คํานิยม

คํานิยม แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

คํานิยม หากพูดถึงการศึกษาธรรมะ เราอาจนึกถึง ความน่าเบื่อ บางคนมองเป็นเรื่องล้าสมัย ไม่เชื่อมโยง กับสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะการฟังพระสอน ธรรมะมักจะทําให้รู้สึกเช่นนั้น

คํานิยม

คํานิยม จากการที่หมอมีโอกาสติดตามท่านเจ้าคุณ พระเทพโพธิวิเทศไปอินเดียหลายครั้ง ได้มีโอกาส รู้จักและฟังธรรมจากปากพระหนุ่มรูปหนึ่งที่มีวิธี สอนที่ตรึ่งสมาธิคนฟังให้อยู่กับหลักคําสอนของ พระพุทธองค์ได้ตลอดเวลา นอกจากจะสอนผู้ใหญ่ ให้สนุกในการฟังแล้ว ยังสามารถดึงความยากทาง ภาษาในคําสอนให้เข้าถึงจิตใจวัยรุ่น ลูกสาวหมอ ได้มีโอกาสติดตามหมอไปอินเดียสองสามครั้ง พระหนุ่มผู้นี้ คือผู้ที่สามารถตรึ่งสมาธิของเด็กได้ เป็นอย่างดี และเกิดการเพาะชําต้นกล้าแห่งธรรม

โลกในปัจจุบันดิ่งต่ําลงไปเรื่อยๆ การเข้า ถึงธรรมะจึงเป็นเรื่องยากขึ้น ภารกิจในการเผยแผ่

พระศาสนาของพระจึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง เรื่องราว ในพระพุทธศาสนาสามารถถ่ายทอดให้ผู้ฟังเกิด ศรัทธา จึงเป็นเรื่องที่ยากตามไปด้วย

พระมหาอ้าย เป็นพระหนุ่มรูปหนึ่งที่ใช้ เวลาศึกษาพระธรรมและพุทธประวัติที่แดนพุทธภูมิ และมีศรัทธายิ่งในพระศาสนา มีพรสวรรค์ในการ ทําเรื่องยากให้ง่าย ทําเรื่องน่าเบื่อให้สนุก ที่สําคัญ ที่สุดคือ ทําให้กลุ่มวัยรุ่นสนใจในพุทธศาสนาเพิ่ม มากขึ้น

หนังสือ “เพาะชําความคิด” ในมือท่าน ผู้อ่านเล่มนี้จะอธิบายสิ่งที่หมออธิบายได้ดี มนุษย์ที่ เกิดในสังคมวัตถุนิยมย่อมยากที่จะเข้าหาธรรมะ การเพาะชําความคิดที่ใฝ่รู้ในธรรม จึงเป็นภาระที่ หนักยิ่งของพระสงฆ์ อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะพบ ความน่าสนใจในหลักธรรมจากวิธีเพาะชําความคิด ของพระมหาอ้าย ผู้ซึ่งถ่ายทอดพระธรรมของ พระพุทธองค์ผ่านทั้งวาจาและตัวหนังสือได้เป็น อย่างดี

คํานิยมวันหนึ่งผมได้เดินทางไปประเทศอินเดีย มีโอกาสได้รู้จักกับพระมหาอ้าย ซึ่งมาบรรยาย ธรรม นําสาธุชนไปจาริกแสวงบุญ และมีความ คุ้นเคยกันดีตลอดมา วันนี้ท่านได้จัดทําหนังสือเพื่อ รวบรวมเอาข้อคิดดีๆ มาตีพิมพ์เป็นหนังสือให้ ทุกท่านได้อ่านกันเป็นเรื่องสั้น แต่ใช้เวลาเดินทาง ค้นหาอันยาวนานกว่าจะได้ครบ ๑ เล่ม มีความ เข้มข้นในเนื้อหา ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อ ชี้นําชีวิต

ตัวอย่างเช่น บทที่ ๕ เป็นให้ดี บทที่ ๙ หลง บทที่ ๑๒ ถือ บทที่ ๑๕ บาง บทที่ ๓๗ อยู่ สบายไปสะดวก บทที่ ๖๓ พุทธพลิกธรรม บทที่ ๗๗ อารมณ์ และยังมีอีกหลายบทความที่น่าอ่าน น่าศึกษา น่าค้นหา ตลอดทั้งเล่ม เหมาะแล้วที่ พระมหาอ้ายได้เจริญรอยตามพระบรมศาสดา เป็นสุข เผยแผ่หลักธรรม เพื่อค้ําจุนหลักคิด ให้ชีวิต

คํานําสํานักพิมพ์ธรรมะมีอยู่ทุกที่ ความดีมีอยู่ทุกขณะ

หากเปรียบเทียบ “ชีวิตมนุษย์” กับ “ต้นไม้ ในปฐมวัย เราทุกคนก็คงไม่ต่างจากเมล็ดพันธุ์ เป็นหน่อเนื้อจากต้นใหญ่ มุ่งเหยียดกายเติบโตใน วิถีของตน เมื่อเข้าสู่มัชฌิมวัย วัยกลางคน ก็แผ่ กิ่งก้านสาขา เป็นร่มเงาให้สัตว์น้อยใหญ่ได้อยู่ อาศัย จนเวลาล่วงเลยก้าวเข้าสู่ชีวิตในบั้นปลาย ใบไม้เริ่มร่วงโรยตามกาล แต่ก็ยังส่งต่อประโยชน์ ให้โลกด้วยเมล็ดพันธุ์ของตน

หนังสือ เพาะชําความคิด เขียนโดย ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ ท่านเป็นเมล็ดพันธุ์ แห่งพุทธองค์ เพราะท่านเป็นหนึ่งในพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ที่นําความรู้ความสามารถ ที่ได้เล่าเรียนจนถึงปริญญาเอก และเปรียญธรรม 5 ประโยค พร้อมจิตที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์ให้ ถึงที่สุด โดยการทําหน้าที่เป็นพระวิทยากรใน

ดินแดนพุทธภูมิ อุทิศตนทํางานเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ พร้อมเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ทางความคิดและจิต จน สุกงอมจากสัจธรรมความดีภายใน และสําเร็จผล เป็นการกระทําภายนอก หลอมรวมตกผลึกร่วง เป็น “ปัญญาแห่งชีวิต” ที่พร้อมเป็นเมล็ดพันธ์ อันสมบูรณ์ให้คนรุ่นหลัง หรือผู้อ่านได้นําไปใช้ใน ชีวิตจริง

หนังสือเล่มนี้ท่านใช้เวลามากกว่า ๒ ปี ใน การเดินทางแห่งความเพียร เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ดีที่สุดในชีวิตการทํางานทางด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา โดยมีพระธรรมเป็นมวลมิตรระหว่าง ทาง จนสกัดเป็นคําคมสั้นๆ ที่กระตุกความคิด แต่งดงามในความจริง พร้อมภาพถ่ายที่สะท้อนถึง วิถีชีวิตที่ตื่น รู้ เบิกบาน มีความสุข บนวิถี อันประเสริฐที่มีรสพระธรรมชโลมโอบกอดให้หัวใจ ช่มเย็นทุกหน้าที่คุณเปิด เสมือนได้ร่วมเดินทาง

ไปทุกที่กับ “ภาพและความคิด” ที่ปรากฏใน ดังสือเล่มนี้ และมหัศจรรย์ที่สุด คือเราจะได้ เดินทางกลับสู่ทางภายใน ซึ่งเป็นสถานที่สงบเย็นยิ่งกว่าสถานที่ใดๆ ในโวก

เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาจากหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นสิ่งดีงามที่ส่งต่อ “จากรุ่นสู่รุ่น ด้วย “คําสอน และสัจธรรม” ที่เป็นอมตะของโลก เพื่อเพาะชํา “ต้นกล้าความคิด” ในหัวใจของคุณผู้อ่านให้เจริญ งอกงามสืบไป ดังวลีที่ว่า แม้ชีวิตมนุษย์จะสั้น แต่ความคิดดีงามจะคงอยู่ตลอดไป”น้อมคารวะทุกดวงจิตที่ดีงามสํานักพิมพ์ดีเอ็มจี

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *