระธรรม
พระไม่ซ้ำไม่เสีย คือ พระอริยสงฆ์
พระไม่หลงไม่โง่ คือ พระสติปัญญา
พระไม่ด่าไม่ตี คือ พระเมตตาคุณ
พระไม่สูญไม่สิ้น คือ พระบิดามารดา

พระที่แท้จริง นั้นหมายถึง บุคคลที่บรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไป ไม่ว่าท่านผู้นั้นจะได้บวชหรือเป็นฆราวาสก็ตาม นับว่าเป็นพระ ทั้งสิ้น และพระด้วยกันก็มีคุณธรรมที่แตกต่างกันหลายระดับชั้นจากน้อยไปมากดังนี้ พระโสดาบัน พระสกิทคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า และสมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้า ย่อมเป็นเนื้อนาบุญแตกต่างกันไป

พระที่แท้จริง

True monk Phra Buddha is not greedy, does not eat is the Buddha in the church
Buddha is not angry, not hate is Buddha Is wisdom.
God does not curse, not hit is mercy.

The true monk means Persons who attain Dhamma from the beginning Regardless of whether he is ordained or a lay person It is considered that all monks and monks together have many different levels of morality, from the most to the following: Sodanab, Phra Kittakami, Anakhi, Arhat, and individual Buddha. And Somdet Phra Samasamwut Chao Naturally is a different kind of merit.

True monk Phra Buddha is not greedy, does not eat is the Buddha in the church
Buddha is not angry, not hate is Buddha Is wisdom.
God does not curse, not hit is mercy.

The true monk means Persons who attain Dhamma from the beginning Regardless of whether he is ordained or a lay person It is considered that all monks and monks together have many different levels of morality, from the most to the following: Sodanab, Phra Kittakami, Anakhi, Arhat, and individual Buddha. And Somdet Phra Samasamwut Chao Naturally is a different kind of merit.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่