เพราะคําพูด

พึงระวังคําพูด

เพราะคําพูด นั้นเป็นประตูสู่โภคทรัพย์และอริยทรัพย์ คําพูดหนึ่งคําสามารถดลให้คนเป็นมหาบุรุษหรือมหาโจรก็ได้

เพราะคําพูด

เพราะคําพูด พูดดีย่อมนําไปสู่ความรักเมตตาไมตรีอย่างราบรื่น๓. พึงระวังการกระทํา เพราะการกระทํานั้นเป็นคุณธรรมที่บ่งบอกถึงศักยภาพ

ของคนที่ฝึกตนเองดีแล้ว การกระทําจึงส่อถึงหน้าที่และหน้าตาของแต่ละคน การทําดีย่อมนําไปสู่ความสําเร็จได้อย่างเรียบร้อย

“ครูดีศิษย์งาม”การสอนให้เด็กมีปัญญาและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น

ไม่ใช่มุ่งแสวงหาเทคโนโลยีสูงๆมาป้อนใส่สมองเขาอย่างเดียว เดี๋ยวจะกลายเป็นตุ๊กตาไขลานไปแต่คุณครูจึงสอนเด็กทั้งหลายให้

รู้จักคิดเองได้ใช้ตนเองเป็น เห็นตนเองชัด ปฏิบัติตนเองถูก มีความสุขกับสิ่งที่ตนเองเป็น”ช่วยกันสอนเช่นนี้เท่ากับว่า

คุณครูกําลังปรุงความรู้ให้เด็กมีปัญญา เป็นของตนเอง และพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง กุญแจสําคัญของการถ่ายทอดภูมิปัญญาเช่นนี้จึงอยู่ที่ว่า“สําคัญที่วิธีการคิด สัมฤทธิ์ที่วิธีการทํา”

Be careful of words.

Because that saying is the gateway to wealth and wealth One word can be made to be a great man or a thief.

Because words speak well and lead to love and compassion smoothly Be careful of actions. Because that action is a virtue that indicates the potential

Of those who practice themselves well The action therefore implies the duty and appearance of each person. Good deeds will lead to success.

“Kru Dee Prayngam” teaching children with wisdom and self-reliance according to Buddhism principles

Not aiming for high technology to enter his brain alone Will soon become a winding doll, but teachers teach children

Knowing how to use your self to see yourself clearly, practice yourself properly. Happy with what he is “help to teach like this is equal to

The teacher is developing knowledge for children to have their own wisdom and self-reliance. The key to this wisdom is that it is “important that the way of thinking Achievement at the method of doing “

  • Beware of thoughts Because the idea becomes a word
    Beware of the words because the words will become actions.
    Beware of actions Because action becomes a habit
    Beware of habits because habits become personalities.
    Be careful of personality. Because the personality becomes destiny

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *