“คนต้องงาน” ทํางานกับตนเอง

ต้องมีใจรัก ทํางานกับพรรค ต้องมั่นอุดมการณ์ ทํางานกับธนาคาร ต้องชาญเก่งรู้

ต้องมีใจรัก

ต้องมีใจรัก ทํางานกับครู ต้องเคารพศึกษา ทํางานกับภรรยา ต้องให้เกียรติยกย่อง

ทํางานกับลูกน้อง ต้องฝึกอบรม ทํางานกับสังคม ต้องกล้าเสียสละ ทํางานกับบริษัท

ต้องรู้จักหน้าที่ ทํางานกับสามี ต้องเก่งบริหาร ทํางานกับราชการ ต้องรู้ขั้นตอน

ทํางานกับองค์กร ต้องใจเบิกบาน ทํางานกับศาล ต้องเก่งกฎหมาย ทํางานกับนาย

ต้องรู้จักเวลา ทํางานกับศาสนา ต้องมีคุณธรรม ทํางานกับผู้นํา ต้องเฉลียวฉลาด

ทํางานกับญาติ ต้องรู้รอบคิด ทํางานกับมิตร ต้องคิดจริงใจ ทํางานกับใคร ต้องใช้ปัญญา

“ตามรอย” เดินตามรอยพี่ ดีตามรอยพ่อ ก่อตามรอยตา ว่าตามรอย อยู่ตามรอยปราชญ์

ฉลาดตามรอยสงฆ์ ตรงตามรอยธรรม ทําตามรอยพระราชา ศึกษาตามรอยพระพุทธเจ้า

คือ ธรรมะ คือ ตนเอง “สวัสดีโดยธรรม” สิ่งที่ควรทัก คือ สวัสดี สิ่งที่ควรมี

สิ่งที่ควรละ คือ เห็นแก่ตัว สิ่งที่ควรกลัว คือ มิจฉาทิฐิ สิ่งที่ควรติ

“People need work” to work with themselves

Must have a love of working with the party Must have ideology Working with the bank Must be good to know

Must have a love, work with teachers, must respect education Working with wife Must honor

Work with the subordinates to train and work with society. Must dare to sacrifice Working with the company

Must know the duties Working with husband Must be adept at management Working with the government Must know the steps

Working with the organization Must be cheerful, working with the court, must be good, legal

Must know time Working with religion Must have virtue Working with the leader Must be smart

Working with relatives Must know about Working with friends Must think sincere, work with anyone, must use wisdom

“Follow the track”, follow the footsteps of the elder Dee, following the footsteps of the father, following the eyes that follow in the path of the sage.

Wise according to the monks Follow the wrong path Follow the king’s footsteps Study the path of the Buddha

Dhamma is self, “Hello, fair”. What should be said is hello. What should have

What should be is selfishness. Things that should be feared are diehard.

 What should be feared is sin.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ลืมปัจจัยเรื่องเวลาไปซะ

ลืมปัจจัยเรื่องเวลาไปซะ

ลืมปัจจัยเรื่องเวลาไปซะ

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเคยเจอปัญหาเมื่อต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จนเกิดความหลงใหลและสนุกสนานจนอยากพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่เรียนรู้ให้กลายเป็นทักษะและความสามารถ

หลายครั้งเราอาจถูกถามว่าเราควรฝึกพัฒนาตนเองอย่างไร ทั้งๆที่เราตั้งใจและตั้งใจจริงที่จะทำให้สิ่งที่เรียนรู้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

หรือแม้แต่การฟื้นฟูความสามารถที่หายไปนานให้กลับมาดีเหมือนในอดีตลองฝึกฝนกับ 7 วิธีเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ และทักษะและความสามารถที่คุณต้องการจะได้รับการพัฒนาเร็วขึ้นตามลำดับ

เมื่อพูดถึงการฝึกฝนความสามารถอย่าถามตัวเองว่าคุณใช้เวลาฝึกฝนมากพอหรือยัง แต่ถามตัวเองว่าจำนวนครั้งการฝึกเพียงพอที่คุณจะเก่งขึ้นได้หรือไม่

โปรดทราบว่าคุณภาพของการฝึกอบรมไม่ได้วัดจากเวลาที่ใช้ในการฝึก แต่เป็นจำนวนการฝึกซ้ำ ๆ จนกว่าจะชำนาญต่างหากเช่นอย่าตั้งเป้าว่าจะฝึกให้ทำวันละ 1 ชั่วโมง แต่ตั้งเป้าว่าจะฝึกวันละ 5 รอบแทนเป็นต้น

Many times we may be asked how we should develop ourselves. In spite of our determination and determination to rapidly improve what we learn.

Or even restore a long lost ability to be as good as it was in the past, try practicing with 7 methods to improve your skills. And the skills and abilities you need will be developed faster accordingly.

When it comes to training your abilities, don’t ask yourself if you’ve spent enough time practicing. But ask yourself if the number of training sessions is enough for you to become better.

Please note that the quality of training is not measured by training time. Rather, it is the number of repetitions until you have mastered it.For example, don’t aim to do it for one hour a day, but aim to practice 5 rounds a day instead.

Wants to be a smart person who is more successful in many areas than anyone else. They need to develop themselves many times more than others and have different qualities than others. Grew up in a well-off family If there are good qualities as well Will go even further Develop yourself faster, but not always there Successful people who come from poor families. There are many examples

ลืมปัจจัยเรื่องเวลาไปซะ

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อย่าทําจะชําชีวีต

ความคิดที่มุ่งมั่น อย่า… ยอมแพ้หากไปไม่ถึงที่สุด “อย่ายิ้งหยุดหากไม่ถึงชัยชนะ อย่า ให้อุปสรรคอันน้อยนิด “มาปิดกั้นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่”

ความคิดที่มุ่งมั่น อย่า.. เอาชีวิตไปผูกกับสิ่งใด “จนทําให้ไร้อิสระหมดทางเดิน” อย่า… อัญเชิญความทุกข์ในอดีต

“มาเป็นมีดกรีดสุขในปัจจุบัน” อย่า…. แข่งขันโดยไร้ยุทธศาสตร์ “ผู้ประมาทย่อมพลาดได้ทุกที่ อย่า… ทําดีเพราะเห็นแก่หน้า จักประสบปัญหาอยู่เรื่อยไปอย่าใส่ใจกับคํานินทาของเขา “จงเฝ้าระวังสติปัญญาของเรา” อย่า หลงเมาติดอบายมุข

“จักสนุกเมื่อเล่นจักเจ้งเมื่อพลาด” อย่า ประมาทการใช้ชีวิต “เพราะทุกชีวิตมีที่สิ้นสุดการเดินทาง มีศรัทธาเป็น “ดวงตา” มีปัญญาเป็น “ตะเกียง” นี่แหละคือ “เสบียง” ของนักแสวงบุญ

“อย่าเอามา” อย่า เอาความขมขึ้น “มากลืนเลี้ยงอาหารกายใจ” อย่าเอาความเลวร้าย “มาใช้เป็นสะพานข้ามผ่าน” อย่าเอาความสงสาร “มาสานสืบความปรารถนาดี” อย่าเอาความอัปรีย์ “มาเป็นกลวิธีสร้างภาพลักษณ์

อย่าเอาความศักดิ์สิทธิ์ “มาทําธุรกิจแสวงผลประโยชน์ อย่า เอาตระกูลโคตร “มาตั้งโจทย์ทําลายเครือญาติ” อย่าเอาแผ่นดินชาติ “มาวางยุทธศาสตร์ร่วมโกงกิน” อย่าเอากิเลสมลทิน “มาล้างกลิ่นโคลนสาบชั่วในชีวิต”

อย่าทําจะชําชีวีต

ความคิดที่มุ่งมั่น

Do not do your life

The idea of ​​determination … do not give up if you do not reach the end. “Do not stop. If victory is not achieved, do not give a small obstacle. “Block the great goal”

The idea that is determined not to .. take life to tie with anything. “Until freedom runs out of the way” Do … invite suffering in the past.

 “Become a happy knife sharpening today.” Do not … compete without a strategy. “Careless people will miss it everywhere. Don’t … do good for your sake.

“Keep on experiencing problems”. Don’t pay attention to his gossip. “Keep an eye on our intelligence.” Do not be fooled by addiction.

 “Shall be fun when playing, be mad when missed” Don’t underestimate life “Because every life has an end to traveling

There is faith as “eyes” with wisdom as “lamps”. This is the “provisions” of pilgrims.

“Don’t bring.” Don’t bring bitterness. “Come and swallow the body and mind.” Don’t do bad things. “Used as a bridge to pass”

Do not take pity “Come and inherit the best wishes” Do not take the sin. “Become a strategy to create the image

Do not take holiness. “Doing business for the benefit of the family “Set up a problem to destroy the relatives”

Do not take the nation “Put together a strategic plan of corruption” Don’t take defilements. “Come to wash away the scent of mud in life”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google
ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนตาม

หลายคนต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองและ เปลี่ยนความคิด อยากมีความสุขมากขึ้นอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้น แต่เพื่อให้ได้บางคนไปในทางที่ผิด ให้ความสนใจและไปในทางที่ผิดหลงทางไม่เข้าใจใช้ทางลัดคิดว่าสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องง่ายที่จะได้รับเพียงแค่เปลี่ยนไปกินอาหารที่สะอาดไปโรงยิมไปออกกำลังกายหรือต้องการมีความสุขแค่เปลี่ยนงานหนี เจ้านายเก่ารับเงินเดือนสูงขึ้น

และในที่สุดก็พบว่าเส้นทางที่เลือกมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุข เรายังต้องพบกับเจ้านายคนเดิม เราต้องอดทนกินอาหารที่ไม่ชอบ ต้องออกกำลังกายเพียงเพราะต้องการลดน้ำหนักสามารถทำได้ไม่นานความตั้งใจจะค่อยๆหายไปกลับไปกินแบบเดียวกันกลับมาทำแบบเดิม

สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง แต่ในขั้นตอนคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่เรากำลังจะไปแทนที่จะค้นหาความสุขจากปัจจัยภายนอกเราควรรู้เพื่อค้นหาความสุขจากภายใน ความสุขในจิตใจของเรามันจะทำให้เราเปลี่ยนชีวิตของเราในแบบที่เราคิด

ความสุขจะไม่เกิดขึ้นจากร่างกาย แต่ความสุขนั้นมาจากการรักตนเองอย่างที่เราเป็นบางคนไม่ชอบตัวเองเพราะรูปร่างหน้าตาไม่ดี และอยากจะเปลี่ยนเพราะคิดว่าถ้ามีรูปลักษณ์ที่ดีก็จะทำให้คุณมีความสุขสาเหตุความภาคภูมิใจรักตัวเองและมีคนรัก

เราไม่ชอบที่จะไม่ยอมรับสิ่งที่เราเป็น ช่วยให้เราใช้ทางลัดเพื่อช่วยให้เราหนีจากความเป็นจริง เปลี่ยนความคิด เพื่อที่จะหลบหนีจากจุด A ไปยังจุด B โดยเร็วที่สุด

แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเริ่มจากที่ที่เราอยู่เช่นเดียวกับ Google Maps หากเราต้องการไปยังปลายทางของเราสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้คือเราอยู่ที่ไหนเราต้องรู้จักตัวเอง ก่อนค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง

เปลี่ยนความคิด

Just change your mind and life will change accordingly.

Many people want to change themselves and Change of mind Want to be more happy, want to have a more complete life But in order to get somebody to go wrong Pay attention and go the wrong way, get lost, don’t understand, take shortcuts,

think that good health is easy to get, just change to eat clean food, go to the gym, go to exercise or just want to be happy. Yon Escape Old masters get higher salaries.

And finally, finding that the chosen path does not make us happy. We still have to meet with the same boss. We must be patient and eat what we don’t like. Have to exercise just because you want to lose weight, can not do so long, the intention will gradually disappear, go back to eat the same way, come back to do the same.

Important things are not at the destination. But in the process, it is the change that occurs on the way that we are going, instead of searching for happiness from external factors, we should know to find happiness from within. The happiness in our minds will make us change our lives the way we think.

Happiness will not happen in the body. But happiness comes from loving oneself as we are. Some people don’t like themselves because of their bad appearance. And want to change because thinking that having a good appearance will make you happy. Cause Pride, love yourself and have love.

We don’t like not accepting who we are. Help us use shortcuts to help us escape from reality. Change of mind In order to escape from point A to point B as soon as possible.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อย่าไป

วันนี้เรามาเสนอคำดีๆคำว่า อย่าไป ข้อคิดดีๆที่จำเป็นมากๆในหลักการใช้ชีวิตประจำวัน อ่านและนำไปใช้กันได้เลยนะครับ ร้งความไม่ถูกต้องบนความถูกใจจัก “อัปรีย์” บรรลัยในทุกที่สรั้งความถูกใจบนความถูกต้องจัก “สวัสดี” มีชัยในที่ทั้งปวง มาดูกันเลย

อย่าไปคิดมาก
ตราบวันนี้ยังมี “ลมหายใจ” อยู่
อย่าไปเพ่งดูคนอื่น
ตราบยังไม่รู้ “ทิศทางไป” ของตน
อย่าไปสนคำนินทา
ตราบที่เราไม่ได้เป็น “ดั่งเช่น” เขาลือเล่า
อย่าไป ป่าวประกาศ
ตราบใดที่ยังไม่ “รู้แจ้งชัด” ในความจริง
อย่าไปทิ้งเป้าหมาย
ตราบที่ยังไม่ได้ใช้ “ความเพียร” พยายาม

อย่าไป

Today, we present the good words that do not go to the very good ideas in daily life principles. Can be read and used.

Today, we present the good words that do not go to the very good ideas in daily life principles. Can read and use together Creating inaccuracies on pleasures will be “hellish” in every respect. Appropriately pleasing on accuracy will be “Sawasdee”. Victory in all places. Let’s see.

Don’t think too much.
As long as there is a “breath” today, don’t look at someone else.
As long as you don’t know your “direction”. > As long as we are not “like”, he is rumored.
Do not proclaim.
As long as it is not “clear” in the truth.
Do not abandon the goal. Used “perseverance” to try

Today, we present the good words that do not go to the very good ideas in daily life principles. Can be read and used.

Don’t think too much.
As long as there is a “breath” today, don’t look at someone else.
As long as you don’t know your “direction”. > As long as we are not “like”, he is rumored.
Do not proclaim.
As long as it is not “clear” in the truth.
Do not abandon the goal. Used “perseverance” to try

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เป็นให้ดี

เป็นให้ดี ทำอะไรก็ต้องคิด
เป็นผู้นำ เห็นอะไรก็ต้องพิจารณา เป็นบรรพชิต พูดอะไรก็ต้องระวัง
เป็นครูบาอาจารย์ ไปที่ไหนก็ต้องแคร์หมูดน เป็นดาราคนดัง เป็นประชาชน
อาชีพอะไรก็ต้องเคารพกติกา เป็นบุตรธิดา
อยู่ที่ไหนก็ต้องกตัญญูพ่อแม่ เป็นคนดีเท่ พูดคิดทำอะไรก็ต้องมีสติ คิดไรก็ต้องรอบครอบ อย่าไปเอาเปรียบสังคมรอบตัว ไม่งั้นจะทำให้เราอยู่โดยแบบไม่มีความสุข อยู่ยาก หัดเก็บออมไว้ใช้ในยามที่จำเป็น หัดรอบครอบในการใช้เงิน ควรมีระเบียบในการใช้เงิน ใช้แบบไม่ฟุ่มเฟือย จะได้มีเงินเก็บเยอะ

เป็นให้ดี

Be well
  Whatever you have to do
  Be a leader
  Anything you see must be considered.
  Be ordained
  Be careful what you say.
  Is a teacher
  Wherever you go,

you have to care about pork.
  A celebrity
  Is a citizen
  Any profession must respect the rules.
  Is a daughter
  Where to live is gratitude to the parents.
  A good person
  Speaking, thinking and doing things must be mindful

Being good, doing whatever, must think.
 Being a leader, seeing what you have to consider, becoming a leader, saying what you have to be careful of
 Is a teacher Wherever you go, you have to care about pork. Be a celebrity, be a public
 Any profession must respect the rules as children and daughters.
 Wherever you are, you must be grateful. Your parents are good, cool, talk, think and do. Think about it, it must be around. Don’t take advantage of the society around you. Otherwise it will make us to live without being unhappy and difficult to learn to save when needed. Practice around family in spending money There should be regulations for money usage. Use without extravagance In order to have a lot of savings

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พระที่แท้จริง

พระที่แท้จริง พระไม่โลภไม่กิน คือ พระในโบสถ์
พระไม่โกรธไม่ชัง คือ พระพุทธเจ้า
พระไม่บูดไม่เน่า คือ พระธรรม
พระไม่ซ้ำไม่เสีย คือ พระอริยสงฆ์
พระไม่หลงไม่โง่ คือ พระสติปัญญา
พระไม่ด่าไม่ตี คือ พระเมตตาคุณ
พระไม่สูญไม่สิ้น คือ พระบิดามารดา

พระที่แท้จริง นั้นหมายถึง บุคคลที่บรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไป ไม่ว่าท่านผู้นั้นจะได้บวชหรือเป็นฆราวาสก็ตาม นับว่าเป็นพระ ทั้งสิ้น และพระด้วยกันก็มีคุณธรรมที่แตกต่างกันหลายระดับชั้นจากน้อยไปมากดังนี้ พระโสดาบัน พระสกิทคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า และสมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้า ย่อมเป็นเนื้อนาบุญแตกต่างกันไป

พระที่แท้จริง

True monk Phra Buddha is not greedy, does not eat is the Buddha in the church
Buddha is not angry, not hate is Buddha Is wisdom.
God does not curse, not hit is mercy.

The true monk means Persons who attain Dhamma from the beginning Regardless of whether he is ordained or a lay person It is considered that all monks and monks together have many different levels of morality, from the most to the following: Sodanab, Phra Kittakami, Anakhi, Arhat, and individual Buddha. And Somdet Phra Samasamwut Chao Naturally is a different kind of merit.

True monk Phra Buddha is not greedy, does not eat is the Buddha in the church
Buddha is not angry, not hate is Buddha Is wisdom.
God does not curse, not hit is mercy.

The true monk means Persons who attain Dhamma from the beginning Regardless of whether he is ordained or a lay person It is considered that all monks and monks together have many different levels of morality, from the most to the following: Sodanab, Phra Kittakami, Anakhi, Arhat, and individual Buddha. And Somdet Phra Samasamwut Chao Naturally is a different kind of merit.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ตามหาตัวเองให้เจอ

ตามหาตัวเองให้เจอ

เราทุกคนต้องการมีเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือชีวิตในแบบที่เราให้คุณค่าอย่างแท้จริงถ้าคุณต้องการชีวิตที่มีความหมายมากขึ้น แต่รู้สึกว่าคุณยังยืนอยู่ไม่ก้าวหน้ายังไร้ความหวังอย่างยิ่งลองถามตัวเองกับคำถาม 5 ข้อนี้ และคุณจะพบว่าชีวิตของคุณกลับมาอีกครั้ง

 1. ทำไมตัวเราต้องมาอยู่ตรงนี้
  ไม่ว่าตอนนี้ตัวคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรอยู่คุณต้องลองถามตัวเองเลยว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่
 2. เรื่องราวของเราคืออะไร
  ก่อนอื่นคุณต้องยอมรับทั้งเรื่องดีและแย่ของตัวเองให้ได้ก่อน ที่สำคัญคือคุณต้องเรียนรู้ ตามหาตัวเองให้เจอ
 3. ชีวิตเราต้องการใคร
  ผู้คนนั้นเกิดมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพราะฉะนั้นคุณมีสิ่งที่ต้องทำเพื่อตัวเอง และเพื่อผู้อื่น
 4. อะไรคือสิ่งที่เรานั้นต้องเสี่ยง
  ทุกครั้งที่คุณแก้ตัว โทษคนอื่น ย่อมเท่ากับการที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปสู่ชีวิตที่ชินชา
 5. ตัวเราเองสามารถช่วยผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง
  คุณต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ลองยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นดู
ตามหาตัวเองให้เจอ

Find yourself

We all want to have goals. Whether it is work or life, in a way that we truly value, if you want a more meaningful life But feel like you are standing still, not progressing, without much hope. Try asking yourself these 5 questions and you will find that your life comes back again.

Rest assured that if you do these things You will be surprised how well you feel when fighting for meaningful things.

For someone who needs help If you really choose to practice, understand, sympathize, and be kind to others Only this decision can create small waves. That ripples to the lives of others

 1. Why are we here? No matter where you are or what you’re doing right now, you have to ask yourself why we’re here.
 2. Our lives need someone.
  Who was born to make relationships with others? Therefore, you have something to do for yourself. And for others.
 3. What is the risk to us? Every time you make excuses for someone else, it is equal to your heading to a familiar life.
 4. How can we help others?
  You need to start now, reach out to help others.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความสำคัญของสมาธิ

ความสำคัญของสมาธิ

การทำสมาธินั้นปฏิบัติกันมานานนับพันปี โดยแรกเริ่มจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทางศาสนา ตามหลักคำสอนหรือความเชื่อของแต่ละศาสนา ซึ่งปัจจุบันการทำสมาธินั้นแพร่หลายไปทั่วโลก โดยนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

เช่น ลดความเครียด หรือช่วยผ่อนคลายทั้งกายและใจ รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการการทำงาน ความสำคัญของสมาธิ

องค์ประกอบสำคัญในการทำสมาธิ

วิธีการทำสมาธิแต่ละประเภทอาจต้องใช้คุณสมบัติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ฝึกสอน องค์ประกอบที่สำคัญของการทำสมาธิคือ

 • มุ่งเน้นไปที่ความสนใจหรือมุ่งเน้นบางสิ่ง
 • หายใจด้วยความผ่อนคลาย
 • การเลือกสถานที่ที่เงียบ
 • ในท่าที่สะดวกสบายและเหมาะสม
 • ทำใจให้สบายและเปิดกว้างและปล่อยให้ไป

การทำสมาธิและการรักษาโรค

การทำสมาธินอกเหนือจากการฝึกจิตใจเพื่อสร้างความสงบแล้วยังมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาโรคหรือสภาพร่างกาย โดยเฉพาะโรคที่บรรเทาความเครียดปัจจุบันมีการศึกษาถึงประโยชน์ของการทำสมาธิที่เพิ่มขึ้น

แต่ในทางกลับกันมีนักวิจัยบางคนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสมาธิการทำสมาธิทั่วไปหรือการทำสมาธิกับการรักษาพยาบาลมักจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือภาวะแทรกซ้อน

การทำสมาธิไม่เหมาะสมหรือปลอดภัยในสภาพที่มีความรุนแรงหรืออันตรายถึงชีวิต ดังนั้นหากผู้ป่วยใช้วิธีการนั่งสมาธิเพื่อรักษาโรคหรือต้องการใช้การทำสมาธิร่วมกับการรักษา ควรแจ้งแพทย์ทุกครั้ง

ความสำคัญของสมาธิ

Importance of concentration

Meditation has been practiced for thousands of years. In the beginning it was a religious practice According to the doctrine or belief of each religion Currently, meditation is widespread throughout the world. By applying it to everyday life.

Such as reducing stress or helping to relax both body and mind, as well as helping to increase learning and work efficiency.

Important components for meditation

Different meditation methods may require different qualifications depending on the trainer. An important element of meditation is

 • Focus on your attention or focus on something.
 • Breathe with relaxation.
 • Choose a quiet place
 • In a position Comfortable and appropriate
 • Be comfortable and open and let go.

Meditation and disease treatment

Meditation, in addition to calming the mind, is also useful in alleviating diseases or physical conditions. Especially stress-relieving diseases. Nowadays, studies on the benefits of increased meditation.

But on the other hand, there are some researchers who have not yet concluded about the benefits of meditation. General meditation or meditation with medical care often does not cause negative effects or complications.

Meditation is inappropriate or safe in violent or life threatening conditions. Therefore, if the patient uses meditation methods to cure illness or wants to use meditation in combination with treatment Should inform the doctor every time

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปล่อยวางเสียบ้าง

ปล่อยวางเสียบ้าง เอาสังขารของเขามาเป็นอาจารย์ของเราพิจราณาเพ่งดูให้เห็น ” อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ” มันไม่เที่ยงแท้มันเป็นรังแห่งทุกข์มันไม่มีอะไรเป็นของเราขันธ์ทั้ง ๕ มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ๆ

แล้วเราจะแสวงหาอะไรนักหนามรณาพรากไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลย ” ปล่อยวางเสียบ้าง จะได้ว่างวางเป็น ” ใครเห็นทุกข์แล้วสุขได้ย่อมเป็นสุขที่ชอบธรรมแท้ ทุกข์…ไม่ใช่ของเรา สุข…ก็ไม่ใช่ของเรา

สุขและทุกข์…ไม่ใช่ของผู้ใดเลยมันเป็นธรรมชาติ ” เป็นธรรมดา ” เช่นนั้นเฉยๆ เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริง จึงหลงเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ แล้วเอาใจไปยึดติดถือมั่นสรรพสิ่งว่า “ของเราๆ” ดังนกเขาที่ร้องว่า “ของกูๆ” สุดท้ายเราก็เลยสุขแล้วเราก็เลยทุกข์ หลายครั้งที่เราฟังคำเขาว่า

จนลืมแสวงหาความจริงจากสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของ “คำเขาว่า” ฟังจนฝังจิตเชื่อสนิทจนฝังใจทั้งๆ ที่สิ่งพูดนั้นไม่เป็นความจริงหากแม้นมีสติไตร่ตรองด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้ง เพียงรับรู้ รับฟัง รับทราบ แต่ไม่รับเป็นเฉกที่เขาว่านั้นเท่ากับสร้างคุณค่าความดีให้เกิดขึ้นในตนเองเมื่อห้ามปากเขาพูดไม่ได้ ก็จงระวังหูของเราให้ดีเถิด

ปล่อยวางเสียบ้าง

Let him lay down his sankhara as our teacher “Alas everywhere, soulless” It is not true. It is the nest of a suffering nation. Went out to live like this

Then we will search for nothing. Death cannot take anything. “Let go. Will be laid free “If anyone sees suffering and then happiness is a true righteous happiness Suffering … isn’t ours. Happiness … is not ours

Happiness and sorrow … not belonging to anyone. It is natural “normal” like that, just because we don’t know the truth. Therefore often misunderstand Then pampered and clung to hold things as “ours” like the dove that cried “my stuff”. Finally, we were happy and then we were suffering Many times we listen to his words that

Until forgetting to seek the truth from what he said and then became a victim of “the word” That what is said is not true, even if it has a deep sense of wisdom, only by knowing, listening, acknowledging but not accepting as he thinks, it will create good value for himself when he cannot speak. Beware of my ears

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่